eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Korekta kosztów na darowiznę towarów handlowych ale nie wyposażenie

Korekta kosztów na darowiznę towarów handlowych ale nie wyposażenie

2015-08-31 13:04

Korekta kosztów na darowiznę towarów handlowych ale nie wyposażenie

Księgowość © apops - Fotolia.com

Wydatki poniesione na zakup towarów handlowych, które zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, w momencie ich nieodpłatnego przekazana tracą cechę kosztu i z tych muszą być wyksięgowane. Inaczej jest w przypadku darowizny wyposażenia firmy. Wydatki związane z ich nabyciem nie muszą być wyksięgowywane, jeżeli te wcześniej służyły działalności gospodarczej - wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 26.08.2015 r. nr IBPB-1-1/4511-249/15/ZK.
Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą od lat 90-tych, zaś od czerwca 2014 r. jest emerytem. Obecne wyposażenie jego firmy obejmuje meble biurowe i towary handlowe. Maszyny, urządzenia i narzędzia zostały sprzedane. Wnioskodawca zamierza nieodpłatnie przekazać prowadzone przedsiębiorstwo do firmy żony. Przekazane mają zostać wszystkie składniki wchodzące do jego firmy, tj. wyposażenie, zapasy, umowy i kontrakty handlowe, księgi i dokumenty związane z prowadzoną działalnością gospodarcza. Po przekazaniu powyższych wnioskodawca zlikwiduje firmę. Przekazanie nie nastąpi na drodze umowy darowizny.

Wnioskodawca zadał pytanie, czy opisane czynności przekazania skutkują u niego opodatkowaniu podatkiem dochodowym? Czy będzie obowiązany do skorygowania kosztów o wartość przekazanych zapasów i wyposażenia, które wcześniej zaliczył do kosztów uzyskania przychodu? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 5a pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o przedsiębiorstwie oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Definicja przedsiębiorstwa zawarta została w art. 55[1] Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:
1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa),
2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości,
3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych,
4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne,
5. koncesje, licencje i zezwolenia,
6. patenty i inne prawa własności przemysłowej,
7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne,
8. tajemnice przedsiębiorstwa,
9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

fot. apops - Fotolia.com

Księgowość

Wydatki poniesione na zakup towarów handlowych, które zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, w momencie ich nieodpłatnego przekazana tracą cechę kosztu i z tych muszą być wyksięgowane. Inaczej jest w przypadku darowizny wyposażenia firmy.


Zauważyć przy tym należy, że katalog składników (elementów) przedsiębiorstwa, o których mowa w ww. przepisie, nie ma charakteru zamkniętego, o czym świadczy użycie sformułowania „w szczególności”. W związku z powyższym w skład przedsiębiorstwa w rozumieniu Kodeksu cywilnego mogą wchodzić także inne składniki majątkowe, niewymienione w cyt. wyżej przepisie, np. zobowiązania wynikające z prowadzonej w ramach tego przedsiębiorstwa pozarolniczej działalności gospodarczej.

W myśl natomiast art. 55[2] kodeksu cywilnego, czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

Zbycie przedsiębiorstwa podlega zasadzie swobody umów. Może więc nastąpić np. na podstawie każdej czynności rozporządzającej, w tym na podstawie umowy sprzedaży, zamiany czy darowizny.

Z powyższego wynika, że w przypadku przekazania przedsiębiorstwa innemu podmiotowi, przedmiotem tego przekazania są wszelkie składniki majątkowe funkcjonalnie związane z tym przedsiębiorstwem, o ile na podstawie czynności prawnej będącej podstawą przekazania, bądź przepisów szczególnych, nie zostały z niego wyłączone.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą. Zamierza przekazać nieodpłatnie prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo żonie, z którą pozostaje we wspólnocie majątkowej. Przekazaniu podlegałyby wszystkie składniki wchodzące w skład firmy (w tym wyposażenie i zapasy - towary handlowe). Po przekazaniu przedsiębiorstwa, które nie nastąpi w drodze darowizny, Wnioskodawca zamierza zakończyć prowadzoną działalność gospodarczą.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W przypadku nieodpłatnego przekazania przedsiębiorstwa przez Wnioskodawcę na rzecz jego żony po stronie Wnioskodawcy nie powstaje przychód podatkowy, bowiem w wyniku tego przekazania w jego majątku nie dojdzie do przysporzenia (zwiększenia aktywów, czy też zmniejszenia zobowiązań).

W szczególności zauważyć należy, że po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, bowiem ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wiąże co do zasady powstanie przychodu z tego źródła z odpłatnym zbyciem składników majątku wykorzystywanych w tej działalności. W myśl art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

 

1 2

następna

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: