eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Pierwsze zasiedlenie w VAT interpretowane na nowo?

Pierwsze zasiedlenie w VAT interpretowane na nowo?

2016-06-23 11:56

Pierwsze zasiedlenie w VAT interpretowane na nowo?

Pierwsze zasiedlenie w VAT interpretowane na nowo? © sitthiphong - Fotolia.com

Pierwsze zasiedlenie ma bardzo istotne znaczenie przy stosowaniu prawidłowej stawki podatku od towarów i usług do dostawy nieruchomości zabudowanych. Jego definicja znalazła się w ustawie o VAT, niemniej zdaje się nie mieć ona umocowania w prawie unijnym. Nawet fiskus w ostatnim czasie zaczął zmieniać podejście w tym zakresie.
Pierwsze zasiedlenie w ustawie o VAT
Ustawa o podatku od towarów i usług przez pierwsze zasiedlenie nakazuje rozumieć oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:
a) wybudowaniu lub
b) ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Zgodnie z powyższym, aby po wybudowaniu budynku czy budowli nastąpiło ich pierwsze zasiedlenie, musi dojść do dostawy towaru bądź świadczenia usługi - jedynie takie czynności są bowiem opodatkowane. Pierwszym zasiedleniem będzie zatem sprzedaż nieruchomości, jej wynajem, dzierżawa czy oddania w leasing. Do tej pory organy podatkowe zgodnie twierdziły, iż w związku z powyższym do takiego zasiedlenia nie dochodzi jeżeli podatnik sam wybudował budynek i wykorzystywał go wyłącznie do własnych celów firmowych (tj. gdy budynek nie był wynajmowany). Budynek taki bowiem nie był „wydany w wykonywaniu czynności opodatkowanej”. W efekcie późniejsza sprzedaż takiej nieruchomości (nawet gdy miała miejsce kilkanaście lat po wybudowaniu) dokonywana jest w ramach pierwszego zasiedlenia, a co za tym idzie - nie może do niej mieć zastosowania zwolnienie z VAT.

Odmienny pogląd NSA


Wątpliwość w takim interpretowaniu przepisów powziął jednakże Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 14 maja 2015 r., sygn. akt I FSK 382/14. Skład orzekający wskazał, że polska ustawa o VAT definiuje pojęcie „pierwszego zasiedlenia”. 112 dyrektywa unijna natomiast posługuje się tym pojęciem lecz go nie definiuje i nie wprowadza też dodatkowych warunków go określających.
NSA uznał, że definicja „pierwszego zasiedlenia (zajęcia)” zawarta w dyrektywie 112 ma charakter autonomiczny. Nie było w związku z tym konieczne jej definiowanie w ustawie o VAT, poza pewnymi nielicznymi wyjątkami. Co za tym idzie, polski ustawodawca nie miał uprawnienia do precyzowania warunków zastosowania kryterium pierwszego zasiedlenia w odniesieniu do sytuacji zaistniałych po wybudowaniu budynku.

fot. sitthiphong - Fotolia.com

Pierwsze zasiedlenie w VAT interpretowane na nowo?

Pierwsze zasiedlenie ma bardzo istotne znaczenie przy stosowaniu prawidłowej stawki podatku od towarów i usług do dostawy nieruchomości zabudowanych. Jego definicja znalazła się w ustawie o VAT, niemniej zdaje się nie mieć ona umocowania w prawie unijnym.


Porównując zakresy definicji „pierwszego zasiedlenia” wynikające z ustawy o VAT i dyrektywy 112 NSA wskazał, że ustawodawca polski dokonał zawężenia tej definicji w porównaniu do definicji unijnej. Wykładnia językowa, systematyczna i celowościowa dyrektywy 112 wskazuje wyraźnie, że ww. pojęcie należy rozumieć szeroko jako „pierwsze zajęcie budynku, używanie”. Tak też należy zatem odczytywać definicję przewidzianą w treści art. 2 pkt 14 ustawy o VAT.

Podobny pogląd wyraził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 9 czerwca 2015 r., sygn. akt I FSK 213/14.
Zdaniem NSA aby doszło do pierwszego zasiedlenia wystarczy, aby budynek przez podatnika wybudowany lub ulepszony został oddany do używania na cele firmowe. Nie musi się z takim oddaniem do używania wiązać wykonywanie czynności opodatkowanych.

Na marginesie dodajmy, że w związku z powyższymi rozbieżnościami interpretacyjnymi NSA postanowieniem z dnia 23 lutego 2016 r., sygn. akt I FSK 1573/14 skierował w tym zakresie pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Zmiana stanowiska organów podatkowych ...


Wyrok NSA z dnia 14 maja 2015 r., sygn. akt I FSK 382/14 w swoim rozstrzygnięciu uwzględnił Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 25.04.2016 r. nr IPPP3/4512-208/16-2/ISZ. Czytamy w niej, że:

„(...) Należy zauważyć, że w kwestii rozumienia definicji pierwszego zasiedlenia wypowiedział się NSA w wyroku z dnia 14 maja 2014 r. o sygn. I FSK 382/14. Sąd w wyroku tym stwierdził, że: „Wykładnia językowa, systematyczna i celowościowa dyrektywy 112 wskazuje wyraźnie, że ww. pojęcie należy rozumieć szeroko jako „pierwsze zajęcie budynku, używanie”. Zatem w taki sposób powinna być odczytywana definicja przewidziana w treści art. 2 pkt 14 ustawy o VAT”. (...)

Oznacza to, że Wnioskodawca użytkując ww. Budynek dla celów działalności gospodarczej od roku 2011 spełniła warunki przewidziane dla zwolnienia w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Planowana dostawa Budynku nastąpi po pierwszym zasiedleniu w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT oraz od momentu pierwszego zasiedlenia do momentu planowanej sprzedaży Nieruchomości upłynie okres dłuższy niż 2 lata.

W związku z tym, dostawa Budynku znajdującego się na Nieruchomości będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. (...)”

 

1 2

następna

Oceń

0 1

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: