eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Wystawienie faktury = powstanie przychodu podatkowego

Wystawienie faktury = powstanie przychodu podatkowego

2016-07-10 11:10

Wystawienie faktury = powstanie przychodu podatkowego

Wystawienie faktury © Andrey Popov - Fotolia.com

Naukowiec, który wykonuje określoną analizę w ramach prowadzonej firmy i na tę okoliczność wystawia fakturę na rzecz Uniwersytetu, przychód rozpoznaje w dacie tej faktury, jeżeli sama płatność nastąpi w okresie późniejszym - uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 30.06.2016 r. nr IBPB-1-1/4511-304/16/SG.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawca wystawił fakturę VAT 18 grudnia 2015 r. dla Uniwersytetu za wykonanie opracowania ekonomiczno-finansowego. Termin płatności na fakturze został określony do 4 stycznia 2016 r. W zawartej umowie wskazano, że Uniwersytet zapłaci wykonawcy kwotę z przedłożonej faktury w terminie 30 dni od jej otrzymania (ta wpłynęła na uczelnię 18 grudnia 2015 r.). Wnioskodawca zadał pytanie, do którego roku podatkowego powinien zaliczyć przychód uzyskany z tego tytułu? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(...) Zgodnie z ogólną regułą zawartą w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych precyzyjnie określają moment powstania przychodu z ww. źródła przychodów.

Ogólną zasadę ustalania momentu uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej określa art. 14 ust. 1c ww. ustawy, w myśl którego za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e, 1h-1j i 1n-1p, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:
1. wystawienia faktury albo
2. uregulowania należności.

fot. Andrey Popov - Fotolia.com

Wystawienie faktury

Naukowiec, który wykonuje określoną analizę w ramach prowadzonej firmy i na tę okoliczność wystawia fakturę na rzecz Uniwersytetu, przychód rozpoznaje w dacie tej faktury, jeżeli płatność nastąpi później.


Zgodnie jednak z art. 14 ust. 1e cytowanej ustawy, jeżeli strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku. Przepis ust. 1e stosuje się odpowiednio do dostawy energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu przewodowego (art. 14 ust. 1h ww. ustawy). Z kolei w myśl art. 14 ust. 1i ww. ustawy, w przypadku otrzymania przychodu z działalności gospodarczej, do którego nie stosuje się ust. 1c, 1e i 1h, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty.

Z wyżej przytoczonych przepisów wynika generalna zasada, że przychód podatkowy dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych, w przypadku świadczenia usług powstaje w dniu wykonania usługi lub częściowego wykonania usługi. Wyjątek od tej zasady stanowi:
• wystawienie faktury w terminie wcześniejszym niż faktyczne wykonanie usługi – datą powstania przychodu będzie w tym przypadku dzień wystawienia faktury,
• uregulowanie należności przed wykonaniem usługi – datą powstania przychodu będzie w tym przypadku dzień otrzymania należności. (...)

Mając na względzie ww. przepisy w odniesieniu do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, stwierdzić należy, że ustalenie momentu uzyskania przez Wnioskodawcę przychodu z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, winno nastąpić zgodnie z ogólnymi zasadami uzyskiwania przychodu z tego źródła przychodów, określonymi w ww. art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z treści tego przepisu wynika wprost, że moment powstania przychodu należnego został ściśle związany z wystąpieniem najwcześniejszego ze zdarzeń wskazanych w cyt. przepisie, tj. z wykonaniem usługi, wystawieniem faktury, albo uregulowaniem należności.

W konsekwencji, skoro po zawarciu umowy, usługi Wnioskodawca wystawił fakturę VAT, określając w niej termin płatności, to niezależnie od późniejszej faktycznej zapłaty, czy też późniejszego wykonania usługi, winien rozpoznać przychód w dacie wystawienia faktury, chyba, że doszło uprzednio (przed jej wystawieniem) do wykonania usługi. Jest to bowiem najwcześniejsza czynność związana z tą usługą.

W związku z powyższym z ww. zastrzeżeniem dot. uprzedniego wykonania usługi, Wnioskodawca winien przychód z tytułu wystawionej w 2015 r. faktury VAT rozliczyć w 2015 r. (...)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: