eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Polski podatek od emerytury z Austrii

Polski podatek od emerytury z Austrii

2017-05-15 13:24

Polski podatek od emerytury z Austrii

Polski fiskus chce podatek od emerytury z Austrii © shake_pl - Fotolia.com

Austriacka emerytura, która jest wypłacana polskiemu rezydentowi podatkowemu, ale z innego tytułu niż świadczenia usług na rzecz państwa austriackiego lub jednostki terytorialnej albo organu lokalnego w Austrii, podlega opodatkowaniu tylko w Polsce - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 10.05.2017 r. nr 2461-IBPB-2-2.4511.139.2017.2.BF.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawca pracował prawie 15 lat w Austrii w tamtejszej firmie. W sumie ma 46 lat pracy i w wieku 65 lat przeszedł na emeryturę, którą uzyskuje zarówno z Austrii jak i w Polsce. Z Austrii uzyskuje on emeryturę w wysokości 447 zł EURO miesięcznie. Tamtejsze przepisy zwalniają od podatku emerytury do wysokości 1 200 zł, w związku z czym, ta którą on uzyskuje, jest ona zwolniona od podatku. Wnioskodawca zadał pytanie, czy od emerytury z Austrii musi płacić podatek w Polsce (jako polski rezydent podatkowy)? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(...) Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.) – osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

W myśl art. 3 ust. 1a ww. ustawy – za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:
1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Zgodnie z art. 4a ww. ustawy – przepis art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

fot. shake_pl - Fotolia.com

Polski fiskus chce podatek od emerytury z Austrii

Osoba, która wypracowała sobie emeryturę w Austrii, ale mieszka w Polsce, zapłaci od niej nie austriacki a polski podatek. Różnica jest ogromna, bo w Austrii taka emerytura do 1 200 euro miesięcznie jest zwolniona od podatku, a w Polsce - w całości opodatkowana skalą podatkową.


Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca będący obywatelem polskim pobiera emeryturę z Austrii oraz emeryturę polską.

Wobec powyższego faktu w niniejszej sprawie zastosowanie znajdzie umowa z dnia 13 stycznia 2004 r. zawarta między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz.U. z 2005 r. Nr 224 poz. 1921 ze zm.), zmieniona 4 lutego 2008 r. protokołem zawartym między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o zmianie umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku podpisanej w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 222, poz. 1450).

Nadmienić należy, że zmiana ww. umowy dokonana protokołem z 4 lutego 2008 r. dotyczyła art. 24 ust. 1 umowy traktującego o metodach unikania podwójnego opodatkowania, które mają zastosowanie wówczas, gdy zgodnie z postanowieniami umowy dany dochód podlega opodatkowaniu w jednym i drugim kraju. Przed ww. nowelizacją w Polsce, zgodnie z postanowieniami umowy, stosowana była tzw. metoda proporcjonalnego odliczenia, natomiast po nowelizacji umowy – zastosowanie ma tzw. metoda wyłączenia z progresją.

Do dochodu uzyskanego przez Wnioskodawcę zastosowanie mają zatem postanowienia umowy dotyczące emerytur.

Zgodnie z treścią art. 18 ust. 1 ww. umowy – emerytury i podobne płatności lub renty otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie (w Polsce) z drugiego Umawiającego się Państwa (z Austrii) podlegają opodatkowaniu tylko w pierwszym wymienionym Państwie (w Polsce).

Z przepisu tego jednoznacznie wynika, że emerytura opodatkowana jest wyłącznie w jednym państwie – państwie, w którym osoba pobierająca emeryturę ma miejsce zamieszkania.

Stosownie natomiast do uregulowań art. 19 ust. 2 lit. a) cyt. umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – jakakolwiek emerytura wypłacana przez lub pochodząca z funduszy utworzonych przez Umawiające się Państwo lub jego jednostkę terytorialną albo organ lokalny osobie fizycznej z tytułu świadczenia usług na rzecz tego Państwa lub jednostki terytorialnej albo organu lokalnego podlega opodatkowaniu tylko w tym Państwie. Jednakże taka emerytura podlega opodatkowaniu tylko w drugim Umawiającym się Państwie, jeżeli osoba jest obywatelem tego Państwa i posiada w nim miejsce zamieszkania (art. 19 ust. 2 lit. b) ww. umowy).

Przepis ten określa z kolei jedyny przypadek, kiedy emerytura może być opodatkowana w państwie, które ją wypłaca. Warunkiem jest, aby emerytura była wypłacana z tytułu świadczenia usług na rzecz wypłacającego emeryturę państwa, jednostki terytorialnej albo organu lokalnego. Jednakże nawet wówczas, gdyby osoba fizyczna świadczyła usługi na rzecz jednego z tych trzech podmiotów, to jej emerytura nie będzie opodatkowana w państwie, które ją wypłaca, lecz w drugim państwie jeśli tylko osoba ta jest obywatelem drugiego państwa i ma w nim miejsce zamieszkania.

Z treści wniosku wynika, że emerytura jaką otrzymuje Wnioskodawca nie jest wypłacana z tytułu świadczenia usług na rzecz państwa austriackiego lub jednostki terytorialnej albo organu lokalnego w Austrii ¬– jak wskazał Wnioskodawca jest wypłacana z tytułu pracy na rzecz firmy prywatnej.

Zatem rozstrzygnięcia co do miejsca kraju opodatkowania tejże emerytury należy dokonać na podstawie art. 18 ust. 1 umowy.

Biorąc zatem pod uwagę regulacje zawarte w ww. umowie – w szczególności jej uregulowania zawarte w art. 18 ust. 1 – stwierdzić należy, że jako osoba zamieszkała w Polsce i uzyskująca emeryturę z Austrii Wnioskodawca podlega z tytułu otrzymywanej emerytury opodatkowaniu wyłącznie w kraju rezydencji, tj. w Polsce.

To oznacza, że emerytura ta – zgodnie z postanowieniami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – nie podlega opodatkowaniu w Austrii, podlega opodatkowaniu wyłącznie w Polsce. Tym samym wskazana w art. 24 ust. 1 umowy metoda unikania podwójnego opodatkowania nie będzie miała zastosowania, wskazany dochód podlega bowiem opodatkowaniu tylko w jednym kraju – w Polsce.

Mając na uwadze przywołane powyżej przepisy stwierdzić należy, że otrzymywana przez Wnioskodawcę emerytura podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy – źródłem przychodu jest m.in. emerytura lub renta.

Na podstawie art. 11 ust. 1 cytowanej ustawy – przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 12 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przez emeryturę lub rentę rozumie się łączną kwotę świadczeń emerytalnych i rentowych, w tym kwot emerytur kapitałowych wypłacanych na podstawie ustawy o emeryturach kapitałowych wraz ze wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków dla sierot zupełnych do rent rodzinnych.

Reasumując, z uwagi na opisany we wniosku stan faktyczny oraz przedstawione powyżej uregulowania prawne, w szczególności art. 18 umowy polsko-austriackiej oraz art. 9, art. 10 i art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stwierdzić należy, że emerytura wypłacana Wnioskodawcy z Austrii podlega opodatkowaniu wyłącznie w Polsce. Zatem obie emerytury, tj. zarówno polska jak i austriacka wypłacane Wnioskodawcy, podlegają opodatkowaniu w Polsce. (...)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Oceń

0 1

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.