eGospodarka.pl
wiadomość od św. Mikołaja

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Podatek dochodowy od posiadanych środków trwałych 2018

Podatek dochodowy od posiadanych środków trwałych 2018

2017-12-13 13:51

Podatek dochodowy od posiadanych środków trwałych 2018

Podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych © tippapatt - Fotolia.com

Jeśli nie od wypracowanego dochodu, to od posiadanego majątku duże firmy będą płacić podatek dochodowy. To efekt zmian, jakie zaczną obowiązywać od 2018 r. Nowa danina odnosi się do nieruchomości o wartości przekraczającej 10 mln zł.
Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu nowelizacji ustaw o podatku dochodowym, nowa danina została wprowadzona z uwagi na to, że w wielu przypadkach podatnicy nie wykazują dochodów do opodatkowania lub wykazują dochody w kwocie nieadekwatnej do skali i rodzaju prowadzonej działalności (poprzez wykorzystywanie optymalizacji podatkowej), co nie jest korzystne dla budżetu państwa. Jak zatem wygląda dodatkowa danina? Poniżej przedstawimy zmiany, które znajdą się od nowego roku w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 30g). Tożsame rozwiązania znajdą się też w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Co jest opodatkowane? Nieruchomości komercyjne


Podatek będzie pobierany od przychodów z tytułu własności środka trwałego położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego wartość początkowa przekracza 10 000 000 zł, w postaci:
 1. budynku handlowo-usługowego sklasyfikowanego w Klasyfikacji jako:
  a. centrum handlowe,
  b. dom towarowy,
  c. samodzielny sklep i butik,
  d. pozostały handlowo-usługowy,
 2. budynku biurowego sklasyfikowanego w Klasyfikacji jako budynek biurowy.

Wyłączone z opodatkowania będą natomiast:
 1. środki trwałe, od których zaprzestano amortyzacji wskutek zawieszenia działalności bądź zaprzestania działalności
 2. budynki biurowe wykorzystywane wyłącznie lub w głównym stopniu na własne potrzeby podatnika.

Uwaga!
Nowe regulacje mówią o naliczaniu podatku od nieruchomości komercyjnych stanowiących środki trwałe nie zawierając jednocześnie żadnych zwolnień, poza wymienionymi wyżej wyłączeniami.

fot. tippapatt - Fotolia.com

Podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych

W przyszłym roku duże firmy będą obowiązkowo płaciły podatek dochodowy - jak nie od wypracowanego dochodu to od posiadanych w majątku nieruchomości. Rozwiązanie to ma ograniczyć wypływ pieniędzy za granicę ale rodzi spore wątpliwości. Wszak opodatkowanie posiadanych nieruchomości jest podatkiem majątkowym a nie dochodowym.


Czym jest natomiast „wykorzystywanie wyłącznie lub w głównym stopniu na własne potrzeby podatnika”? Projektodawcy zmiany wskazują, że pojęcie to jest obecnie używane w Klasyfikacji Środków Trwałych przy objaśnieniach do rodzaju 105 (budynki biurowe). I tak przez „potrzeby własne podatnika” należy rozumieć wykorzystywanie danego budynku przez niego samego (jego przedsiębiorstwo) np. jako siedzibę zarządu, korzystanie z biur przez pracowników danej jednostki itp. Omawiany wyjątek obejmie m.in. budynki urzędów publicznych (np. gminnych, ministerstw), sądów itp. Wyłączenie to znajdzie również zastosowanie do budynków stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów prowadzących działalność społecznie użyteczną, wykorzystywanych na cele statutowe takiej organizacji.

Stawka podatku i podstawa opodatkowania


Nowy podatek będzie wynosił 0,035% postawy opodatkowania za każdy miesiąc. Podstawą opodatkowania jest z kolei przychód odpowiadający wartości początkowej środka trwałego ustalanej na pierwszy dzień każdego miesiąca wynikającej z prowadzonej ewidencji, pomniejszonej o kwotę 10 000 000 zł.

Nie są tutaj odliczane naliczane odpisy amortyzacyjnej, doliczyć natomiast trzeba poniesione nakłady na nieruchomość (w postaci modernizacji).
Mówiąc innymi słowy, podatek będzie liczony od nadwyżki wartości początkowej nieruchomości ponad 10 mln zł.

Przykład
Wartość nieruchomości wynosi 18 000 000 zł. Miesięczny podatek od nieruchomości komercyjnych wyniesie zatem (18 000 000 zł - 10 000 000 zł) x 0,035% = 2 800 zł


W przypadku gdy środek trwały stanowi współwłasność podatnika, przy obliczaniu wartości początkowej przyjmuje się wartość wynikającą z ewidencji podatnika. Jeżeli natomiast środek trwały stanowi własność lub współwłasność spółki niebędącej osobą prawną, wartość początkową przypadającą na wspólnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku.

Z kolei w sytuacji, gdy środek trwały stanowi współwłasność podatnika i podmiotu z nim powiązanego, przy obliczaniu wartości początkowej przyjmuje się całkowitą wartość początkową tego środka trwałego. Przy obliczaniu podatku natomiast podatnik uwzględnia:
 • wynikającą z prowadzonej ewidencji wartość początkową środka trwałego ustaloną zgodnie z art. 22g ust. 11 updof (czyli w takiej proporcji jego wartości, w jakiej pozostaje udział podatnika we własności składnika majątku),i
 • kwotę10 000 000 zł ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje wartość początkowa środka trwałego wynikająca z prowadzonej przez podatnika ewidencji do całkowitej wartości początkowej tego środka trwałego.

Przykład
Wartość nieruchomości stanowiącej własność podatnika oraz podmiotu powiązanego z podatnikiem (każdy posiada 50% udziałów własności nieruchomości) wynosi 15 mln zł. Mimo zatem, że przypadający na podatnika wartościowo udział w nieruchomości nie przekracza 10 mln zł (jest to bowiem 7,5 mln zł), przy ustalaniu obowiązku jej opodatkowania brana będzie pod uwagę pełna wartość nieruchomości, czyli 15 mln zł - co skutkuje jej objęciem nową daniną.

Podatnik (współwłaściciel) podatek zapłaci od podstawy opodatkowania w wysokości 2,5 mln zł.


Opisaną zasadę stosuje się także wówczas, gdy środek trwały stanowi własność lub współwłasność spółki niebędącej osobą prawną, której wspólnikami są podatnik i podmiot powiązany z podatnikiem.

Termin płatności podatku


Podatek płatny jest za każdy miesiąc - do 20. dnia miesiąca następnego. Nie jest to jednak danina, która występuje obok zaliczek na podatek dochodowy z prowadzonej działalności gospodarczej.

Otóż zapłacony podatek odlicza się od zaliczek na podatek z prowadzonej działalności. W przypadku gdy podatnicy wpłacają zaliczki kwartalne, odliczeniu podlega podatek obliczony za miesiące przypadające na dany kwartał.
Podatku można nie wpłacać, jeżeli jest on niższy od zaliczki na podatek za dany miesiąc.

W związku z powyższym duże podmioty (posiadające opisane wyżej nieruchomości) zawsze będą płacić podatek dochodowy. Jak nie od dochodu z działalności, to od wartości posiadanych nieruchomości.

Kwotę uiszczonego i nieodliczonego w roku podatkowym podatku odliczać się będzie od podatku obliczonego wg skali podatkowej bądź stawki liniowej. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu rocznym.

Środek trwały oddany do używania


W przypadku gdy środek trwały został oddany do używania, powyższe regulacje obejmują podmiot, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Tym samym np. w przypadku leasingu finansowego nieruchomości daninę będzie płacił nie leasingodawca, a leasingobiorca - to on bowiem rozlicza amortyzację.

Koszty podatkowe


Minimalny podatek od nieruchomości komercyjnych nie będzie stanowił kosztu uzyskania przychodu, co wydaje się być zrozumiałe z tego względu, że pomniejsza on podatek dochodowy z działalności gospodarczej.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.