eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Przychody z prywatnego najmu w 2018 r.

Przychody z prywatnego najmu w 2018 r.

2018-02-09 11:20

Przychody z prywatnego najmu w 2018 r.

Rozliczenie prywatnego najmu w 2018 roku © ra2 studio - Fotolia.com

Umowa najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy czy inna o podobnym charakterze nie zawsze wiąże się z prowadzeniem firmy. Może ona stanowić odrębne źródło przychodów, potocznie nazywane prywatnym najmem. Najem taki może być rozliczany dwojako: na zasadach ogólnych wg skali podatkowej bądź ryczałtem ewidencjonowanym.
Ryczałt ewidencjonowany charakteryzuje się płaceniem podatku od uzyskanego przychodu, ale wg niższej stawki, aniżeli ma to miejsce przy skali podatkowej. Przy skali podatkowej podatek jest płacony od dochodu, czyli przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania. Rośnie jednak stawka podatku.
W 2018 r. stawka ryczałtu ewidencjonowanego dla przychodów z prywatnego najmu wynosi 8,5% do wartości przychodów 100 000 zł, a o nadwyżki przychodów ponad ten limit 12,5%.

Więcej na temat nowej stawki ryczałtu dla przychodów z najmu dowiesz się w artykule: Zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym na 2018 r.

W przypadku wybrania opodatkowania dochodu należy stosować progresywną skalę podatkową, w której to dochody do kwoty 85 528 zł opodatkowane są stawką 18% a nadwyżka ponad ten limit stawką 32%.
Uwaga! Wskazany wyżej próg dochodu obejmuje wszystkie dochody opodatkowane skalą podatkową a nie tylko te uzyskane z najmu.

Przychody z najmu


Bez względu na to, jakie zasady opodatkowania podatnik wybrał dla przychodów uzyskiwanych z najmu, wartość takiego przychodu ustala w taki sam sposób. Są to mianowicie otrzymane lub postawione do jego dyspozycji pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.
Przy najmie prywatnym przychód z najmu powstaje w momencie faktycznego otrzymania czynszu (w pieniądzu bądź innym świadczeniu - w zależności od ustaleń stron stosunku najmu).

W związku z tym jeżeli najemca nie zapłacił czynszu, przychód nie powstanie tak długo, aż zaległa kwota nie zostanie uregulowana (lub postawiona do dyspozycji wynajmującego). Jeżeli wynajmujący jest jednocześnie podatnikiem podatku od towarów i usług, przychodem jest otrzymany czynsz pomniejszony o należny podatek VAT.

fot. ra2 studio - Fotolia.com

Rozliczenie prywatnego najmu w 2018 roku

Uzyskiwanie przychodów z najmu nie oznacza automatycznie otwarcia firmy. Ustawa o PIT przewiduje bowiem odrębne źródło przychodu w postaci umów najmu, podnajmu, dzierżawy i innych o podobnym charakterze. Przychody takie mogą być opodatkowane ryczałtem bądź skalą podatkową. Jedna i druga forma opodatkowania ma swoje wady jak i zalety.


Warto wiedzieć
Umowa najmu może przewidywać zobowiązanie najemcy do ponoszenia określonych opłat (eksploatacyjnych) związanych z używaniem przedmiotu najmu (opłaty za media, czynsz do spółdzielni czy wspólnoty itp.). Równowartość tak ponoszonych wydatków może nie stanowić przychodu u wynajmującego. Dzięki odpowiednim zapisom w umowie opłaty takie regulowane przez najemcę nie trafią do przychodu wynajmującego bez względu na to, czy ten pierwszy będzie je ponosił bezpośrednio na rzecz dostawców mediów, czy też będzie je uiszczał wynajmującemu, który następnie przekaże je dostawcom mediów.

Warto pamiętać, że przychodem nie jest również otrzymana kaucja. Ma ona bowiem charakter zwrotny, w związku z czym nie jest definitywnym przysporzeniem finansowym u wynajmującego. Przychodem stanie się ona dopiero w razie jej zatrzymania przez wynajmującego np. na poczet zaległego czynszu.

Koszty uzyskania przychodu


Z uwagi na to, że w przypadku ryczałtu ewidencjonowanego podatek jest płacony od uzyskanego przychodu, o rozliczaniu kosztów uzyskania przychodu możemy mówić jedynie przy opodatkowaniu przychodów z prywatnego najmu skalą podatkową.

Koszty takie wynajmujący ustala na zasadach ogólnych określonych w art. 22 ust. 1 ustawy o PIT (czyli mówiąc w pewnym uproszczeniu - tak samo jak przedsiębiorcy). Do kosztów zalicza się zatem koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Przykładowy katalog kosztów (rozliczanych podatkowo), które mogą wystąpić w przypadku prywatnego najmu:
  • koszty obsługi prawnej, windykacji należności, reklamy i innych związanych z poszukiwaniem najemców
  • wydatki na ubezpieczenie przedmiotu najmu
  • odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej przedmiotu najmu
  • remont i utrzymanie przedmiotu oddanego w najem; zakup wyposażenia
  • odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup przedmiotu najmu
  • koszty dojazdu do miejsca położenia przedmiotu najmu

Powyższe zaliczane są do kosztów podatkowych pod warunkiem, że to wynajmujący jest obowiązany do ich ponoszenia. Nadto - podobnie jak w przypadku przychodów - do kosztów podlegają zaliczeniu wyłącznie wydatki faktycznie poniesione (a więc zapłacone).
Warto wiedzieć
Do kosztów podatkowych można zaliczyć także stałe koszty utrzymania przedmiotu najmu, ponoszone w okresie, w którym przedmiot nie jest wynajmowany ale trwają poszukiwania kolejnego najemcy. Koszty takie są bowiem ponoszone w celu zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów.

Obowiązki ewidencyjne


Podatnik rozliczający przychody z najmu ryczałtem ewidencjonowanym jest zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji przychodów, jeżeli pisemna umowa najmu określa kwotę czynszu najmu. Gdy wysokość czynszu najmu nie wynika z umowy zawartej na piśmie lecz ustnych ustaleń czy wręcz umowy zawartej ustnie, wynajmujący musi prowadzić ewidencję przychodów.

Podatnik korzystający z opodatkowania prywatnego najmu skalą podatkową nie ma obowiązku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów czy ksiąg rachunkowych. Na potrzeby rozliczenia podatku musi jedynie gromadzić i przechowywać dokumenty, na podstawie których wylicza wysokość osiągniętych przychodów i poniesionych kosztów. Dla przejrzystości obliczeń pomocniczo warto zaprowadzić tutaj podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: