eGospodarka.pl
wiadomość od św. Mikołaja

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Ryczałt ewidencjonowany a najem powierzchni na stronie internetowej

Ryczałt ewidencjonowany a najem powierzchni na stronie internetowej

2018-01-12 13:06

Ryczałt ewidencjonowany a najem powierzchni na stronie internetowej

Ryczałt od najmu powierzchni pod reklamę prywatnie i na firmę © barameefotolia - Fotolia.com

Udostępnianie miejsca czy czasu na portalu internetowym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej może być opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 10.01.2018 r. nr 0115-KDIT3.4011.351.2017.2.PSZ.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawca prowadzi firmę od stycznia 2017 r., z której dochody rozlicza na zasadach ogólnych. Zainteresowany wykonuje działalność usługową sklasyfikowaną w PKD pod symbolem 63.12.Z - Działalność portali internetowych, PKWiU pod symbolem 63.12.1 - Usługi portali internetowych oraz 63.11.20 - Sprzedaż czasu lub miejsca na cele reklamowe w Internecie.

Firma polska i firma z USA zamieszczają na jego stronach internetowych swoje reklamy. Zadaniem podatnika jest natomiast zapewnienie internautów odwiedzających jego strony, którzy to w celu uzyskania dostępu do interesującej ich treści muszą najpierw wejść w interakcję z treścią firm u niego się reklamujących.

Użytkownicy trafiają na strony wnioskodawcy dzięki ich odpowiedniemu pozycjonowaniu w wyszukiwarkach oraz umieszczaniu reklam. Odpłatne udostępnianie powierzchni na cele reklamowe na własnych stronach internetowych wykonywane jest w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Reklamy umieszczane są na stronach internetowych, które nie są związane z działalnością gospodarczą.

Wnioskodawca zadał pytanie, czy może wybrać opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym dla swojej firmy? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(...) Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.), wyraźnie rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł. I tak – zgodnie z art. 10 ust. 1 ww. ustawy – odrębnymi źródłami przychodów są określone w pkt 3 i 6 tego przepisu:
• pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3),
• najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą (pkt 6).

fot. barameefotolia - Fotolia.com

Ryczałt od najmu powierzchni pod reklamę prywatnie i na firmę

Świadczone w ramach prowadzonej działalności gospodarczej usług portali internetowych oraz sprzedaży czasu lub miejsca na cele reklamowe w Internecie mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg 8,5% stawki. Nie należy ich jednak mylić z prywatnym najmem.


W myśl art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:
a. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
b. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
c. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W świetle art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Zgodnie z art. 9a ustawy, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym podatnicy mogą złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Zgodnie natomiast z art. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2157), ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne:
• prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą;
• osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z art. 2 ust. la ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”.

Na podstawie art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Dla ustalenia wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu tych umów, stosuje się art. 11 ust. 2-2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze powołane powyżej regulacje stwierdzić należy, że opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mogą podlegać dwa rodzaje przychodów. Jednym z nich są, zdefiniowane w ustawie o podatku dochodowym przychody z działalności gospodarczej. Natomiast drugim - przychody z zawieranych poza działalnością gospodarczą umów najmu lub umów o podobnym charakterze.

Jak wynika z opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, prowadzi Pan pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem jest m.in. świadczenie usług w zakresie portali internetowych oraz sprzedaży miejsca na cele reklamowe Internecie. Nadmienia Pan, że „odpłatne udostępnianie powierzchni na cele reklamowe na własnych stronach internetowych wykonywane jest w ramach prowadzonej działalności gospodarczej”, Wobec powyższego, przychody uzyskiwane z tytułu świadczenia usług polegających na udostępnianiu miejsca na reklamy na własnych witrynach internetowych, należy zaliczyć do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Z przytoczonych na wstępie przepisów wynika, że przychody z tego źródła mogą być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o ile spełnione zostaną wszystkie ustawowe przesłanki.

W myśl art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:
• uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 250.000 euro, lub
• uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 250.000 euro.

Stosownie do treści art. 4 ust. 2 ww. ustawy, kwoty wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy.

W 2017 r. pierwszym dniem roboczym października był 2 października. Średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski obowiązujący w dniu 2 października 2016 r. wynosił 4,3137 zł, zgodnie z tabelą kursów NBP z dnia 2 października 2016 r. 190/A/NBP/2017. Kwota limitu uprawniającego do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w 2018 r. wynosi zatem 1.078.425 zł (250.000 x 4,3137).

Ponadto, stosownie do treści art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e ww. ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy. W załączniku tym, stanowiącym Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług nie wymieniono usług, które zgodnie z tą klasyfikacją (PKWiU), sklasyfikowane są pod symbolami 63.12.1 oraz 63.11.30.

Oznacza to, że jeżeli w świetle odrębnych przepisów niebędących przepisami prawa podatkowego, ww. wskazana przez Pana klasyfikacja jest prawidłowa, a przy tym spełnione zostaną pozostałe ustawowe warunki, to przychody z opisanej we wniosku działalności gospodarczej mogą być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zauważyć przy tym należy, że w odniesieniu do podatników wykonujących działalność usługową, możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, użyte w ustawie określenie działalność usługowa oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1293 i 1435 oraz z 2009 r. poz. 256 i 1753) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068 oraz z 2017 r. poz. 60), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Odpowiedzialność za prawidłowe sklasyfikowanie wykonywanych czynności ponosi podatnik świadczący usługi. Organami właściwymi do klasyfikacji usług są urzędy statystyczne. Urząd Statystyczny nadaje numer identyfikacyjny na podstawie wniosku podatnika, w którym to wniosku zawarte są informacje dotyczące zakresu i charakteru planowanej działalności gospodarczej. Informacje te wskazuje sam podatnik.

W przypadku trudności w ustaleniu symbolu PKWiU zainteresowany podmiot może zwrócić się o jego wskazanie i o wydanie opinii do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacji Urzędu Statystycznego. Powyższe wynika z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z którym zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane, według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Unii Europejskiej.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. h i pkt 3 lit. b ww. ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:
• 17% przychodów ze świadczenia usług przetwarzania danych (PKWiU ex 63.11.1), przesyłania strumieni audiowizualnych przez Internet (PKWiU 63.11.2) (art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. h),
• 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy (art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b).

W złożonym wniosku podano, że w prowadzi Pan działalność w zakresie odpłatnego udostępniania powierzchni na cele reklamowe na własnych stronach internetowych. Czynności wykonywane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Ponadto Pana zadaniem jest dokonywanie wszelkich starań, żeby zapewnić internautów odwiedzających Pana strony, którzy w celu uzyskania dostępu do treści strony, muszą najpierw wejść w interakcje z treścią reklam firmy, z którymi zawarł Pan umowy. Cel ten osiąga Pan poprzez stosowne pozycjonowanie swoich stron w Internecie i umieszczanie reklam w Internecie. Świadczone przez Pana, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej usługi, zgodnie z PKWiU z 2008 r. są sklasyfikowane pod symbolem 63.11.30.0. - Usługi sprzedaży czasu lub miejsca na cele reklamowe w Internecie – oraz 63.12.1 – usługi portali internetowych.

Jak już wskazano powyżej, wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że jeżeli w istocie, jak wskazano we wniosku, świadczone przez Pana, w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, usługi polegają na świadczeniu usług portali internetowych oraz sprzedaży czasu lub miejsca na cele reklamowe w Internecie, to przychody uzyskiwane ze świadczenia tych usług, będą mogły być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg 8,5% stawki, o ile spełnione zostaną pozostałe wymogi określone w cyt. wyżej ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.(...)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.