eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Amortyzacja licencji na program komputerowy w 2018 r.

Amortyzacja licencji na program komputerowy w 2018 r.

2018-04-09 13:52

Amortyzacja licencji na program komputerowy w 2018 r.

Nowa amortyzacja na przełomie roku © kkolosov - Fotolia.com

Nowy rok przyniósł nowe zasady amortyzacji zarówno środków trwałych jak i wartości niematerialnych i prawnych. Jak - na podstawie tych zmian - powinny zachować się firmy, które mają odmienne zapisy w swoich politykach rachunkowości? A jak postąpić w przypadku zakupów na przełomie roku?
Załóżmy że firma X w grudniu 2017 r. zakupiła zestaw komputerowy za 6 000 zł netto. W tym też miesiącu zakupiła licencję na wymagany w jej branży program komputerowy za kwotę 5 000 zł netto. Zarówno komputer jak i program komputerowy zostały przekazane do użytku w styczniu 2018 r. W polityce rachunkowości spółki znajduje się zapis mówiący, że składnik majątku wprowadza do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, stosując próg 3 500 zł. Poniżej tej wartości nabyte składniki majątku są traktowane jako niskocenne wyposażenie i od razu odnoszone w koszty, zaś powyżej - amortyzowane.
Jak firma X powinna postąpić przy rozliczeniu powyższych grudniowych zakupów? Czy może zarówno komputer jak i nabyty program zaliczyć do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i amortyzować, czy też zaliczyć te zakupy bezpośrednio do kosztów? Który limit winna do tych zakupów zastosować (obowiązujący w roku 2017 czy 2018)?

Przypomnijmy, od 1 stycznia 2018 r. podatnicy dokonują odpisów amortyzacyjnych obowiązkowo od tych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa (określona w dniu przyjęcia ich do używania) przekracza 10 000 zł. Do końca 2017 r. limit ten wynosił zaledwie 3 500 zł.
Jeżeli wartość początkowa jest równa bądź niższa temu limitowi, podatnicy mogą:
 • nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych i zaliczyć dany wydatek bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów,
 • dokonywać odpisów amortyzacyjnych, stosując wybraną metodę oraz stawkę amortyzacji,
 • dokonać odpisów amortyzacyjnych jednorazowo - w miesiącu oddania danego środka trwałego czy wartości niematerialnej i prawnej do używania, bądź w miesiącu następnym.

To podatnik decyduje, które rozwiązanie zastosuje. Decyzja taka może przy tym być inna przy każdym odrębnym środku trwałym/wartości niematerialnej i prawnej.

fot. kkolosov - Fotolia.com

Nowa amortyzacja na przełomie roku

W tym roku nie trzeba amortyzować składników majątku, których wartość początkowa nie przekracza 10 000 zł, o ile zostały one oddane do używania po dniu 31 grudnia 2017 r. (zakupione mogły być wcześniej). Nie ma jednak przeszkód, aby powyższe amortyzować, np. zgodnie z przyjętymi zasadami w polityce rachunkowości.


Środkiem trwałym jest rzeczowy składnik majątku, gdy:
 • stanowi własność lub współwłasność podatnika,
 • przewidywany okres jego używania jest dłuższy niż rok,
 • jest wykorzystywany na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą albo oddany do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu,
 • został nabyty lub wytworzony we własnym zakresie (inaczej jest w przypadku wartości niematerialnych i prawnych - te mogą zostać wyłącznie nabyte)
 • jest kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do używania.

Zakupioną licencję na program komputerowy zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych jeżeli:
 • nadaje się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania,
 • przewidywany okres jej używania jest dłuższy niż rok,
 • jest wykorzystywana na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą albo oddana do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub leasingu.

Wartość początkową zarówno środka trwałego jak i wartości niematerialnej i prawnej - nabytych w drodze kupna ustala się tutaj w bardzo podobny sposób (jest to mianowicie cena nabycia). Warto jednak pamiętać, jeżeli wynagrodzenie (opłaty) wynikające z umowy licencyjnej albo z umowy o przeniesienie innych praw majątkowych jest uzależnione od wysokości przychodów z licencji lub praw uzyskanych przez licencjobiorcę albo nabywcę, przy ustalaniu wartości początkowej praw majątkowych, w tym licencji, nie uwzględnia się tej części wynagrodzenia (art. 16g ust. 14 updop i odpowiednio art. 22g ust 18 updof), która to bezpośrednio powiększa koszty podatkowe licencjobiorcy.

Wartość początkowa z przedziału 3 500 zł - 10 000 zł


W 2018 r. podatnicy mają prawo wprowadzać do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych środki trwałe czy licencje komputerowe o wartości początkowej mieszczącej się w przedziale 3 500 zł - 10 000 zł

Decyzja w tym zakresie należy tylko do podatnika. To on decyduje, które z trzech przedstawionych wyżej rozwiązań skorzysta. Nie ma zatem przeszkód, aby nadal uznawać za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne także te składniki majątku, których wartość początkowa mieści się w przedziale 3 500 zł - 10 000 zł. Jednocześnie nie jest to obowiązkiem. Zatem nic nie stoi na przeszkodzie, aby od razu odnieść takie zakupy w ciężar kosztów uzyskania przychodu.

Na marginesie warto też wspomnieć, że przyjęte przez podatnika zasady polityki rachunkowości także nie będą tutaj przeszkodą przy „szybszej” amortyzacji dla celów podatkowych. To bowiem odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z zasadami ustawy o CIT czy PIT stanowią podatkowe koszty uzyskania przychodu, a nie prawo bilansowe, które te kwestie może regulować odrębnie. Niemniej nie ma przeszkód, aby w opisanej sytuacji stosować te same rozwiązania zarówno na cele bilansowe jak i podatkowe. Te pierwsze bowiem nie stoją w sprzeczności do przepisów podatkowych.

Na przełomie roku ważny wyższy limit?


A który limit wartości początkowej firmę obowiązuje (3 500 zł czy 10 000 zł) w przypadku zakupów dokonanych na przełomie lat 2017/2018, a tak istotny przy zaliczaniu składników majątku do środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych i ich amortyzacji?

Nowy, wyższy limit ma zastosowanie do składników majątku przyjętych do używania po dniu 31 grudnia 2017 r. Wobec tego, ponieważ firma przyjęła do używania przedmiotowy komputer oraz program komputerowy na początku 2018 r., to ten wyższy limit jest istotny przy traktowaniu zakupionych składników majątku jako środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych czy wyposażenia. Nie stoi tutaj na przeszkodzie ich wcześniejszy zakup jeszcze w starym roku.

Oceń

0 1

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: