eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Darowizny na cele kultu religijnego w PIT 2017

Darowizny na cele kultu religijnego w PIT 2017

2018-01-30 13:08

Darowizny na cele kultu religijnego w PIT 2017

Darowizny na remont kościoła © Fotokon - Fotolia.com

Datki na szeroko rozumiane cele kultu religijnego - mogą być odliczone w rocznym PIT. Chodzi tutaj o darowizny na remont czy budowę kościoła, zakup, odnowę przedmiotów liturgicznych, a nawet Radio Maryja.

Co mówią przepisy?


Niestety wyjątkowo mało. Ustawodawca ograniczył się jedynie do wskazania, że odliczeniu podlegają darowizny na cele kultu religijnego, górnego limitu tego odliczenia oraz sposobu dokumentowania samych darowizn. Przemilczał natomiast całkowicie kwestię tego, co faktycznie może podlegać odliczeniu.

Warunki ulgi


Odliczenie przysługuje jedynie tym, którzy spełnią odpowiednie przesłanki. Podatnik zatem musi tutaj:
  1. przekazać darowiznę na określony cel
  2. osiągać odpowiednie przychody, tj. opodatkowane skalą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym
  3. posiadać dowody potwierdzające przekazanie darowizny

Nadto odliczanej wyżej darowizny nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, odliczyć od innych dochodów jak też otrzymać jej zwrotu (w jakiejkolwiek formie).

1. Cel darowizny


Jak już wyżej zostało to podkreślone, ustawa nawet nie próbuje definiować, co faktycznie może podlegać odliczeniu w ramach ulgi. Dlatego musimy w tym zakresie posiłkować się wypracowanym orzecznictwem i interpretacjami fiskusa
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 22.09.2005 r., sygn. akt III SA/Wa 845/05 wyjaśnił, iż ulga obejmuje darowizny przeznaczone dla kościołów, związków religijnych i kościelnych osób prawnych. Tym samym nie tylko kościół może być beneficjentem takiej darowizny, aby podlegała ona odliczeniu.

Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Górna w postanowieniu w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 01.08.2007 r. nr I-4/415/73/07 wskazał z kolei, że pojęcie „kult religijny” oznacza zewnętrzny aspekt religii w odróżnieniu od teoretycznej doktryny; ogół obrzędów religijnych jakiejś religii, całokształt czynności religijnych. Celom kultu religijnego służą zarówno te działania, które odnoszą się do praktyk, obrzędów i uroczystości religijnych, jak też dotyczące obiektów sakralnych i związanej z nimi infrastruktury.

fot. Fotokon - Fotolia.com

Darowizny na remont kościoła

Przekazałeś darowizny na budowę czy remont kościoła bądź zakup przedmiotów liturgicznych? Wartość darowizny odliczysz w rocznym PIT. Ulga na cele kultu religijnego jest odliczeniem od dochodu. Niestety wartość odliczanych darowizn nie może tutaj przekraczać 6% dochodu, a w limicie tym uwzględnia się także dwa inne odliczenia.


Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 07.11.2013 r. nr IBPBII/1/415-781/13/JP uznał przy tym, że darowizny na cele kultu religijnego, to środki zadysponowane w szczególności na: budowę kościoła, remont kościoła, wyposażenie kościoła, zakup przedmiotów liturgicznych. Również tutaj organ wyjaśnił, że adresatami tych darowizn mogą być m. in. kościoły, związki religijne czy kościelne osoby prawne (zakony, parafie itd.). Co więcej, zdaniem organu darowiznę może odliczyć także ksiądz przekazując ją na własną parafię (na cele wyżej wskazane), o ile uzyskuje dochody pozwalające na takie odliczenie.

Nadto w orzecznictwie oraz interpretacjach podatkowych można spotkać także wyliczenie niektórych celów religijnych.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 22.09.2005 r., sygn. akt III SA/Wa 845/05 przyznał prawo do odliczenia darowizn przeznaczonych na budowę czy remont kościoła oraz jego wyposażenie, jak też zakup przedmiotów liturgicznych.

Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Górna w postanowieniu w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 01.08.2007 r. nr I-4/415/73/07 uznał natomiast, iż ulga obejmuje darowizny przekazane na zakup szat liturgicznych, naczyń liturgicznych, komunikantów, hostii, wina mszalnego itp., wydatki na wystrój kościoła, ogrzewanie, wodę, środki czystości, wydatki na energię elektryczną, wywóz śmieci, monitoring kościoła, sprzęt elektrotechniczny, telefony i rachunki telefoniczne, sprzęt i narzędzia służące do utrzymania porządku, wydatki związane z wynagrodzeniem osób pracujących dla Parafii.

Jak zatem widać - uwzględnione tutaj mogą być w zasadzie wszelkie wydatki związane ze sferą duchową - w tym także na wynagrodzenie za pracę.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w decyzji nr 1401/BF-II/005-1021 /06/GT z dnia 31.10.2006 r. zezwolił na odliczenie darowizn przekazanych na rzecz Radia Maryja.

Zaś Pierwszy Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej, w postanowieniu z dnia 21.11.2005 r. nr 2403-PDF-75-05 zgodził się, iż odliczyć można darowizny na rzecz Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 09.11.2012 r. nr ITPB2/415-736/12/MM przyznał natomiast, że odliczeniu podlegają darowizny przekazane na rachunek bankowy komitetu odbudowy przedwojennego pomnika, przy którym mają być odprawiane nabożeństwa przez Kościół Katolicki.

Przytoczone przykłady wyjaśnień mają już wprawdzie kilka lat, niemniej w dalszym ciągu zachowują swoją aktualność. Omawiane odliczenie na przestrzeni ostatnich lat nie uległo bowiem zbytnim zmianom.

2. Odpowiednio opodatkowane przychody


Ulga na cele kultu religijnego nie przysługuje wszystkim. Ważne jest tutaj bowiem to, jakiego rodzaju dochody zostały uzyskane, od których ulga ma być odliczona, a mówiąc dokładniej - w jaki sposób są one opodatkowane.

I tak prawo do ulgi mają jedynie ci, którzy uzyskują dochody opodatkowane skalą podatkową (z wszelkich źródeł przychodów - dostępnych dla takich zasad opodatkowania, czyli np. z pracy, działalności wykonywanej osobiście, rent, emerytur, najmu, działalności gospodarczej, innych źródeł przychodów) lub przychody opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym (dostępnym dla prywatnego najmu, działalności gospodarczej oraz sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych przez rolników).

3. Dokumentowanie ulgi


Podatnik zamierzający skorzystać z odliczenia musi posiadać odpowiednie dokumenty potwierdzające jego prawo do ulgi. Tych jednak nie zanosi automatycznie do urzędu skarbowego - chyba że zażąda od niego tego sam fiskus. Dokumenty potwierdzające prawo do ulgi są podstawą do ustalenia wartości odliczenia. Ich zakres jest różny w zależności od tego, czy darowizna ma formę pieniężną czy rzeczową.

Przy darowiznach pieniężnych darczyńca musi posiadać dowód wpłaty darowanej kwoty na rachunek bankowy obdarowanego. Warunku tego trzeba bezwzględnie przestrzegać - inne formy przekazania pieniędzy nie są tutaj honorowane.

Przy darowiznach niepieniężnych darczyńca musi natomiast posiadać dokument, z którego jednoznacznie będą wynikać dane identyfikujące darczyńcę, wartość przekazanej darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu.
Powyższe informacje powinny się znaleźć na jednym dokumencie (na co wskazuje treść art. 26 ust. 7d pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Wycena darowizn rzeczowych
W rozliczeniach podatkowych nie odlicza się darowizn ilościowych, a jedynie wartościowe. Dlatego też przy darowiznach rzeczowych konieczne jest dokonanie ich prawidłowej wyceny (ustalenie ich pieniężnej wartości). W jaki sposób? Wartość darowizny należy określić w wartości rynkowej rzeczy lub praw majątkowych, określonej na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca przekazania.
Inaczej mówiąc przy wycenie należy zastosować taką cenę, która wystąpiłaby przy sprzedaży takich rzeczy w warunkach rynkowych. Warto pamiętać, że organy podatkowe mogą ingerować w tak określoną wartość przez podatnika, jeżeli uznają że została ona ustalona w złej wysokości (z reguły zawyżonej).

W przypadku darowizny towarów opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z VAT-em, w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej darowizny.

Uwag na limit


Ustawodawca wprowadził górny limit wartościowy omawianego odliczenia w wysokości 6% dochodu (a w przypadku ryczałtowców przychodu) wykazanego w zeznaniu podatkowym, w którym to odliczenie jest wykazywane.

Dodatkowo limit ten obejmuje swym zakresem aż trzy różne odliczenia, tj. obok darowizn na cele kultu religijnego także darowizny na cele pożytku publicznego przekazane odpowiednim organizacjom oraz darowizny na cele krwiodawstwa (tzw. ulga na krew). Łączna wartość tych trzech różnych darowizn wykazanych w zeznaniu podatkowym nie może przekroczyć progu wykazanego dochodu/przychodu.
W PIT za 2017 r. podlegają odliczeniu wyłącznie te darowizny, które zostały przekazane w trakcie tego roku.
Ponadto wartość nieodliczonej ulgi (z uwagi chociażby na zbyt niski dochód, który nie pozwala na jej pełnej rozliczenie) nie przechodzi na lata następne. To, czego nie uda nam się odliczyć w roku darowizny, po prostu przepada.

Dla kogo odliczenie?


Z ulgi mogą skorzystać podatnicy rozliczający się na formularzach PIT-28, PIT-36 i PIT-37. Wykazuje się ją w załączniku PIT/O i następnie przenosi do zeznania rocznego. W PIT/O, oprócz wartości darowizny, obowiązkowo należy wskazać także kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres.

Wykazanie ulgi z tytułu danej darowizny w jednym zeznaniu podatkowym (np. PIT-28) powoduje, że podatnik nie może jej powtórnie wykazać (w stosunku do tej samej darowizny) w innym zeznaniu (np. PIT-37).

Z broszury informacyjnej Ministerstwa Finansów


W przypadku darowizny dokonanej z rachunku płatniczego męża, jeżeli w tytule przelewu wpisane są imiona i nazwiska obojga małżonków a dochód męża nie pozwala na odliczenie pełnej kwoty przekazanej darowizny – odliczenia może dokonać każde z małżonków, do wysokości dokonanej przez niego darowizny (w granicach limitu 6% dochodu). Dysponują oni bowiem dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, na którym widnieją oboje małżonkowie jako osoby przekazujące darowiznę.

W przypadku przekazania darowizny poprzez system PayU, gdy w tytule przelewu widnieje jedynie kod alfanumeryczny – jeżeli oprócz dokumentu z systemu PayU potwierdzającego dokonanie wpłaty darowizny podatnik posiada także od obdarowanego potwierdzenie jej otrzymania, z którego będzie wynikać, że darowizna wpłynęła na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy, to podatnik ma prawo odliczyć przekazaną darowiznę od dochodu.
Ulgi na cele kultu religijnego nie należy mylić z darowiznami na działalność charytatywną kościoła.

Oceń

2 1

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: