eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Podwyższone koszty uzyskania przychodu dla byłego pracownika

Podwyższone koszty uzyskania przychodu dla byłego pracownika

2016-06-08 12:12

Podwyższone koszty uzyskania przychodu dla byłego pracownika

Wynagrodzenie © Jakub Krechowicz - Fotolia.com

Fakt, że wynagrodzenie jest wypłacane pracownikowi po ustaniu zatrudnienia nie oznacza, iż traci ono charakter przychodu uzyskanego ze stosunku pracy. Jeżeli podczas trwania zatrudnienia pracownik złożyć pracodawcy oświadczenie o stosowaniu podwyższonych kosztów uzyskania przychodu, te należy zastosować także do wynagrodzenia wypłaconego po ustaniu zatrudnienia - uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 03.06.2016 r. nr IBPB-2-1/4511-276/16/DP.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Pracodawca wypłaca swoim pracownikom wynagrodzenie z dołu 10-tego dnia każdego miesiąca. Tyczy się to także tych pracowników, których stosunek pracy uległ rozwiązaniu w poprzednim miesiącu. I tak dla przykładu stosunek pracownika ustał w miesiącu marcu 2016 r., zaś wynagrodzenie i inne świadczenia za ten miesiąc zostały mu wypłacone 8 kwietnia 2016 r.

Gdy zakład pracy mieści się poza miejscowością, w której mieszkają pracownicy, ci składają pracodawcy oświadczenie o stosowaniu podwyższonych kosztów uzyskania przychodu.

Do ostatniej pensji dla opisanego w przykładzie pracownika jednakże pracodawca nie uwzględnia kwoty zmniejszającej podatek dochodowy oraz stosuje koszty podstawowe z uwagi na fakt, że na dzień wypłaty wynagrodzenia nie jest on już pracownikiem. Wnioskodawca zadał pytanie czy takie postępowanie jest prawidłowe? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(...) Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

fot. Jakub Krechowicz - Fotolia.com

Wynagrodzenie

Podczas trwania zatrudnienia pracownik złożyć pracodawcy oświadczenie o stosowaniu podwyższonych kosztów uzyskania przychodu, te należy zastosować także do wynagrodzenia wypłaconego po ustaniu zatrudnienia.


Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z treści art. 10 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy wynika, iż źródłami przychodów są: stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta.

Przepis art. 12 ust. 1 powołanej ustawy stanowi, iż za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Za pracownika w rozumieniu ustawy uważa się osobę pozostającą w stosunku służbowym, stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy (art. 12 ust. 4 ww. ustawy).

W myśl art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej:
• wynoszą 111 zł 25 gr miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1335 zł, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej (pkt 1);
• wynoszą 139 zł 06 gr miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1668 zł 72 gr, w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę (pkt 3).

Zgodnie z art. 31 ww. ustawy osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

 

1 2

następna

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: