eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Bilet miesięczny dla pracownika to przychód w podatku dochodowym

Bilet miesięczny dla pracownika to przychód w podatku dochodowym

2014-03-21 13:19

Bilet miesięczny dla pracownika to przychód w podatku dochodowym

Bilet miesięczny dla pracownika to przychód w podatku dochodowym © lightpoet - Fotolia.com

Pracodawca może sfinansować swoim pracownikom zakup biletów miesięcznych w celu dojazdu do pracy. Musi jednak pamiętać, że czynność ta, jako nieodpłatne świadczenie w podatku dochodowym, będzie dla pracowników stanowić przychód podlegający opodatkowaniu.
Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu tym podatkiem podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Art. 10 ust. 1 pkt 1 wyżej wskazanej ustawy stanowi, iż źródłem przychodów jest stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 wyżej wskazanej ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty - niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

fot. lightpoet - Fotolia.com

Bilet miesięczny dla pracownika to przychód w podatku dochodowym

Pracodawca może sfinansować swoim pracownikom zakup biletów miesięcznych w celu dojazdu do pracy. Musi jednak pamiętać, że czynność ta, jako nieodpłatne świadczenie w podatku dochodowym, będzie dla pracowników stanowić przychód podlegający opodatkowaniu.


Tak określone pojęcie przychodu pracownika wskazuje, iż w każdym przypadku, w którym uzyska on realną korzyść, powoduje to obowiązek zwiększenia jego przychodu, z wyjątkiem świadczeń określonych w katalogu zwolnień przedmiotowych, zawartych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Biorąc powyższe pod uwagę, do przychodów ze stosunku pracy (stosunku służbowego) zalicza się każde świadczenie, które pracownik otrzymał w związku z faktem pozostawania w stosunku pracy z pracodawcą. Do przychodów ze stosunku pracy zalicza się więc zarówno otrzymane przez pracownika pieniądze, jak i wartość pieniężną świadczeń w naturze, świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Zasady ustalania wartości nieodpłatnych świadczeń zostały zawarte m.in. w art. 11 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
W myśl tego przepisu, wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:
  1. jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców,
  2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu,
  3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku,
  4. w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

W oparciu o przedstawioną wyżej analizę przepisów prawa należy stwierdzić, że finansowanie przez pracodawcę kosztu przejazdu do i z pracy (zakup biletów miesięcznych) jest nieodpłatnym świadczeniem dla pracownika, podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i stanowiącym podstawę wymiaru składek. Należy zwrócić bowiem uwagę, że gdyby nie łączący pracownika z pracodawcą stosunek pracy, pracownik nie otrzymałby tego świadczenia.

Przychód, który powstanie po stronie pracowników z tytułu finansowania przez pracodawcę biletów do i z pracy, będzie podlegał opodatkowaniu na zasadach ogólnych, jako przychód ze stosunku pracy. Wartość świadczeń, które zostaną opłacone przez pracodawcę, a przypadających na pracownika należy doliczyć do wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi w danym miesiącu i od łącznej wartości obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy według zasad przewidzianych dla opodatkowania przychodów ze stosunku pracy, zgodnie z treścią art. 31, 32 i 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991r.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

  • Komentarz usunięty

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: