eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Miejsce opodatkowania VAT usług konferencyjnych

Miejsce opodatkowania VAT usług konferencyjnych

2018-01-31 13:26

Miejsce opodatkowania VAT usług konferencyjnych

Gastronomia i nocleg jako element usługi konferencyjnej? © pressmaster - Fotolia.com

Dla kompleksowych usług organizacji konferencji miejsce ich opodatkowania VAT-em jest określane zgodnie z ogólną zasadą miejsca świadczenia, czyli miejsca, w którym nabywca takich usług posiada siedzibę czy stałą placówkę. Nie ma tutaj znaczenia - że w skład takiej kompleksowej usługi wchodzi przykładowo także zapewnienie noclegu - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 24.01.2018 r. nr 0114-KDIP1-2.4012.693.2017.1.PC.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Spółka świadczy usługi o charakterze niematerialnym polegające na reklamowaniu, promowaniu farmaceutyków w środowisku medycznym, informowaniu o właściwościach farmaceutyków i ich promowaniu na kongresach lekarzy, prowadzeniu kampanii informacyjnych, reprezentowaniu klientów w kontaktach z hurtowniami, przeprowadzaniu badań dotyczących działań farmaceutyków, wykonywaniu czynności związanych z rejestracją farmaceutyków, monitoring działań niepożądanych itp. Powyższych produktów nie sprzedaje.

W celu wykonywani opisanych usług spółka organizuje konferencje dla określonych podmiotów, tj. osób uprawnionych do wystawiania recept. Zapraszając ich na konferencje spółka zapewnia takim osobom przejazdy, zakwaterowanie, udział w części merytorycznej itp. Na potrzeby organizacji takich konferencji spółka nabywa świadczenie kompleksowe, w skład którego wchodzi szereg elementów składowych (kalkulacyjnych), w tym m.in. usługi koordynacji przedsięwzięcia, zapewnienia wykładowców, przygotowanie i zapewnienie sali konferencyjnych wraz z wyposażaniem multimedialnym, usługi noclegowe, gastronomiczne etc. Usługi noclegowe czy gastronomiczne nie są tutaj świadczeniem głównym - mają jedynie charakter pomocniczy. Usługodawca nie musi przy tym informować spółki o wartości poszczególnych elementów składowych usługi kompleksowej.

Konferencje takie są organizowane poza Polską - na terytorium UE albo poza nim, zaś świadczącym usługi kompleksowe konferencji może być podmiot zagraniczny lub krajowy. Przedmiotem tychże usług nie jest nabywanie usługi wstępu na konferencję, a wyłącznie jej organizacja na zlecenie spółki.

Spółka zadała pytanie, jak w takim przypadku określić miejsce opodatkowania tych usług na potrzeby rozliczenia podatku VAT? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

fot. pressmaster - Fotolia.com

Gastronomia i nocleg jako element usługi konferencyjnej?

Ogólna zasada określania miejsca opodatkowania usług VAT-em mówi, że ten należy rozliczyć w tym kraju, w którym znajduje się odbiorca tych usług, bądź jego stała placówka. Od reguły tej przewidziano szereg wyjątków, odnoszących się chociażby do usług na nieruchomościach czy restauracyjnych, ale nie dla usług konferencyjnych. Co ważne, jeżeli usługa hotelowa czy restauracyjna stanowi świadczenie dodatkowe dla usługi konferencyjnej, to ta ostatnia determinuje zasady rozliczenia VAT-u.


„(...) Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z powyższego przepisu wynika tzw. zasada terytorialności, zgodnie z którą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatne świadczenie usług, ale tylko w sytuacji, gdy miejscem ich świadczenia (określanym na podstawie przepisów ustawy) jest terytorium kraju, przez które - w myśl definicji zawartej w art. 2 pkt 1 ustawy - rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…).(...)

Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy w zakresie ustalenia miejsca świadczenia nabywanej kompleksowej usługi organizacji konferencji zauważyć należy, że kwestie dotyczące miejsca świadczenia przy świadczeniu usług uregulowane zostały w rozdziale 3 działu V ustawy. Stosownie do art. 28a ustawy, na potrzeby stosowania ww. rozdziału:
1. ilekroć jest mowa o podatniku - rozumie się przez to:
a. podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,
b. osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;
2. podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

Wskazany powyżej art. 28a ustawy wprowadza drugą definicję podatnika do ustawy. Definicja ta ma zastosowanie tylko w przypadku ustalenia miejsca świadczenia usług. Podatnikiem według tej regulacji jest osoba wykonująca samodzielnie działalność gospodarczą. Ustawodawca odwołuje się w tym celu do definicji działalności gospodarczej ustalonej w art. 15 ust. 2 ustawy.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.

Jak stanowi ust. 2 art. 28b ustawy w przypadku, gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 28g ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, takie jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych związanych z usługami wstępu na te imprezy, świadczonych na rzecz podatnika, jest miejsce, w którym te imprezy faktycznie się odbywają.

Z niniejszych przepisów ustawy wynika zatem, że co do zasady, usługa świadczona na rzecz podatnika inna niż wskazana w art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n ustawy podlega opodatkowaniu w miejscu siedziby działalności gospodarczej usługobiorcy, chyba że jest świadczona dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej usługobiorcy, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, wówczas miejscem świadczenia tej usługi jest stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, dla którego ta usługa jest świadczona.

Wnioskodawca w opisie sprawy wskazał, że wyłącznym miejscem siedziby i wyłącznym miejscem stałego prowadzenia działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę jest Polska. Spółka posiada status czynnego podatnika VAT. Spółka nabywa usługi kompleksowej organizacji konferencji od podmiotu zagranicznego lub krajowego. Wnioskodawca wskazał również, że przedmiotowy wniosek nie dotyczy nabywania usługi wstępu na konferencję, a wyłącznie przypadków organizacji konferencji na zlecenie Spółki.

Zatem mając na uwadze powyższe wskazać należy, że w przedmiotowej sprawie wskazane w art. 28g ust. 1 i art. 28b ust. 2 ustawy zastrzeżenia nie mają zastosowania. Miejscem świadczenia a tym samym opodatkowania usług kompleksowej organizacji konferencji, nabywanych przez Wnioskodawcę jest zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy terytorium Polski tj. miejsce gdzie Wnioskodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej. (...)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Oceń

1 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: