eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Spółka z o.o. przekształcona w jawną bez podatku dochodowego?

Spółka z o.o. przekształcona w jawną bez podatku dochodowego?

2015-03-03 13:41

Spółka z o.o. przekształcona w jawną bez podatku dochodowego?

Spółka z o.o. przekształcona w jawną bez podatku dochodowego? © fox17 - Fotolia.com

Wskutek przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową, gdzie na moment tego przekształcenia spółka przekształcana nie będzie posiadać niepodzielonych zysków lub zysków przekazanych na kapitały inne niż kapitał zakładowy, po stronie wspólnika nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 20.02.2015 r. nr IBPBII/2/415-1033/14/MZM.
Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Wnioskodawca chce nabyć udziały spółki z o.o. (spółka 1). Po tej czynności wnioskodawca dokona podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki poprzez wniesienia do niej udziałów innej spółki kapitałowej (spółka 2) w zamian za udziały spółki 1. Następnie spółka 1 dokona zbycia całości lub części udziałów spółki 2. Kolejnym krokiem będzie przekształcenie spółki 1 w spółkę jawną, po czym nastąpi jej likwidacja. Do momentu przekształcenia spółki 1 w spółkę jawną wszystkiego dochody będą opodatkowane przez tę spółkę podatkiem dochodowym od osób prawnych. Wskutek przekształcenia spółki 1 w spółkę jawną nie zostaną wypłacone wnioskodawcy żadne świadczenia. Wskazane czynności będą wykonywane po 1 stycznia 2015 r.

Wnioskodawca zadał pytanie, czy takie przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową będzie skutkowało dla niego powstaniem przychodu podatkowego? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zasady przekształcenia spółek prawa handlowego regulują przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.; dalej: k.s.h.).

Zgodnie z art. 551 § 1 k.s.h. – spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą).

Z kolei w myśl przepisu art. 552 k.s.h. – spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną.

fot. fox17 - Fotolia.com

Spółka z o.o. przekształcona w jawną bez podatku dochodowego?

Wskutek przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową, gdzie na moment tego przekształcenia spółka przekształcana nie będzie posiadać niepodzielonych zysków lub zysków przekazanych na kapitały inne niż kapitał zakładowy, po stronie wspólnika nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu.


Na podstawie art. 553 k.s.h. – spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Wspólnicy spółki przekształcanej, uczestniczący w przekształceniu, stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej.

Przekształcenie spółki kapitałowej (spółki z o.o.) w osobową spółkę handlową (spółkę jawną) nie jest więc tożsame z jej likwidacją, lecz jest jej kontynuacją w innej formie prawnej. Kontynuacja bytu prawnego oraz to, że wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej oznacza jednocześnie, że majątek spółki przekształcanej staje się majątkiem spółki przekształconej. Wartość tego majątku zostaje w toku przekształcenia ustalona, poszczególne składniki majątku wycenione (art. 558 § 2 pkt 3 k.s.h.), a plan przekształcenia poddany badaniu przez biegłego rewidenta (art. 559 § 1 k.s.h.). W dniu przekształcenia wiadomo więc dokładnie, jaki jest majątek spółki przekształcanej.

Kwestię sukcesji praw i obowiązków podatkowych, związanych z transformacjami podmiotowymi reguluje Ordynacja podatkowa. Ogólna zasada w tym zakresie wyrażona została w art. 93a § 2 pkt 1 lit. b) w związku z art. 93a § 1, zgodnie z którym – osobowa spółka handlowa powstała w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej, wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki. Taki stan prawny pozwala jednoznacznie stwierdzić, że proces przekształcenia się spółek jest związany z sukcesją podatkową spółki przekształconej. Skutkiem takiego przekształcenia jest utrata podmiotowości prawnej przez spółkę przekształcaną, natomiast spółka przekształcona uzyskuje podmiotowość prawną z dniem wpisu do rejestru sądowego. Sukcesja podatkowa nie obejmuje jedynie tych praw i obowiązków, które mieli wspólnicy spółki kapitałowej, a które nie funkcjonują w spółkach osobowych, w związku z czym prawa te i obowiązki nie mogą przejść po przekształceniu na spółkę osobową, której wspólnicy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Przewidziana w Ordynacji podatkowej zasada następstwa prawnego ma charakter sukcesji uniwersalnej, czyli oznacza przejście praw i obowiązków z jednego podmiotu (względnie z dwóch lub więcej, w zależności od rodzaju transformacji) na inny podmiot (podmioty).

 

1 2

następna

Oceń

1 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: