eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Stawka VAT na sprzedaż samochodów kolekcjonerskich

Stawka VAT na sprzedaż samochodów kolekcjonerskich

2017-06-09 13:47

Stawka VAT na sprzedaż samochodów kolekcjonerskich

Samochody kolekcjonerskie w podatku VAT © Ivan Kurmyshov - Fotolia.com

Jedynie import samochodów kolekcjonerskich korzysta z 8% stawki VAT. Ich dalsza sprzedaż krajowa objęta jest stawką podstawową, podobnie zresztą jak WNT takich pojazdów. Stawki te należy odpowiednio stosować także w przypadku opodatkowania marży - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 07.06.2017 r. nr 0111-KDIB3-3.4012.18.2017.2.PK.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawca sprowadza do Polski stare samochody, które następnie remontuje i sprzedaje. Część tych pojazdów pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, które są przez wnioskodawcę importowane do Polski. Samochody kolekcjonerskie przy imporcie są opodatkowane 8% stawką VAT, a pozostałe stawką podstawową.

Inne samochody są kupowane na terenie UE zarówno od osób prywatnych jak i od firm. Zakupy następują tutaj na umowy kupna-sprzedaży, faktury VAT marża, czy zwykłe faktury, rozliczane w ramach WNT. Samochody kolekcjonerskie posiadają stosowne opinie rzeczoznawców.

Wnioskodawca zadał pytanie, w jaki sposób powinien opodatkować sprzedaż tych samochodów, w szczególności czy do aut kolekcjonerskich przy fakturze VAT marża może stosować 8% stawkę VAT? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(...) Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają:
1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
2. eksport towarów;
3. import towarów na terytorium kraju;
4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).
Stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

fot. Ivan Kurmyshov - Fotolia.com

Samochody kolekcjonerskie w podatku VAT

Tylko import samochodów kolekcjonerskich korzysta z 8% stawki VAT. Ich późniejsza sprzedaż (w tym w systemie marży) jest już opodatkowana stawką podstawową.


W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23% (art. 146a pkt 1 ustawy).

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

Na podstawie art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W tym miejscu należy zauważyć, że w załączniku nr 3 ustawy nie wymieniono samochodów kolekcjonerskich, zatem brak jest podstaw do stosowanie obniżonej stawki podatku VAT dla dostawy tych samochodów.

Stosownie do art. 120 ust. 1 pkt 2, 4-6 ustawy na potrzeby stosowania niniejszego rozdziału:
• przez przedmioty kolekcjonerskie rozumie się:
a. znaczki pocztowe lub skarbowe, stemple pocztowe, koperty pierwszego obiegu, ostemplowane materiały piśmienne i im podobne, ofrankowane, a jeżeli nieofrankowane, to uznane za nieważne i nieprzeznaczone do użytku jako ważne środki płatnicze (CN 9704 00 00),
b. kolekcje oraz przedmioty kolekcjonerskie o wartości zoologicznej, botanicznej, mineralogicznej, anatomicznej, historycznej, archeologicznej, paleontologicznej, etnograficznej lub numizmatycznej (CN 9705 00 00), a także przedmioty kolekcjonerskie, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7;

• przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1-3 oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne (CN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112), (PKWiU 24.41.10.0, 24.41.20.0, ex 24.41.30.0, ex 32.12.11.0, ex 32.12.12.0 i 38.11.58.0);
• przez kwotę sprzedaży rozumie się całkowitą kwotę, którą podatnik otrzymał lub ma otrzymać z tytułu dostawy towarów od nabywcy lub osoby trzeciej, wliczając w to otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty bezpośrednio związane z tą dostawą, podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze oraz koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, którymi podatnik obciąża nabywcę, z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 29a ust. 7;
• przez kwotę nabycia rozumie się wszystkie składniki wynagrodzenia, o których mowa w pkt 5, które dostawca towarów otrzymał lub ma otrzymać od podatnika.

Zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy w związku z art. 146a pkt 2 w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r, stawkę podatku 8% stosuje się do importu dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich oraz antyków.

Z treści ww. przepisu w związku z art. 146a pkt 2 ustawy wynika, że stawka podatku 8% ma zastosowanie wyłącznie do importu dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich oraz antyków. Zatem, w przypadku dostawy krajowej dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich oraz antyków podlega ona opodatkowaniu według stawki właściwej dla towaru będącego przedmiotem dostawy.

W przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku (art. 120 ust. 4 ustawy).

Zatem z ww. przepisów wynika, że opodatkowanie w systemie marży jest ograniczone do pewnej kategorii towarów używanych, które podatnik nabył uprzednio w celu ich odsprzedaży. Istotne jest jednak przy tym, od kogo towary używane zostały nabyte.
Art. 120 ust. 10 ustawy stanowi, że przepisy ust. 4 i 5 dotyczą dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, które podatnik nabył od:
1. osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15, lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej;
2. podatników, o których mowa w art. 15, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;
3. podatników, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana zgodnie z ust. 4 i 5;
4. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;
5. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w ust. 4 i 5, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.

Ustawa o podatku od towarów i usług przewiduje zatem stosowanie szczególnej procedury opodatkowania dostawy - między innymi - towarów używanych, polegającej na opodatkowaniu marży, czyli różnicy między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszonej o kwotę podatku. Jest to wyjątek od ogólnej reguły opodatkowania obrotu, czyli kwoty należnej z tytułu sprzedaży pomniejszonej o kwotę należnego podatku. Ta szczególna procedura dotyczy jednak tylko dostawy towarów używanych, które podatnik nabył od osób:
• niebędących podatnikami podatku od towarów i usług,
• które wprawdzie są podatnikami podatku od towarów i usług, ale którym w stosunku do dostarczanych towarów używanych nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub które należą do kategorii drobnych przedsiębiorców, zwolnionych od podatku od towarów i usług, które są pośrednikami, a towar będący przedmiotem dostawy opodatkowany już był w szczególnej procedurze opodatkowania marży,
• które nie są podatnikami podatku od towarów i usług, ale są podatnikami podatku od wartości dodanej na terytorium innego państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej i realizują dostawę towarów na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113 oraz regulacjom zawartym w art. 120 ust. 4 i 5 ustawy o VAT.

Wspólną cechą wszystkich przedstawionych wyżej przypadków, warunkujących zastosowanie szczególnej procedury opodatkowania marży, jest to, że we wcześniejszej fazie obrotu podmiot sprzedający używany towar pośrednikowi pozbawiony był prawa do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego przy jego nabyciu.

Z przywołanego art. 120 ust. 10 ustawy wynika, że procedura opodatkowania marży znajduje zastosowanie w sytuacji, gdy nabycie towaru używanego przez podatnika jest nieopodatkowane z uwagi na status zbywcy określony w ww. artykule. Tym samym, gdy podatnik nabędzie nabywał towary używane od podmiotów innych niż wymienione w art. 120 ust. 10 ustawy, nie jest uprawniony do zastosowania opodatkowania marzy.

Katalog zawarty w art. 120 ust. 10 ustawy jest katalogiem zamkniętym. Zatem jest to wyliczenie wszystkich możliwych sposobów nabycia towarów używanych, które upoważniają do zastosowania procedury opodatkowania marży do dalszej sprzedaży nabytych towarów używanych. W tym kontekście stwierdzić należy, że w ww. katalogu nie został wymieniony import jako sposób nabycia towarów używanych. Ponadto z przywołanego przepisu wynika, że procedura opodatkowania marży znajduje zastosowanie w sytuacji, gdy nabycie towaru używanego przez podatnika jest nieopodatkowane, z uwagi na status zbywcy określony w ww. artykule. W żadnym z tych przypadków nie występuje jednak podatek naliczony z tytułu nabycia tych towarów używanych, tak jak to ma miejsce przy imporcie towarów.


W świetle przywołanych przepisów należy stwierdzić, że:
• w przypadku samochodów kolekcjonerskich, które są importowane, stawka 8% procent ma zastosowanie wyłącznie do importu tych samochodów. Natomiast sprzedaż tych samochodów podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych z zastosowaniem stawki VAT w wysokości 23%,
• stawką VAT w wysokości 23% będzie opodatkowana również sprzedaż samochodów innych niż kolekcjonerskie które zostały zaimportowane do kraju,
• odnośnie samochodów (zarówno kolekcjonerskich jak i pozostałych) sprowadzanych z Unii Europejskiej to gdy samochody te są nabywane od:
o podmiotów nie będących podatnikami (niezależnie czy to będą osoby fizyczne czy firmy) to w przypadku ich sprzedaż na terytorium kraju opodatkowaniu, stawką VAT w wysokości 23%, będzie podlegała marża (tzw. VAT marża),
o podmiotów będących podatnika (niezależnie czy to będą osoby fizyczne czy firmy), gdy sprzedaż samochodów na rzecz Wnioskodawcy była zwolniona (podmiotowo albo przedmiotowo) albo gdy sprzedaż samochodów podlegała opodatkowaniu na zasadach VAT marża to w przypadku ich sprzedaż na terytorium kraju opodatkowaniu, stawką VAT w wysokości 23%, będzie podlegała marża (tzw. VAT marża).
-albowiem jak już wskazano powyżej przepisy podatku nie przewidują stawki 8% dla dostawy samochodów kolekcjonerskich na terytorium kraju. (...)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: