eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Układanie kostki brukowej na ryczałcie ewidencjonowanym

Układanie kostki brukowej na ryczałcie ewidencjonowanym

2018-02-19 08:16

Układanie kostki brukowej na ryczałcie ewidencjonowanym

Układanie kostki brukowej © VRD - Fotolia.com

Układanie kostki brukowej na podjeździe na rzecz inwestora zapewniającego jednocześnie niezbędne materiały budowlane - jest usługą, która nie jest realizacją projektu inwestycyjnego na własny rachunek, obejmującą przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe. W efekcie usługa taka może korzystać z opodatkowania ryczałtem - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 16.02.2018 r. nr 0115-KDIT3.4011.14.2018.1.WR.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawca w lipcu 2017 r. wykonał usługi polegające na utwardzeniu podjazdu do posesji oraz ułożenie kostki brukowej z materiałów powierzonych przez inwestora. Uzyskiwane przychody z firmy wnioskodawca opodatkowuje ryczałtem ewidencjonowanym. Zgodnie z otrzymaną z urzędu statystycznego odpowiedzią wskazana usługa mieści się w grupowaniu PKWIU 42.11.20.0 „Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych”. Wnioskodawca zadał pytanie, czy wykonana usługa może być opodatkowana ryczałtem ewidencjonowanym? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(...) Jak stanowi art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2157), osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W myśl art. 6 ust. 1 tej ustawy, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”.

fot. VRD - Fotolia.com

Układanie kostki brukowej

Układanie kostki brukowej może korzystać z opodatkowania ryczałtem.


Art. 6 ust. 4 ww. ustawy stanowi, że podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli:
1. w roku poprzedzającym rok podatkowy:
a. uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 250 000 euro, lub
b. uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 250 000 euro,

2. rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.

Zgodnie z treścią ustępu 6 ww. artykułu, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych opłacają również podatnicy, którzy w roku poprzedzającym rok podatkowy prowadzili działalność samodzielnie lub w formie spółki, z której przychody były opodatkowane wyłącznie w formie karty podatkowej, lub za część roku były opodatkowane w formie karty podatkowej i za część roku na ogólnych zasadach, a łączne przychody w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły kwoty 250 000 euro; w tych przypadkach przychody opodatkowane w formie karty podatkowej oblicza się wyłącznie na podstawie wystawionych faktur lub rachunków. Do podatników tych stosuje się odpowiednio przepisy ust. 4 i 5.

Możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest uzależniona także od niewystąpienia przesłanek negatywnych, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zgodnie z treścią tego przepisu, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:
1. opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;
2. korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;
3. osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:
a. prowadzenia aptek,
b. działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów),
c. działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
d. prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w art. 4 ust. 1 pkt 11,
e. świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy,
f. działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;
4. wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;
5. podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:
a. samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,
b. w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,
c. samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka
- jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach;

Przepis art. 8 ust. 2 ww. ustawy stanowi, że jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:
1. wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub
2. wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym
- w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Zgodnie z brzmieniem art. 8 ust. 3 przedmiotowej ustawy, jeżeli podatnik w roku poprzedzającym rok podatkowy nie uzyskał przychodu z działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z dniem uzyskania przychodów z tych rodzajów działalności i od tego dnia opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Warunkiem opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest terminowe dokonanie zgłoszenia zamiaru rozliczania przychodów w ten sposób. Jak stanowi art. 9 ust. 1 ww. ustawy, pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, pisemne oświadczenie składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

W świetle przywołanych wyżej uregulowań prawnych, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie stosuje się zatem m.in. do podatników osiągających w całości lub części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. W załączniku tym, wymieniającym poszczególne usługi zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.), w pozycji nr 4 widnieje zapis „ex 42.1: Drogi kołowe i szynowe; roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg kołowych i szynowych; dotyczy wyłącznie usług - realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy: dróg i autostrad, dróg szynowych i kolei podziemnej oraz przejść podziemnych, mostów i tuneli”. Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU, oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu. Świadczenie usług zaliczonych do grupy oznaczonej kodem 42.1 PKWiU wyłącza więc podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, ale tylko pod warunkiem, że następuje w ramach realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy wymienionych w przywołanym cytacie obiektów. We wskazanej grupie 42.1 PKWiU mieści się usługa wykonana przez Wnioskodawcę, sklasyfikowana pod kodem 42.11.20.0 jako „Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych”, polegająca na utwardzeniu podjazdu i ułożeniu kostki brukowej. Dla rozstrzygnięcia, czy Wnioskodawca może skorzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, kluczowe jest zatem ustalenie, czy ww. usługa stanowi realizację projektów inwestycyjnych na własny rachunek, obejmującą przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca nie jest inwestorem, a usługę utwardzenia podjazdu i ułożenia kostki brukowej zrealizował jako wykonawca na rzecz inwestora, na posesji będącej własnością tego inwestora, który zapewnił również materiały do wykonania ww. prac. Okoliczności te powodują, iż brak podstaw do stwierdzenia, że Wnioskodawca zrealizował projekt inwestycyjny na własny rachunek przy zaangażowaniu środków finansowych, technicznych i rzeczowych.

Należy więc zgodzić się z Wnioskodawcą, że nie jest On objęty wyłączeniem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 3 lit e ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i w związku z tym, jeżeli spełnia pozostałe wymagania ustawowe, może opodatkować przychody z wykonania przedmiotowej usługi ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Stanowisko Wnioskodawcy uznaje się zatem za prawidłowe przy założeniu, że spełnia On wszystkie ustawowe przesłanki opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, w szczególności, że nie świadczy innych, niewymienionych we wniosku usług wyłączających podatnika z tej formy opodatkowania oraz nie opodatkowuje przychodów w formie karty podatkowej.(...)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Oceń

1 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: