eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Postanowienie komornika o nieściągalnej wierzytelności w kosztach firmy

Postanowienie komornika o nieściągalnej wierzytelności w kosztach firmy

2018-02-02 13:35

Postanowienie komornika o nieściągalnej wierzytelności w kosztach firmy

Kiedy wierzyciel rozliczy koszty? © vchalup - Fotolia.com

Zdarza się, że przedsiębiorca zawiera umowę z nierzetelnym kontrahentem, od którego nie sposób wyegzekwować należności za wykonaną usługę. W wyniku tego przedsiębiorca ponosi ekonomiczną stratę, którą może jednak pod pewnymi warunkami zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jako wierzytelność nieściągalną. W takim wypadku nieściągalność wierzytelności należy jednak odpowiednio udokumentować.
Jednym ze sposobów udokumentowania nieściągalności wierzytelności jest uzyskanie postanowienia komornika o umorzeniu postępowania egzekucyjnego. Należy jednak pamiętać, że nie każde postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego dokumentować będzie nieściągalność wierzytelności.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako ustawa o PDOP) dają wierzycielowi możliwość zaliczenia nieuregulowanych na jego rzecz należności do kosztów uzyskania przychodów po spełnieniu określonych w ustawie warunków.

Jak stanowi bowiem art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a ustawy o PDOP nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, z wyjątkiem m.in. wierzytelności, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne oraz których nieściągalność została udokumentowana w określony sposób.

Odnosząc się do możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych nieściągalnych wierzytelności należy także podkreślić, że do kosztów zaliczyć można wyłącznie wierzytelności nieprzedawnione (art. 16 ust. 1 pkt. 20 ustawy o PDOP).

Katalog dowodów dokumentujących nieściągalność wierzytelności został zawarty w art. 16 ust. 2 ustawy o PDOP. Zgodnie z tym przepisem, dowodem dokumentującym nieściągalność wierzytelności może być m.in. postanowienie o nieściągalności, uznane przez wierzyciela jako odpowiadające stanowi faktycznemu, wydane przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego (art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy o PDOP).
Zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych i sądów administracyjnych z postanowienia, o którym mowa powyżej powinno jasno wynikać, że dłużnik nie posiada majątku na zaspokojenie określonej wierzytelności. Jak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 19.07.2017 r., znak: 0111-KDIB1-2.4010.91.2017.1.MM „warunkiem koniecznym dla udokumentowania nieściągalności wierzytelności, a w konsekwencji dla możliwości zaliczenia takiej wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów, jest m.in. to, aby treść postanowienia nie pozostawiała wątpliwości co do braku majątku, z którego może być zaspokojona egzekwowana wierzytelność. Tylko postanowienie, z którego jednoznacznie wynika brak majątku dłużnika na zaspokojenie choćby części określonej wierzytelności może zostać uznane za postanowienie o nieściągalności, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 1.”

Oznacza to, że nie każde postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego uprawnia do zaliczenia wierzytelności do kosztów podatkowych – decydować o tym będzie przyczyna umorzenia postępowania.

fot. vchalup - Fotolia.com

Kiedy wierzyciel rozliczy koszty?

Gdy dłużnik nam nie zapłacił oraz nie posiada majątku, z którego można by wyegzekwować wierzytelność, ta może zostać zaliczona do kosztów podatkowych (o ile wcześniej trafiła do przychodów). Wierzyciel aby rozliczyć nieściągalną wierzytelność w kosztach musi jednakże to dobrze udokumentować - w sposób wprost określony w ustawie podatkowej.


Przykładowo, nieściągalność wierzytelności nie będzie prawidłowo udokumentowana w przypadku gdy wierzyciel dysponuje postanowieniem o umorzeniu postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 824 §1 pkt 4 k.p.c. Zgodnie z tym przepisem, postępowanie egzekucyjne umarza się w całości lub części z urzędu jeżeli wierzyciel w ciągu sześciu miesięcy nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania.
Z postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego wydanego wskutek niedokonania czynności przez wierzyciela nie wynika, że dłużnik nie posiada majątku, z którego mogłaby być egzekwowana wierzytelność. Postanowienie to nie może być zatem podstawą do uznania wierzytelności za nieściągalną (zob. interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19.07.2017 r., znak: 0111-KDIB1-2.4010.91.2017.1.MM).

Podstawą do uznania wierzytelności za nieściągalną może być natomiast postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego wydane w trybie art. 824 § 1 pkt 3 k.p.c. W myśl tego przepisu postępowanie egzekucyjne umarza się w całości lub w części z urzędu, jeżeli jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych.
Z treści postanowienia wydanego na podstawie art. 824 § 1 pkt 3 k.p.c. wynika zatem jednoznacznie, że dłużnik nie posiada majątku, z którego mogłaby być egzekwowana wierzytelność (por. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 23.7.2015 r., znak ILPB3/4510-1-185/15-3/KS).

Należy przy tym wskazać, że również postanowienie zagranicznego organu egzekucyjnego, będące odpowiednikiem polskiego postanowienia może posłużyć do udokumentowania nieściągalności wierzytelności na potrzeby zaliczenia tej wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów (zob. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 22.01.2016 r., znak: ITPB3/4510-576/15/PS).

Co nie mniej istotne, zgodnie z literalnym brzmieniem art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy o PDOP, wierzyciel by móc zaliczyć nieściągalną wierzytelność do kosztów uzyskania przychodów musi, mimo posiadania samego prawomocnego postanowienia o nieściągalności uznać, że odpowiada ono stanowi faktycznemu jako zgodne z rzeczywistością na dzień zaliczenia tej wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów.

Oceń

1 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: