eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Kiedy otrzymana zaliczka z podatkiem dochodowym?

Kiedy otrzymana zaliczka z podatkiem dochodowym?

2017-08-28 13:16

Kiedy otrzymana zaliczka z podatkiem dochodowym?

Uwaga na PIT/CIT przy otrzymanych zaliczkach © adix89 - Fotolia.com

W podatku dochodowym moment powstania przychodu to z reguły dzień wydania towaru czy wykonania usługi, nie później jednak niż dzień wystawie faktury albo uregulowania należności. Problematyczne jest tutaj dokładne sprecyzowanie tego ostatniego warunku.
Skąd takie trudności? Kolejny z przepisów ustaw o podatku dochodowym mówi bowiem (art. 12 ust. 1 pkt 1 updop i odpowiednio art. 14 ust. 3 pkt 1 updof), że do przychodów nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych.

Z jednej zatem strony przychód może powstać w dacie uregulowania należności, z drugiej zaś przychodem nie są pobrane wpłaty tudzież zarachowane należności na poczet dostaw towarów czy usług, które zostaną wykonane w przyszłości.
Wyjątek od tej reguły dotyczy „sprzedaży” rejestrowanej za pomocą kas fiskalnych. Otóż zgodnie z art. 12 ust. 3g updop i odpowiednio art. 14 ust. 1 updof, w przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, podlegających zarejestrowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej zgodnie z przepisami ustawy o VAT, za datę powstania przychodu uznaje się dzień pobrania wpłaty. Rozwiązanie to można jednakże stosować jedynie po zawiadomieniu (na początku roku bądź po rozpoczęciu ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej) o tym urzędu skarbowego.

Niemniej, jak wynika z powyższego, generalnie otrzymane wpłaty na poczet przyszłych dostaw towarów czy usług, nie wiąże się z powstaniem przychodu w podatku dochodowym. Tak jest przynajmniej w teorii. Praktyka to zupełnie co innego.

Zaliczka zaliczce nierówna


Organy podatkowe mają tutaj bowiem często inne zdanie. Ich zdaniem każdą wpłatę otrzymaną przed fizyczną sprzedażą należy dokładnie prześwietlić. Może się bowiem okazać, że zaliczka do przychodów zostanie zaliczona.

I tak Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 27 czerwca 2017 r. nr 0111-KDIB2-1.4010.68.2017.3.EN uznał, że i owszem - wpłacona zaliczka nie rodzi skutków w podatku dochodowym, ale jedynie wówczas gdy można ją przyporządkować do konkretnych towarów czy usług w określonym terminie realizacji dostawy.

fot. adix89 - Fotolia.com

Uwaga na PIT/CIT przy otrzymanych zaliczkach

Każdy przedsiębiorca wie, że od otrzymanej zaliczki na poczet przyszłej sprzedaży nie zapłaci podatku dochodowego. Ta nie jest bowiem przychodem. Okazuje się jednak, że zasady opodatkowania (bądź nie) zaliczek w PIT czy CIT są dużo bardziej skomplikowane.


„(...) Należy jednak podkreślić, że ww. zaliczki (przedpłaty) nie mogą być anonimowe. Ich dokumentowanie i ewidencja powinna być prowadzona w sposób przejrzysty, pozwalający na przyporządkowanie pobranych wpłat do danej usługi bądź do danego towaru i konkretnego nabywcy. Z faktury lub umowy powinno jednoznacznie wynikać, które pobrane wpłaty lub zarachowane należności są zaliczkami (przedpłatami). Nie wszystkie bowiem wpłaty będą zaliczkami i przedpłatami niestanowiącymi przychodów podatkowych. Do przychodów nie zalicza się tylko tych zaliczek i przedpłat, które można przyporządkować do dostawy konkretnego towaru, czy też konkretnej usługi, która zostanie wykonana w określonym terminie realizacji. Użyte w art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych sformułowanie "zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych", wskazuje, iż chodzi o takie dostawy towarów lub usług, co do których w momencie pobrania wpłaty nie ma wątpliwości, że zostaną faktycznie wykonane.(...)

W świetle powyższego stwierdzić należy, że otrzymane przez Wnioskodawcę od klientów wpłaty (określone we wniosku, jako kwoty zabezpieczające, zaliczki, przedpłaty) na poczet przyszłych dostaw towarów nie będą podlegały wyłączeniu z przychodów podatkowych na podstawie ww. art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Literalna wykładnia tego przepisu prowadzi bowiem do wniosku, że do przychodów nie zalicza się wpłat zrealizowanych na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną zrealizowane w przyszłości, ale tylko wtedy, gdy wpłaty można przyporządkować do konkretnych towarów o określonym terminie realizacji dostawy. Natomiast w przedmiotowej sprawie, Wnioskodawca (jak wskazał w opisie zdarzenia przyszłego) nie będzie mógł określić na poczet jakiego konkretnego towaru, który zostanie przez niego sprzedany w musi zarachować otrzymaną wpłatę. Ponadto, nie będzie mógł również sprecyzować kiedy lub czy faktycznie dostawa towarów zostanie zrealizowana.

Mając zatem na uwadze powyższe, jeszcze raz podkreślić należy, że wpłaty, o których mowa we wniosku nie będą podlegały wyłączeniu z przychodów podatkowych na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych bowiem nie będą miały charakteru zaliczki (przedpłaty), o której mowa w tym przepisie. W konsekwencji, gdy Wnioskodawca najpierw otrzyma wpłatę, jako zabezpieczenie płatności z tytułu przyszłych zamówień towarów, które nie zostały ściśle i jednoznacznie określone, a dopiero później wystawi fakturę Vat, bądź wyda towar, przychód z tytułu tej sprzedaży (stosownie do treści art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) powstanie w momencie najwcześniejszego z ww. zdarzeń tj. w dniu otrzymania wpłaty od klienta.(...)”
- czytamy w interpretacji.

W podobnym tonie wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 08.12.2016 r. nr 3063-ILPB2.4510.126.2016.2.KS:
„(...) W myśl art. 12 ust. 4 pkt 1 powołanej ustawy, do przychodów nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także otrzymanych lub zwróconych pożyczek (kredytów), w tym również uregulowanych w naturze, z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów).

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że otrzymanie zaliczki nie kreuje przychodu po stronie otrzymującego wpłatę, jeżeli zapłata/zaliczka dotyczy dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych.

Ponadto, żeby można było uznać określone wpłaty za przychody przyszłych okresów w rozumieniu art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy, to również z umowy czy faktury powinno wynikać, że określona kwota stanowi wpłatę na wykonanie konkretnej dostawy towarów czy usług, które zostaną wykonane w następnym (późniejszym) okresie sprawozdawczym.

Tym samym, aby pobrane wpłaty (zaliczki) nie stanowiły przychodu podatkowego, nie mogą mieć charakteru definitywnego, ostatecznego oraz rzeczywistego i muszą dotyczyć następnego (późniejszego) okresu sprawozdawczego.
(...)”

Wątpliwości powstają także przy 100% zaliczkach, czyli dokonanych na poczet dostaw towarów czy usług, które są skonkretyzowane. Jeżeli tak dokonana wpłata ma charakter ostateczny, definitywny, to organy podatkowego zaliczą ją do przychodów z uwagi na spełnienie warunku „uregulowania należności”. Jeżeli natomiast powyższych cech dokonana zaliczka mieć nie będzie (ostateczność/definitywność), przychód w PIT bądź CIT nie powstanie.

Jak zatem nietrudno zauważyć pogląd, iż otrzymanie zaliczki nie skutkuje powstaniem przychodu, można włożyć między bajki. To towarzyszące takiej wpłacie okoliczności będą decydować o tym, czy trzeba ją zaliczyć do przychodów podatkowych. Każdy przypadek trzeba natomiast tutaj rozpatrywać odrębnie.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: