eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Koszty uzyskania przychodu w niepublicznym przedszkolu

Koszty uzyskania przychodu w niepublicznym przedszkolu

2016-03-17 12:54

Koszty uzyskania przychodu w niepublicznym przedszkolu

Koszty uzyskania przychodu w niepublicznym przedszkolu © vladimirnenezic - Fotolia.com

Finansowanie danych wydatków z dotacji zwolnionej z podatku skutkuje tym, że wydatki te w ogóle nie stanowią kosztów uzyskania przychodu. Ponieważ zaś powyższe kosztów nie stanowią, nie stosuje się do nich proporcji kosztów, o której mowa w art. 22 ust. 3 i 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Te regulacje tyczą się bowiem jedynie tych podatników, którzy ponoszą wydatki mogące co do zasady być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, lecz służące uzyskiwaniu źródeł przychodów, z których dochód nie podlega opodatkowaniu - wskazał Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z dnia 03.03.2016 r. nr DD9/033/521/BRT/2013/RWPD-139461.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą - niepubliczne przedszkole, na które otrzymuje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje przedmiotowe. Oprócz tych dotacji przychodami z działalności są także wpłacane kwoty przez rodziców dzieci chodzących do przedszkola.

Zainteresowana zadała pytanie, w jaki sposób powinna rozliczać koszty uzyskania przychodu w sytuacji gdy występują przychody zarówno opodatkowane jak i zwolnione z podatku i nie ma możliwości przyporządkowania tych kosztów do poszczególnych źródeł przychodów? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(...) Z przedstawionego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni prowadząc przedszkole niepubliczne, w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, osiąga przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym z tytułu wpłat dokonywanych przez rodziców. Ponadto od jednostki samorządu terytorialnego tj. z Urzędu Gminy uzyskuje dotację na prowadzenie tego przedszkola. Wnioskodawczyni wskazała, że (…)przychody uzyskane z budżetu gminy są zwolnione od opodatkowania, a koszty uzyskania przychodu związane z prowadzeniem działalności gospodarczej powinna rozliczać z zastosowaniem proporcji ustalanej na koniec każdego miesiąca, obliczonej na podstawie udziału przychodu opodatkowanego do przychodu ogółem.

fot. vladimirnenezic - Fotolia.com

Koszty uzyskania przychodu w niepublicznym przedszkolu

Jak rozliczać koszty uzyskania przychodu w sytuacji gdy występują przychody zarówno opodatkowane jak i zwolnione z podatku i nie ma możliwości przyporządkowania tych kosztów do poszczególnych źródeł przychodów?


Kwestie dotyczące dotacji, w tym dla niepublicznych przedszkoli, regulują przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156, z późn. zm.).

Stosownie do przepisu art. 90 ust. 1 tej ustawy niepubliczne przedszkola, w tym specjalne, szkoły podstawowe i gimnazja, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych oraz szkół podstawowych artystycznych, otrzymują dotacje z budżetu gminy. Z art. 90 ust. 1a ustawy wynika, że niepubliczne przedszkola, otrzymują dotację z budżetu gminy w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, pod warunkiem że osoba prowadząca przedszkole poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę dzieci, które mają być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

Dotacje otrzymane na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty, są dotacjami w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

Przechodząc na grunt przepisów prawa podatkowego wskazać należy, iż zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Do źródeł przychodów osób fizycznych zalicza się, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pozarolniczą działalność gospodarczą. Przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej są między innymi, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy, dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których zgodnie z art. 22a - 22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Opisana we wniosku dotacja stanowi zatem przychód z działalności gospodarczej jednakże na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy korzysta ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Z kolei, w myśl art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

 

1 2

następna

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: