eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Kiedy niższa stawka CIT dla spółki z o.o.?

Kiedy niższa stawka CIT dla spółki z o.o.?

2018-01-24 13:32

Kiedy niższa stawka CIT dla spółki z o.o.?

Dla kogo 15% stawka CIT? © Piotr Adamowicz - Fotolia.com

Spółka, która została utworzona i rozpoczęła działalność w 2011 r., a spełniająca definicję małego podatnika, może korzystać z obniżonej stawki CIT do 15% pomimo tego, że powstała wskutek wydzielenia jej z innej spółki - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 23.01.2018 r. nr 0115-KDIT2-3.4010.275.2017.2.AD.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Spółka z o.o. powstała w 2011 r. w wyniku podziału przez wydzielenie (art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych) w drodze przeniesienia części majątku istniejącej spółki akcyjnej na spółkę nowo zawiązaną na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki akcyjnej z marca 2011 r. oraz zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w kwietniu 2011 r.
Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok podatkowy zakończył się 31 grudnia 2011 r.

Spółkę wiążą powiązania osobowe i kapitałowe z innymi podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w Polsce. Nie jest to jednak podatkowa grupa kapitałowa. Nadto wnioskodawca - spółka z o.o. - spełnia warunki do uznania jej za małego podatnika.

Zadano pytanie czy w takim przypadku spółka może stosować 15% stawkę podatku dochodowego od osób prawnych już od dnia wejście w życie znowelizowanych przepisów, a więc od początku stycznia 2017 r.? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(...) Przepisy dotyczące 15% stawki podatku dochodowego od osób prawnych zostały wprowadzone ustawą z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1550).

fot. Piotr Adamowicz - Fotolia.com

Dla kogo 15% stawka CIT?

W przypadku nowych spółek ustawodawca wymaga odpowiedniego ich powstania, aby mogły one od samego początku stosować obniżoną stawkę CIT. Warunków tych nie stosuje się jednak do spółek po upływie dwóch lat od ich utworzenia. Tutaj wystarczy aby taki podmiot spełniał definicję małego podatnika w CIT.


W myśl art. 7 ww. ustawy zmieniającej podatnicy utworzeni:
1. w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę, albo
2. w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą, spółki niebędącej osobą prawną, albo
3. przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się stosując odpowiednio art. 14 ustawy zmienianej w art. 2, albo
4. przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników
- w okresie od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu a przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosują w roku podatkowym rozpoczętym po dniu 31 grudnia 2016 r. art. 19 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym, nawet gdy w tym roku podatkowym są małymi podatnikami w rozumieniu art. 4a pkt 10 ustawy zmienianej w art. 2.

Z kolei zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2343 z późn. zm.) w brzmieniu nadanym art. 2 pkt 7 ustawy zmieniającej, podatek, z zastrzeżeniem art. 21, art. 22 i art. 24a, wynosi:
1. 19% podstawy opodatkowania;
2. 15% podstawy opodatkowania – w przypadku:
a. małych podatników,
b. podatników rozpoczynających działalność - w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność.

W tym miejscu wskazać należy, że na podstawie art. 2 pkt 24 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2175) z dniem 1 stycznia 2018 r. w art. 19 ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie „Podatek, z zastrzeżeniem art. 21, art. 22, art. 24a i art. 24b, wynosi:”.

Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że podatek dochodowy od osób prawnych wynosi 19% podstawy opodatkowania. Jednocześnie ustawodawca dla części podatników stawkę tę obniżył do 15% podstawy opodatkowania, tj. z obniżonej stawki korzystać mogą:
• mali podatnicy, czyli tacy, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro, tj. przeliczonej wg średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 000 zł (art. 4a pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).
• podatnicy rozpoczynający działalność już w tym roku podatkowym, w którym działalność rozpoczęli.

Powyższych zasad nie stosuje się do podatnika w roku podatkowym, w którym rozpoczął działalność, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, jeżeli podatnik został utworzony (art. 19 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych):
1. w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę, albo
2. w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną, albo
3. przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro – przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1 000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14, albo
4. przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników.

Jak wynika z treści przywołanych powyżej przepisów art. 7 ustawy zmieniającej i art. 19 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. wskazane w nich ograniczenia dotyczą podatników utworzonych w ramach wskazanych w tych przepisach operacji reorganizacyjnych w okresie w okresie od 28 września 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Jednocześnie obniżona stawka ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie może być stosowana także w przypadku podatkowych grup kapitałowych (art. 19 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). (...)

Mając zatem na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołany wyżej stan prawny stwierdzić należy, że skoro - jak Wnioskodawca wskazał - został utworzony i rozpoczął działalność w roku 2011, spełnia warunki do uznania go za małego podatnika a podmioty, z którymi wiążą go powiązania osobowe i kapitałowe nie stanowią wraz z nim podatkowej grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - to 15% stawkę podatku dochodowego może stosować począwszy od 2017 r.(...)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: