eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Cesja wierzytelności a koszty uzyskania przychodu

Cesja wierzytelności a koszty uzyskania przychodu

2013-11-30 09:12

Cesja wierzytelności a koszty uzyskania przychodu

Cesja wierzytelności a koszty uzyskania przychodu © patpitchaya - Fotolia.com

W przypadku zbycia wierzytelności podatnik może rozpoznać jako koszt uzyskania przychodu wartość roszczenia głównego. Kosztem uzyskania przychodu nie będzie natomiast wartość naliczonych odsetek. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 12.11.2013 r. nr ILPB1/415-912/13-2/AMN.
Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Wnioskodawca posiada wierzytelności od podmiotów trzecich. Składają się na nie należności główne oraz należne odsetki. Obecnie zastanawia się on na cesji części wierzytelności na podmiot trzeci za wynagrodzeniem. Cesja obejmie zarówno należność główną jak i odsetki. Wnioskodawca zadał pytanie, czy w przypadku zbycia tych wierzytelności będzie mógł zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodu zarówno kwotę roszczenia głównego jak i odsetki naliczone od dnia podpisania umowy? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

W powołanym przepisie art. 22 ust. 1 ustawodawca nie wskazuje enumeratywnie jakie wydatki mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu. Możliwość zaliczenia konkretnego wydatku do kategorii kosztów uzyskania przychodów uzależniona została od istnienia związku przyczynowo-skutkowego, tzn. poniesienie wydatku ma lub może mieć wpływ na powstanie lub zwiększenie tego przychodu, bądź funkcjonowanie tego źródła. Kosztami uzyskania przychodów są zarówno koszty bezpośrednio, jak i pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami, pod warunkiem, że podatnik wykaże, iż zostały one w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów. A zatem kosztami uzyskania przychodów są wszelkie wydatki, które łącznie spełniają następujące warunki: zostały faktycznie poniesione w celu uzyskania przychodu, tzn. pozostają w racjonalnym związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami oraz nie zostały wymienione w art. 23 ustawy zawierającym katalog wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów.

fot. patpitchaya - Fotolia.com

Cesja wierzytelności a koszty uzyskania przychodu

W przypadku zbycia wierzytelności podatnik może rozpoznać jako koszt uzyskania przychodu wartość roszczenia głównego. Kosztem uzyskania przychodu nie będzie natomiast wartość naliczonych odsetek.


W myśl art. 23 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów strat z odpłatnego zbycia wierzytelności, chyba że wierzytelność ta uprzednio na podstawie art. 14 została zarachowana jako przychód należny. (…)

W związku z powyższym należy wskazać, że w przypadku dokonania zbycia wierzytelności Wnioskodawca będzie mógł rozpoznać jako koszt uzyskania przychodu wartość roszczenia głównego (bez odsetek). Nie można natomiast zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, w którym stwierdza, że kosztem uzyskania przychodu będzie wartość kwot głównych udzielonych pożyczek wraz z naliczonymi do dnia sprzedaży odsetkami. Niewątpliwie kosztem uzyskania przychodu będzie wartość wierzytelności (kwota roszczenia głównego); jednakże nie można do kosztów uzyskania przychodu zaliczyć odsetek. W art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca wyraźnie wskazał, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. W tej definicji nie mieszczą się zatem odsetki przysługujące pożyczkodawcy w związku z pożyczką, ponieważ nie stanowią one poniesionych przez wierzyciela wydatków. Powstanie wierzytelności wiąże się bowiem z faktycznym pomniejszeniem majątku u wierzyciela. Nie będzie natomiast stanowiła kosztu uzyskania przychodu wartość naliczonych do dnia sprzedaży odsetek od tej wierzytelności, albowiem w tym przypadku nie wystąpił element poniesienia wydatku.

Reasumując, zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wartości kwoty głównej wierzytelności (bez odsetek za zwłokę), winno nastąpić maksymalnie do wysokości odpowiadającej uzyskanemu przychodowi ze zbycia wierzytelności. (…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: