eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Rejestracja samochodu zwalnia od podatku akcyzowego

Rejestracja samochodu zwalnia od podatku akcyzowego

2017-08-02 13:18

Rejestracja samochodu zwalnia od podatku akcyzowego

Samochód w firmie © stadtratte - Fotolia

Nabycie samochodu ciężarowego za granicą, jego rejestracja w kraju oraz późniejsza zmiana na samochód osobowy (karawan o przeznaczeniu specjalnym) i sprzedaż - nie generuje obowiązku zapłaty podatku akcyzowego. Stanowisko takie zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 28.07.2017 r. nr 0111-KDIB3-3.4013.103.2017.1.MAZ.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Spółka z o.o. (wnioskodawca) jest dealerem samochodowym (handluje samochodami nowymi i używanymi). Nowe samochody są nabywane od dystrybutora marki, który nabywa je wewnątrzwspólnotowo.

Jeden z klientów zamówił u niej samochód typu karawan - pogrzebowy. Spółka nie posiadała takiego pojazdu w ofercie. W związku z tym 29 grudnia 2016 r. dokonała zakupu od dystrybutora w kraju nowego samochodu marki Peugeot Expert Furgon, typu VAN, kategoria pojazdu N1, posiadającego homologację pozwalającą na dopuszczenie do ruchu jako samochód ciężarowy; samochód z jednym rzędem siedzień, trzyosobowy, z przegrodą oddzielającą kabinę kierowcy od części ładunkowej (cechy konstrukcyjne potwierdzone dodatkowym badaniem technicznym z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym VAT-1), pojazd do przewozu towarów, zakwalifikowany do kodu Nomenklatury Scalonej CN 8704.

Po zakupie, w styczniu 2017 r. samochód zarejestrowała jako pojazd demonstracyjny i skierowała do firmy dokonującej przeróbki pojazdu na specjalny - karawan. Po przeróbce i informacji o jej zakresie, potwierdzonych na stacji diagnostycznej, zmiany zostały zgłoszone w wydziale komunikacji, który w marcu 2017 r. wydał nowy dowód rejestracyjny z wpisem rodzaju pojazdu - specjalny, przeznaczenie - pogrzebowy, bez zmian w świadectwie homologacji.

Pojazd ten następnie 24 marca 2017 r. został sprzedany jako specjalny, bez opodatkowania go akcyzą. Zadano pytanie, czy na spółce ciąży podatek akcyzowy z tytułu samej przeróbki pojazdu tudzież sprzedaży samochodu? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

fot. stadtratte - Fotolia

Samochód w firmie

Rejestracja samochodu zwalnia od podatku akcyzowego


„(...) Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 43, ze zm.; dalej jako: „ustawa”) – ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej „akcyzą”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

Stosownie do art. 3 ust. 1 i ust. 2 ustawy, do celów poboru akcyzy i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, a także do wiążących informacji akcyzowych, zwanych dalej „WIA”, stosuje się klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodną z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.). Zmiany w Nomenklaturze Scalonej (CN) nie powodują zmian w opodatkowaniu akcyzą wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych, jeżeli nie zostały określone w niniejszej ustawie.

Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy, w przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:
1. import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;
2. nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;
3. pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym:
a. wyprodukowanego na terytorium kraju,
b. od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu czynności, o których mowa w pkt 1 albo 2.

Stosownie do art. 100 ust. 2 ustawy, w przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju, następująca po sprzedaży, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli wcześniej akcyza nie została zapłacona w należnej wysokości a w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.

Zgodnie z art. 100 ust. 4 ustawy, samochody osobowe są to pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte pozycją CN 8703 przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, inne niż objęte pozycją 8702, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi, z wyłączeniem pojazdów samochodowych i pozostałych pojazdów, które nie wymagają rejestracji zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Natomiast za sprzedaż samochodu osobowego w rozumieniu ww. ustawy, stosownie do art. 100 ust. 5, uznaje się jego:
1. sprzedaż, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
2. zamianę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
3. wydanie w zamian za wierzytelności;
4. wydanie w miejsce świadczenia pieniężnego;
5. darowiznę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
6. wydanie w zamian za dokonanie określonej czynności;
7. przekazanie lub wykorzystanie na potrzeby reprezentacji albo reklamy;
8. przekazanie przez podatnika na potrzeby osobiste podatnika, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, a także zatrudnionych przez niego pracowników oraz byłych pracowników;
9. użycie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 100 ust. 6 ustawy, do opodatkowania akcyzą samochodów osobowych stosuje się odpowiednio art. 10 ust. 12 i 13, art. 14 ust. 1-4, 6, 8, 10 i 11, art. 16, art. 18 ust. 1, 2 i 2a, art. 19, art. 21 ust. 5 i art. 27-29a oraz przepisy wydane na podstawie art. 20.

Stosownie do art. 102 ust. 1 ustawy, podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności, o których mowa w art. 100 ust. 1 lub 2. (...)

Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, że w opisanym przypadku po stronie Wnioskodawcy nie powstał obowiązek podatkowy – ten wiąże się bowiem bezpośrednio z obrotem samochodami osobowymi, objętymi pozycją CN 8703, zdefiniowanymi w art. 100 ust. 4 ustawy. Przedmiot opodatkowania akcyzą w przypadku samochodów osobowych został enumeratywnie wymieniony w art. 100 ustawy.

W sytuacji, gdy Wnioskodawca po nabyciu samochodu ciężarowego dokonał jego rejestracji w tym charakterze, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, to czynności dokonane po tej rejestracji, tj. przebudowa samochodu na pojazd o przeznaczeniu pogrzebowym o kodzie CN 8703 i jego sprzedaż nie są już przedmiotem opodatkowania akcyzą. Czynności te nie mieszczą się bowiem w katalogu zawartym w art. 100 ustawy.

Zatem należy stwierdzić, że sprzedaż na terenie kraju samochodu, nabytego jako samochód ciężarowy i jako taki zarejestrowanego, a następnie przebudowanego i przerejestrowanego na samochód specjalny typu pogrzebowego, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem akcyzowym na gruncie przepisów ustawy. (...)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Oceń

1 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: