eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Przekazanie 1% podatku dla wybranej OPP w PIT za 2017 r.

Przekazanie 1% podatku dla wybranej OPP w PIT za 2017 r.

2018-01-22 12:01

Przekazanie 1% podatku dla wybranej OPP w PIT za 2017 r.

Jak podzielić się swoim podatkiem? © Pio Si - Fotolia.com

Każdy podatnik PIT-u, który składa zeznanie podatkowe za 2017 rok z wykazanym podatkiem należnym, może jego część przekazać wybranej organizacji pożytku publicznego. Czynności osoby dokonującej rozliczenia są tutaj ograniczone do minimum i nie wiążą się z jakimikolwiek dodatkowymi kosztami.
Jaką częścią daniny podatnik może „swobodnie” dysponować? -1% wykazanego w rozliczeniu podatkowym podatku należnego. Owa swoboda nie jest jednak pełną dowolnością wykorzystania podatku. Polega ona bowiem jedynie na przekazaniu tej części podatku wybranej organizacji pożytku publicznego. Nie może to być też organizacja dowolna, a jedynie taka, która znalazła się w odpowiednim wykazie. W sumie jest ich ponad 8 tys.

Gdzie znaleźć wykaz organizacji pożytku publicznego?


1 proc. swojego podatku należnego podzielić można się wyłącznie tymi organizacjami, które znalazły się na specjalnie przygotowanym w tym celu wykazie. O tym jakie OPP mogą być ujęte w ww. wykazie oraz o zasadach jego prowadzenia, decydują przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Redakcja serwisu eGospodarka.pl popierając inicjatywę dzielenia się swoim podatkiem z organizacjami pożytku publicznego, na podstawie udostępnionego wykazu tych organizacji opracowała bezpłatną wyszukiwarkę, w której dane organizacji, z którymi podatkiem można się podzielić, zostały zamieszczone. Wyszukiwarka ta znajduje się tutaj: Organizacje pożytku publicznego (OPP).

Warunki przekazania 1% podatku na rzecz OPP


Obowiązki podatników, w zakresie przekazaniem 1% podatku wybranej OPP, zostały ograniczone do minimum, zaś większość czynności z tym związanych wykonają za nas organy podatkowe.
Naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla złożenia zeznania podatkowego, na wniosek podatnika wyrażony w zeznaniu podatkowym albo korekcie zeznania, przekazuje na rzecz jednej OPP, wybranej przez podatnika z wykazu, kwotę nieprzekraczającą 1% podatku należnego wynikającego:
  • z zeznania podatkowego złożonego w terminie określonym dla jego złożenia albo
  • z korekty zeznania, o którym mowa wyżej, jeżeli została dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

Za wniosek taki jest przyjmowane wskazanie przez podatnika w zeznaniu podatkowym albo w jego korekcie (złożonej w określonym terminie) jednej OPP poprzez podanie jej numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) oraz kwoty do przekazania na rzecz tej OPP, w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego.
Wnioskowaną kwotę do przekazania zaokrągla się do pełnych dziesiątek groszy w dół. Jeżeli podatnik się pomyli i wskaże wartość wyższą, naczelnik urzędu skarbowego dokona jej ograniczenia do przysługującego limitu.
Wnioskiem jest także wskazanie przez podatnika (uzyskującego dochody od organu rentowego, który to w jego imieniu składa PIT-40A) w oświadczeniu sporządzonym według ustalonego wzoru (PIT-OP, jednej organizacji pożytku publicznego poprzez podanie jej numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Oświadczenie składa się właściwemu urzędowi skarbowemu w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po rozliczanym roku podatkowym.

fot. Pio Si - Fotolia.com

Jak podzielić się swoim podatkiem?

Wypełniając PIT-a pamiętaj o przekazaniu 1 procenta swojego należnego podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Rozwiązanie takie nic nie kosztuje, a część podatku zamiast do fiskusa trafi do OPP, która wyda go na zbożny cel. Podatkiem nie mogą się niestety podzielić kartowicze.


To pierwszy warunek przekazania pieniędzy przez skarbówkę. Drugim jest zapłata daniny fiskusowi.
Warunkiem przekazania kwoty 1% jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz OPP, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

Warto jednak nadmienić, że fiskus przekaże 1% podatku, jeżeli nasza zaległość podatkowa nie będzie przekraczać trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, 1250, 1823 i 1948) za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej.

Warunek numer trzy to termin rozliczenia.Zeznanie podatkowe musi być złożone w ustawowym terminie (przypomnijmy że termin to w zależności od składanego formularza: ostatni dzień stycznia albo ostatni dzień kwietnia roku następującego po tym, który jest rozliczany; dla zdecydowanej większości podatników jest to 30 kwiecień - chyba że będzie to dzień wolny od pracy - wówczas termin ten przesuwa się na najbliższy dzień roboczy).
Spóźnienie się chociażby o jeden dzień skutkować będzie utratą prawa do przekazania 1% podatku na rzecz OPP.

Wyjątkiem są korekty zeznań podatkowych. W nich również można przekazać 1% dla OPP, bądź zmienić pierwotną dyspozycję. Aby jednak wniosek taki był ważny, korekta musi trafić do urzędu skarbowego w ciągu miesiąca licząc od upływu terminu przewidzianego dla złożenia zeznania rocznego.
Wymienione trzy warunki należy spełnić łącznie, aby urząd skarbowy przekazał organizacji pożytku publicznego 1% podatku.

Przekazanie 1% podatku OPP przez fiskusa


Urzędy skarbowe nie przekazują wnioskowanych kwot wybranym OPP od razu po otrzymaniu PIT-a od podatnika. Z obowiązku tego wywiązują się od maja do lipca roku następującego po roku podatkowym, za który składane jest zeznanie podatkowe, na rachunek bankowy podany przez OPP. Kwota ta jest pomniejszana o koszty przelewu bankowego.

Dodatkowo urząd skarbowy właściwy według siedziby OPP, we wrześniu roku następującego po roku podatkowym przekazuje OPP zbiorczą informację o:
  • danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko i adres), w tym obojga małżonków, którzy na wniosek podlegają łącznemu opodatkowaniu oraz
  • wysokości kwoty przekazanej na rzecz tej organizacji,
  • przeznaczeniu kwoty przez OPP (cel szczegółowy)
- jeżeli sami zainteresowani w zeznaniu podatkowym lub w korekcie zeznania wyrazili zgodę na przekazanie OPP takich danych lub wskazali cel szczegółowy (z czego znakomita większość podatników zdaje się korzystać).

Kiedy urząd nie przekaże pieniędzy wybranej OPP?


Naczelnik urzędu skarbowego odstępuje od przekazania 1% podatku na rzecz OPP jeżeli
  1. organizacja nie podała numeru rachunku bankowego właściwego do przekazania 1% podatku lub numer tego rachunku jest nieprawidłowy;
  2. organizacja została usunięta z wykazu;
  3. podatnik we wniosku o przekazanie 1% podatku podał numer KRS organizacji, którego nie zawiera wykaz.

Uprawnieni do podzielenia się swoim podatkiem


Nie każdy podatnik może wnioskować o przekazanie 1% swojego podatku na rzecz wybranej OPP. Prawo to mają bowiem jedynie ci, który samodzielnie (bądź za pomocą organu rentowego) składają zeznanie podatkowe. Podatnicy opodatkowani kartą podatkową natomiast składają jedynie informację o wysokości odliczonej składki zdrowotne (podobnie zresztą jak duchowni płacący ryczałt) a nie zeznanie podatkowe. Oni zatem swoim podatkiem podzielić się nie mogą.
Wniosek o przekazanie 1% podatku na rzecz wybranej OPP znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego, czyli PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39, dodatkowo emeryci i renciści, który rozliczył organ podatkowy, wniosek taki składają na PIT-OP.

1% także od nierezydentów


Podatnicy mający w Polsce ograniczony obowiązek podatkowy (tzw. nierezydenci), a składający zeznanie podatkowe w trakcie roku podatkowego, również mogą podzielić się swoim podatkiem. Wybierają oni organizację pożytku publicznego z wykazu określonego za poprzedni rok podatkowy.

Przekaż swój 1% i pomóż dzieciom pokonać raka. KRS 86 210 Fundacja "Na ratunek dzieciom z choroba nowotworową" istnieje od 27 lat. Przez ten czas pomogła kilku tysiącom dzieci chorych na raka. Fundacja finansuje kosztowne leki i rehabilitację pacjentów Przylądka Nadziei, wrocławskiej kliniki onkologii dziecięcej. To najnowocześniejszy szpital w Polsce, do którego dzieci przyjeżdżają na leczenie z całego kraju. Każdy z nas może pomóc Fundacji w ratowaniu życia tych małych pacjentów. Wystarczy pobrać program do rozliczania PIT, który pozwoli przekazać 1% podatku dzieciom chorym na raka.

Oceń

1 1

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: