eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Darowizny na kościół (nie cele kultu religijnego) w PIT za 2015 r.

Darowizny na kościół (nie cele kultu religijnego) w PIT za 2015 r.

2015-11-03 13:40

Darowizny na kościół (nie cele kultu religijnego) w PIT za 2015 r.

Kościół ©  Marek Idowski - Fotolia.com

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zezwala na odliczenie w rocznym PIT m.in. darowizn przekazanych na cele kultu religijnego. Poza ustawą podatkową znajduje się jednakże kolejna „podobna” ulga: na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła, potocznie nazywana ulgą na kościół. To odliczenie nie jest limitowane.
Wskazana wyżej ulga znajduje się w ustawach regulujących stosunek Państwa do poszczególnych kościołów, wśród których można wymienić m.in. ustawę z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.). Ulga na kościół zostanie poniżej omówiona właśnie na jej podstawie, niemniej należy tutaj wyraźnie podkreślić, że znalazła się ona także w innych aktach prawnych regulujących stosunek Państwa do kościoła innych wyznań.
Art. 55 ust. 7 wskazanej wyże ustawy wskazuje, że darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą są wyłączone z podstawy opodatkowania darczyńców podatkiem dochodowym i podatkiem wyrównawczym, jeżeli kościelna osoba prawna przedstawi darczyńcy pokwitowanie odbioru oraz - w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny - sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność. W odniesieniu do darowizn na inne cele mają zastosowanie ogólne przepisy podatkowe.

Ustawodawca zatem w akcie prawnym w ogóle nie związanym z podatkami postanowił uregulować ulgę podatkową, do której mają prawo podatnicy przekazujący darowizny kościołowi w określonym celu.

Wskazana ulga nie jest w żaden sposób limitowana. Jeżeli zatem podatnik postanowi przekazać na charytatywno-opiekuńczą działalność kościoła połowę swoich dochodów - taką ich wartość będzie mógł odliczyć w rocznym PIT, istotnie obniżając tym samym podatek należny fiskusowi. Warto jednakże pamiętać, że odliczeniu podlegają jedynie darowizny przekazane w trakcie danego roku podatkowego - nie przechodzi ono na lata następne.
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18.02.2003 r. sygn. akt SA/Bd 194/03 wskazał, że darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą kościoła mogą być odliczane od podstawy opodatkowania w pełnej wysokości a nie w limicie, o jakim mowa w art. 26 ust. 1 pkt. 9 lit b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Również Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z 14 marca 2005 r., sygn. akt: FPS 5/04, podjętej w składzie 20 sędziów orzekł, że „(…) regulacje ustaw kościelnych mają charakter szczególny w stosunku do unormowań dotyczących podatku dochodowego, zawartych w przepisach u.p.d.o.f. (…) z uwagi na zawarte we wskazanych wyżej przepisach ustaw kościelnych wyraźne wyłączenie zastosowania ogólnych przepisów u.p.d.o.f. do darowizn na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą nie ma zastosowania 10% limit odliczenia, o którym mowa w art. 26 ust. 1 tej ustawy.(...)”

Ustawodawca dał zatem podatnikom możliwość odliczania od dochodu istotnych kwot przekazanych darowizn. Niemniej samo przekazanie darowizny nie jest wystarczające, aby zmniejszyło się zobowiązanie podatkowe. Ustawodawca wskazał bowiem na jaki cel darowizna taka musi zostać przekazana oraz w jaki sposób winna zostać udokumentowana.

fot. Marek Idowski - Fotolia.com

Kościół

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zezwala na odliczenie w rocznym PIT m.in. darowizn przekazanych na cele kultu religijnego. Poza ustawą podatkową znajduje się jednakże kolejna „podobna” ulga: na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła, potocznie nazywana ulgą na kościół. To odliczenie nie jest limitowane.


Kościelna działalność charytatywno-opiekuńcza czyli co?


Zarówno ustawa podatkowa jak też wskazana wyżej ustawa o stosunku Państwa do kościoła nie definiują pojęcia działalności charytatywno-opiekuńczej kościoła. Podany został jednakże przykład takiej działalności.
Działalność charytatywno-opiekuńcza Kościoła obejmuje w szczególności:
  • prowadzenie zakładów dla sierot, starców, osób upośledzonych fizycznie lub umysłowo oraz innych kategorii osób potrzebujących opieki;
  • prowadzenie szpitali i innych zakładów leczniczych oraz aptek;
  • organizowanie pomocy w zakresie ochrony macierzyństwa;
  • organizowanie pomocy sierotom, osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi i epidemiami, ofiarom wojennym, znajdującym się w trudnym położeniu materialnym lub zdrowotnym rodzinom i osobom, w tym pozbawionym wolności;
  • prowadzenie żłobków, ochronek, burs i schronisk;
  • udzielanie pomocy w zapewnianiu wypoczynku dzieciom i młodzieży znajdującym się w potrzebie;
  • krzewienie idei pomocy bliźnim i postaw społecznych temu sprzyjających;
  • przekazywanie za granicę pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i osobom znajdującym się w szczególnej potrzebie.
- Art. 39 przytoczonej ustawy o stosunku Państwa do kościoła

Jak nietrudno zauważyć, katalog takich czynności jest stosunkowo szeroki i co ważniejsze - otwarty. Mieszczą się tutaj w związku z tym także inne czynności, wyżej nie wymienione.

Niezbędne dokumenty


Samo przekazanie darowizny nie jest wystarczające, aby o jej wartość pomniejszyć podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym. Zarówno ustawa o stosunku Państwa do kościoła jak i ustawa podatkowa wymagają bowiem posiadania na tę okoliczność dodatkowej dokumentacji.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi, iż darczyńca zamierzający skorzystać z odliczenia, w zeznaniu rocznym musi podać kwotę darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego. Wśród tych ostatnich mieszczą się w szczególność nazwa takiego podmiotu oraz jego adres.

Wymogiem kolejnym wynikającym z ustawy podatkowej jest posiadanie dowodu potwierdzającego dokonanie darowizny. W przypadku darowizny środków pieniężnych musi to być potwierdzenie wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Darowizny takiej nie można wpłacić w kasie danej organizacji - takie przekazania nie będą przez fiskusa honorowane przy określaniu prawa do ulgi.

W przypadku natomiast darowizn innych aniżeli pieniężne, darczyńca musi posiadać dowód, z którego będą wynikać dane identyfikujące darczyńcę i obdarowanego, wartość przekazanej darowizny jak też oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu.
Ustawa podatkowa mówi tutaj o dokumencie a nie dokumentach. W związku z czym wskazane wyżej informacje winny wynikać z jednego dokumentu potwierdzającego przekazanie darowizny. Może nim być przykładowo umowa darowizny.

Na tym regulacje podatkowe się kończą. Ustawa o stosunku Państwa do kościoła dodaje natomiast, że kościelna osoba prawna, która otrzymała darowiznę na działalność charytatywno-opiekuńczą, winna przedstawić darczyńcy pokwitowanie odbioru darowizny (którym zdaje się może być wskazana wyżej umowa darowizny) oraz w okresie dwóch lat od jej przekazania sprawozdanie o przeznaczeniu darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą.

 

1 2

następna

Oceń

1 1

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: