eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Produkcja piwa - przedpłata akcyzy

Produkcja piwa - przedpłata akcyzy

2018-01-29 13:53

Produkcja piwa - przedpłata akcyzy

Rozliczenie akcyzy na piwo © WavebreakMediaMicro - Fotolia.com

Piwo jest wyrobem akcyzowym, w związku z czym jego lokalny producent musi ten podatek wpłacać fiskusowi. Małe browary, w celu produkcji piwa, często nie tworzą przy tym zakresie składu podatkowego. Niestety rozwiązanie takie skutkuje u nich płaceniem tego podatku przed czasem - w ramach tzw. przedpłat.
Art. 47 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym wskazuje, że produkcja wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, a także innych niż określone w załączniku, które są objęte stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym.
Od reguły tej przewidziano jednakże 9 wyjątków, a jednym z nich jest produkcja wyrobów akcyzowych, od których została zapłacona przedpłata akcyzy.

Wspomniany przepis art. 47 przewiduje też specjalne wyłączenie dla piwa, wina czy napojów fermentowanych. Obejmuje ono jednakże jedynie wyroby wytwarzane sposobem domowy przez osoby fizyczne na własny użytek i nieprzeznaczone do sprzedaży.

Czym jest przedpłata akcyzy?


Art. 22 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym mówi, że w przypadku produkcji poza składem podatkowym wyrobów akcyzowych objętych stawką akcyzy inną niż zerowa, ich producent jest obowiązany (bez wezwania organu podatkowego):
 1. składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje w sprawie przedpłaty akcyzy, według ustalonego wzoru,
 2. obliczać i wpłacać przedpłatę akcyzy na rachunek właściwego urzędu skarbowego (tym jest obecnie Urząd Skarbowy w Nowym Targu), w wysokości akcyzy, jaka będzie należna od wyprodukowanych wyrobów akcyzowych w danym miesiącu
- za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wyroby akcyzowe zostaną wyprodukowane.
W związku z powyższym wyłączenie obowiązku produkcji wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym uzależnione jest od wcześniejszej zapłaty akcyzy w formie przedpłaty oraz złożenia odpowiedniej informacji w tym zakresie. Warunki te muszą zostać spełnione łącznie.

Kwota przedpłaty akcyzy powinna zostać z góry obliczona i wpłacona na właściwy rachunek organu podatkowego przed końcem miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zostaną wyprodukowane wyroby akcyzowe.

fot. WavebreakMediaMicro - Fotolia.com

Rozliczenie akcyzy na piwo

Producenci wyrobów akcyzowych muszą od ich produkcji naliczać podatek akcyzowy. Nadto co do zasady produkcja takich wyrobów dopuszczalna jest co do zasady jedynie w składzie podatkowym. Skład podatkowy nie jest wymagany m.in. wówczas, gdy producent dokonuje przedpłat akcyzy. Niestety takie udogodnienie wiąże się z zapłatą podatku prawie z dwumiesięcznym wyprzedzeniem.


Wyliczenie kwoty przedpłaty


Jaka powinna być kwota przedpłaty? Otóż należy ją wyliczyć na podstawie stawki akcyzy obowiązującej w danym momencie oraz szacowanej ilości wyrobów akcyzowych, jakie producent wyprodukuje w następnym okresie (czyli tym, którego przedpłata dotyczy). Przedpłata taka obejmuje całość podatku należnego od wyrobów akcyzowych za dany miesiąc i winna być uiszczona jednorazowo - przed miesiącem produkcji wyrobów akcyzowych. Następnie tak dokonana przedpłata akcyzy jest zaliczana na poczet akcyzy należnej za miesiąc rozliczeniowy, którego przedpłata dotyczy. Uwzględnia się ją także w deklaracji składanej dla podatku akcyzowego.
UWAGA!
Przepisy ustawy nie przewidują możliwości dopłaty przedpłaty akcyzy już po rozpoczęciu miesiąca, którego przedpłata ta dotyczy. Wydaje się jednak że nie ma przeszkód, aby takiej dopłaty dokonać jeszcze przed rozpoczęciem miesiąca, którego przedpłata dotyczy.

Stawka akcyzy na piwo wynosi 7,79 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu.

Oprócz dokonania przedpłaty akcyzy, podmiot produkujący wyroby akcyzowe musi także złożyć informację w sprawie przedpłaty akcyzy - na formularzu AKC-PA. W deklaracji tej należy podać oznaczenie literowe dotyczące rodzaju wyrobu akcyzowego, którego przedpłata dotyczy (a także kod CN tego wyrobu, nazwę produktu, podstawę naliczenia jak i wartość należnego podatku). Z kwestii formalnych wskazać należy również rok i miesiąc, którego formularz dotyczy oraz dane identyfikujące samego producenta.
W przypadku produkcji piwa jako oznaczenie literowe wyrobu akcyzowego należy wpisać literę „C”.

Nie można też zapominać, że powyższy formularz jest jedynie informacją o wartości przedpłaty i nie zwalnia on z obowiązku złożenia deklaracji AKC-4 z odpowiednim załącznikiem oraz rozliczenia podatku akcyzowego (do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy).

Dokonana przedpłata akcyzy jest zaliczana na poczet akcyzy należnej za miesiąc rozliczeniowy, w którym zostaną wyprodukowane wyroby akcyzowe i podlega ona uwzględnieniu w deklaracji AKC-4.

Warto wiedzieć


Jeżeli dokonana przedpłata akcyzy okaże się niższa od akcyzy należnej za miesiąc, którego ona dotyczy, od powstałej różnicy naliczane są odsetki jak od zaległości podatkowych. Odsetki te nalicza się od ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wyroby akcyzowe zostały wyprodukowane (czyli ostatecznego terminu do jej uregulowania), do dnia, w którym powinna zostać zapłacona należna akcyza za te wyroby.

Jeżeli natomiast dokonana przedpłata akcyzy okaże się wyższa od należnej - nadwyżka wykazywana jest w deklaracji akcyzowej i rozliczana przy przedpłatach za następne okresy rozliczeniowe - o ile podatnik nie posiada zaległości podatkowych oraz bieżących zobowiązań podatkowych ani nie złoży wniosku o zaliczenie nadpłaty w całości albo w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych (gdy występują zaległości podatkowe bądź bieżące zobowiązania podatkowe - nadwyżka przedpłaty zostaje z nimi rozliczona).

Podatnicy korzystający z sytemu przedpłat akcyzy nie są zobowiązani do dokonywania wpłat dziennych, gdyż produkcja wyrobów akcyzowych odbywa się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

Na etapie ustalania wartości przedpłaty akcyzy podatnik nie może uwzględniać zwolnień przewidzianych dla danego wyrobu akcyzowego. Te są ujmowane dopiero na etapie rozliczania samej akcyzy za dany miesiąc (czyli na etapie składania deklaracji AKC-4 z odpowiednim załącznikiem).
Zwalnia się od akcyzy podatników produkujących piwo, którzy w roku kalendarzowym poprzedzającym rok podatkowy sprzedali:
 1. do 20 000 hl piwa - w wysokości 30,00 zł/hl,
 2. do 70 000 hl piwa - w wysokości 15,00 zł/hl,
 3. do 150 000 hl piwa - w wysokości 12,00 zł/hl,
 4. do 200 000 hl piwa - w wysokości 9,00 zł/hl
- nie więcej jednak niż 50% kwoty akcyzy obliczonej z zastosowaniem stawki podatku akcyzowego przewidzianej dla danego wyrobu akcyzowego.

Zwolnienie stosuje się do podatników:
 1. prawnie i ekonomicznie niezależnych od innych przedsiębiorców wytwarzających piwo;
 2. posiadających miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w odrębnym miejscu niż inni przedsiębiorcy zajmujący się produkcją piwa;
 3. niewytwarzających piwa na podstawie licencji uzyskanych od innych przedsiębiorców.

Podatnicy rozpoczynający działalność mogą skorzystać z opisanego zwolnienia pod warunkiem że:
 1. w dniu złożenia pierwszej deklaracji podatkowej złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie o zadeklarowanej w tym roku podatkowym sprzedaży piwa w podziale na kolejne miesiące, która w skali roku podatkowego nie przekroczy jednego z wymienionych limitów ilościowych;
 2. spełniają 3 warunki opisane wyżej.

Oceń

1 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: