eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Terminowe umowy najmu: płatność gotówką a koszty podatkowe

Terminowe umowy najmu: płatność gotówką a koszty podatkowe

2017-06-07 12:44

Terminowe umowy najmu: płatność gotówką a koszty podatkowe

Terminowe umowy najmu na cenzurowanym © Andrey Popov - Fotolia.com

Czy przy regulowaniu należności za najem trzeba zwracać uwagę na sposób zapłaty, aby czynsz z tego tytułu mógł być zaliczony do kosztów uzyskania przychodu? Jak najbardziej tak (gdy umowa taka jest zawarta pomiędzy przedsiębiorcami). Problematyczne jednakże jest tutaj określenie tego, co należy rozumieć pod pojęciem jednorazowej wartości transakcji.
Załóżmy, że firma wynajęła lokal na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej, gdzie także wynajmujący jest przedsiębiorcą. Miesięczny czynsz najmu został ustalony na poziomie 5 tys. zł brutto. Jakie konsekwencje będzie miało zawarcie takiej umowy na czas określony (np. 3 lata) a jakie w przypadku umowy bezterminowej?

Okazuje się, że różnica jest kolosalna.
Otóż poczynając od 2017 r. sposób zapłaty zaczął decydować o tym, czy poniesiony wydatek trafi do podatkowych kosztów uzyskania przychodu.
Zgodnie z art. 22p updof i odpowiednio art. 15d updop podatnicy nie mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca jednorazowej wartości transakcji przekraczającej równowartość 15 000 zł, a określonej w art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Jeżeli transakcja taka do kosztów już trafi, po czym zostanie uregulowana gotówką, podatnicy są zobowiązani zmniejszyć koszty uzyskania przychodów albo w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów - zwiększyć przychody, w miesiącu, w którym została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej mówi zaś, że dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:
  • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł.

W rozpatrywanym przykładzie istotne jest zatem to, co należy rozumieć pod pojęciem jednorazowej wartości transakcji. Jeżeli bowiem będzie to miesięczny czynsz, można regulować go gotówkowo i koszty rozpoznawać. Jeżeli jednak będzie to czynsz za cały okres najmu, już pierwsza zapłata powinna nastąpić z wykorzystaniem rachunku płatniczego przedsiębiorcy.

fot. Andrey Popov - Fotolia.com

Terminowe umowy najmu na cenzurowanym

W przypadku bezterminowych umów najmu, jako jednorazową wartość transakcji przyjmuje się wartość czynszu za poszczególne okresy rozliczeniowe. W przypadku umów terminowych natomiast należy zsumować wszystkie opłaty ponoszone w trakcie ich trwania.


Wyjaśnienia pojęcia transakcji próbowano dokonać w odpowiedzi z dnia 8 lutego 2017 r. na interpelację poselskiej nr 9279.

W odpowiedzi tej wskazano, że jednorazowa wartość transakcji oznacza ogólną wartość wierzytelności lub zobowiązań, określoną w umowie zawartej między przedsiębiorcami. Przymiot jednorazowości nie odnosi się do liczby płatności, lecz odzwierciedla wymóg powiązania poszczególnych świadczeń w ramach jednego stosunku umownego. Można zatem przyjąć, że jeżeli całkowita wartość transakcji nie wynika wprost z treści umowy, lecz zależy od czasu jej trwania - co dotyczyć może między innymi umów o stałe świadczenie usług zawartych na czas nieokreślony - wówczas należałoby przyjąć, że pojęcie jednorazowej wartości transakcji odnosi się do poszczególnych okresów rozliczeniowych, za które przysługuje wynagrodzenie.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 31.03.2017 r. nr 0111-KDIB1-3.4010.2.2017.1.MST uznał, że w przypadku bezterminowej umowy najmu pojęcie jednorazowej wartości transakcji należy utożsamiać z wartością zobowiązania za pojedynczy okres rozliczeniowy. Jeżeli zobowiązanie za taki okres rozliczeniowy nie przekracza 15 000 zł, może zostać uregulowane gotówką.

Jeżeli zatem umowa z naszego przykładu będzie bezterminowa, czynsz płacony gotówką zostanie rozpoznany w kosztach uzyskania parzychodu.

Odpowiadający na interpelację poselską uznał przy tym, że zgoła inaczej sytuacja wygląda w przypadku umowy leasingu - obejmującej zobowiązanie korzystającego do zapłaty finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenia pieniężnego, równego co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego (art. 7091 Kodeksu cywilnego) - wynagrodzenie finansującego jest płatne co do zasady okresowo, zgodnie z harmonogramem określonym w umowie, jednakże poszczególne płatności składają się na całkowite zobowiązanie korzystającego, które może przekraczać kwotę stanowiącą równowartość 15.000 zł. Dla oceny przestrzegania obowiązku, o którym mowa w art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, decydująca powinna być zatem w przypadku umowy leasingu suma wierzytelności przysługujących finansującemu.

Należy pamiętać, że pomiędzy umowami najmu (terminową, w której to z góry założono czas jej trwania oraz wartość ponoszonych opłat) a leasingu występuje bardzo duże podobieństwo. Dlatego też występuje uzasadnienie do stosowania podobnych zasad obliczania wartości transakcji. W efekcie w przypadku terminowej umowy najmu z określonym miesięcznym czynszem, za jednorazową wartość transakcji organy podatkowe mogą tutaj przyjmować sumę ustalonych w ramach opłat.
Tutaj zatem czynsz płatny gotówkowo kosztem podatkowym się nie stanie.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: