eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Zbycie majątku (nieruchomości) po 5 latach z podatkiem dochodowym?

Zbycie majątku (nieruchomości) po 5 latach z podatkiem dochodowym?

2016-03-22 13:00

Zbycie majątku (nieruchomości) po 5 latach z podatkiem dochodowym?

Zbycie nieruchomości po 5 latach z podatkiem dochodowym? © BillionPhotos.com - Fotolia.com

Sprzedaż majątku prywatnego podatnika opodatkowana jest tylko w niektórych przypadkach. Wiodące znaczenie ma tutaj czas, jaki upłynął pomiędzy zakupem a sprzedażą. W niektórych przypadkach jednakże upływ wymaganego ustawą czasu może być niewystarczający, aby podatku uniknąć.
Art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że źródłem przychodów jest m.in. odpłatne zbycie:
a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
c) prawa wieczystego użytkowania gruntów,
d) innych rzeczy,
- jeżeli nie następuje ono w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. W przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Z powyższego zatem można wysnuć wniosek, że w przypadku sprzedaży należących do majątku prywatnego podatnika rzeczy ruchomych, podatkiem nie musi się on przejmować, gdy ta nastąpi po upływie co najmniej 6 miesięcy od ich nabycia (odpłatnego bądź nieodpłatnego). W przypadku nieruchomości natomiast odczekać trzeba co najmniej 5 lat kalendarzowych licząc od roku następującego po tym, w którym miało miejsce ich nabycie.

fot. BillionPhotos.com - Fotolia.com

Zbycie nieruchomości po 5 latach z podatkiem dochodowym?

Sprzedaż majątku prywatnego podatnika opodatkowana jest tylko w niektórych przypadkach. Wiodące znaczenie ma tutaj czas, jaki upłynął pomiędzy zakupem a sprzedażą. W niektórych przypadkach jednakże upływ wymaganego ustawą czasu może być niewystarczający, aby podatku uniknąć.


Warto wiedzieć
Powyższa reguła nie ma zastosowania do firmowych składników majątku przekazanych następnie do majątku prywatnego. Tutaj bowiem powstaje podatek od firmy od ich sprzedaży, chyba że ta nastąpi po upływie co najmniej 6 lat licząc od miesiąca następującego po tym, w którym dana rzecz trafiła do majątku prywatnego (odnosi się to zarówno do ruchomości jak i nieruchomości).

Czy zatem w przypadku odpłatnego zbycia składników majątku po upływie wskazanych wyżej okresów czasu podatkiem nie trzeba się w ogóle przejmować? Niestety nie w każdym przypadku.

Otóż jeżeli mamy na myśli „zwykłe” odpłatne zbycie, czyli tradycyjną sprzedaż, podatku faktycznie nie będzie. Podatkiem też nie trzeba się martwić, gdy dojdzie do zbycia nieodpłatnego, czyli np. darowizny. Taka czynność bowiem w ogóle nie podlega opodatkowaniu (jako że nie występuje tutaj przychód).

Zdarza się jednak, że podatnik przekazuje składniki swojego majątku osobom prawnym (czyli wnosi go aportem do spółki z o.o. lub akcyjnej) w zamian za ich udziały (akcje). I takie postępowanie będzie niestety podatkiem dochodowym objęte.
Art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi bowiem, że m.in. od dochodów z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanych dochodów.

Nie ma tutaj ograniczenia czasowego stosowania tej regulacji. Tym samym podatnik, który przykładowo nabył w 2005 r. grunt będący przedmiotem wkładu niepieniężnego do spółki z o.o. w roku 2016, zapłaci z tego tytułu podatek. Dochód ten należy zaliczyć do przychodów z tzw. kapitałów pieniężnych.

Opodatkowaniu podlega tutaj jednak dochód a nie przychód. W związku z tym należy ustalić, w jakiej wartości podatnikowi przysługują koszty uzyskania przychodu oraz jaka jest wartość samego przychodu.
W opisanej sytuacji dochodem jest różnica pomiędzy przychodem określonym zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a ustawy, kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e.

Przychód w wartości nominalnej udziałów a nie wartości rynkowej przedmiotu wkładu niepieniężnego.


I tak art. 17 ust pkt 9 przytoczonej ustawy wskazuje, że za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się tutaj nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce, objętych w zamian za wkład niepieniężny.
Przychodem nie jest wartość rynkowa przedmiotu wkładu, a wartość nominalna objętych w zamian udziałów spółki.

Trzeba jednak pamiętać, że w myśl przepisu art. 17 ust. 2 ustawy, przy ustalaniu przychodów z tytułu objęcia udziałów (akcji, wkładów) należy stosować odpowiednio przepisy art. 19, traktujące o sposobie obliczania wielkości (wartości) przychodu. Przepis ten wskazuje m.in. że cena winna tutaj odpowiadać wartości rynkowej. Powyższe nie oznacza jednak, że fiskus może domagać się wykazania przychodu w wartości rynkowej, gdy wartość nominalna objętych udziałów jest niższa od wartości rynkowej przedmiotu wkładu niepieniężnego.
W wyroku z dnia 16 września 2009 r., I SA/Wr 1093/09, WSA we Wrocławiu stwierdził, że: „(...) użycie przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 9 updf pojęcia "nominalna wartość" wskazuje, że wykluczona jest jakakolwiek możliwość ustalania wartości udziału w oparciu o ceny rynkowe. Ustawodawca bowiem wyraźnie i jednoznacznie stwierdził, że w takim przypadku brana może być jedynie pod uwagę wartość ściśle już określona w umowie spółki.

Analiza wskazanych przez organ przepisów pozwala stwierdzić, że organ błędnie interpretuje zakres odesłania z art. 17 ust. 2 updf. W przepisie tym odsyła się do "odpowiedniego stosowania art. 19", co oznacza, że przepis do którego się odwołano ma zostać zastosowany jedynie w zakresie, jaki da się pogodzić z charakterem instytucji prawnej regulowanej przepisem odsyłającym. W art. 17 ust. 1 pkt 9 updf przewidziano, że przychodem z kapitałów pieniężnych jest nominalna wartość nabytych udziałów, czyli wartość umownie określona przez strony, stąd wykluczone jest zdaniem Sądu jakiekolwiek ustalanie wartości w oparciu o ceny rynkowe.

W ocenie Sądu odpowiednie zastosowanie art. 19 ust. 1 updf polega wyłącznie na zastosowaniu zdania pierwszego, zgodnie z którym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia.(...)”

 

1 2

następna

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: