eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Organizacja imprezy okolicznościowej na ryczałcie ewidencjonowanym

Organizacja imprezy okolicznościowej na ryczałcie ewidencjonowanym

2018-04-10 13:46

Organizacja imprezy okolicznościowej na ryczałcie ewidencjonowanym

Impreza okolicznościowa: gastronomia decyduje o stawce ryczałtu? © Amakar - Fotolia.com

Udostępnienie lokalu usługowo-gastronomicznego na cele imprezy integracyjnej, może być opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym i to w wysokości 3%. Ważne jest tutaj, aby wiodącym w takiej kompleksowej usłudze była usługa gastronomiczna - przyznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 09.04.2018 r. nr 0115-KDIT3.4011.108.2018.1.PSZ.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawca prowadzi działalność usługowo-gastronomiczną, w ramach której świadczy kompleksowe usługi organizowania we własnym lokalu różnego rodzaju imprez okolicznościowych (wesela, komunie, chrzciny, urodziny).

W ramach takich usług zainteresowany udostępnia własny lokal, kupuje towary z których na miejscu przygotowuje posiłki, zapewnia obsługę kelnerską. Bez dopłaty nakrywa też niekiedy stoły.
Swoją działalność wnioskodawca zaklasyfikował do PKD pod symbolami: 56.10.A i 56.21.Z.

Wnioskodawca podkreślił, że usługą zasadniczą w świadczeniu kompleksowej usługi organizacji imprezy okolicznościowej jest usługa gastronomiczna mieszcząca się w grupowaniu PKWiU 56.10.11.0 - Usługi przygotowywania i podawania posiłków w restauracjach.

Zainteresowany obecnie opodatkowuje prowadzoną działalność gospodarczą na zasadach ogólnych. Od przyszłego roku chciałby jednak skorzystać z ryczałtu ewidencjonowanego. Zadał pytanie, czy zmiana formy opodatkowania będzie tutaj możliwa i jaką stawkę powinien stosować do świadczonych usług organizacji imprez okolicznościowych? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(...) Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2157 ze zm.), opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”.

fot. Amakar - Fotolia.com

Impreza okolicznościowa: gastronomia decyduje o stawce ryczałtu?

Usługi gastronomiczne, gdy nie dotyczą alkoholu, są opodatkowane preferencyjną stawką ryczałtu w wysokości 3%. Jeżeli gastronomia jest wiodąca w kompleksowej usłudze organizacji imprezy okolicznościowej, to cała ta usługa będzie tą stawką opodatkowana, w tym udostępnienie lokalu na tę imprezę.


Stosownie do treści art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, działalność usługowa to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1293 i 1435 oraz z 2009 r. poz. 256 i 1753) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068 oraz z 2017 r. poz. 60), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Przez pojęcie usług wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług rozumie się:
• wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarczych prowadzących działalność o charakterze produkcyjnym, tzn. usługi dla celów produkcji nietworzące bezpośrednio nowych dóbr materialnych,
• wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarki narodowej oraz na rzecz ludności, przeznaczone dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, działalność gastronomiczna to usługi związane z przygotowywaniem posiłków oraz sprzedażą posiłków i towarów.

Zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 powołanej ustawy, podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:
a. uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 250.000 euro, lub
b. uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 250.000 euro.

Możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest między innymi od niespełnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ww. ustawy. Przepis art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e ww. ustawy stanowi, że opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy.

W załączniku tym wymieniono usługi, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podano jednocześnie oznaczenie tych usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Stosownie do treści art. 12 ust. 1 ww. ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi m.in.:
• 8,5% - przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy (pkt 3 lit. b),
• 3% - z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% (pkt 5 lit. a).(...)

Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że skoro prowadzi Pan działalność gospodarczą, której przedmiotem jest świadczenie kompleksowej usługi w zakresie przygotowywania posiłków z wyłączeniem sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, która to działalność według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług sklasyfikowana została jako pozostała usługowa działalność gastronomiczna, to - pod warunkiem, że stan prawny nie ulegnie zmianie - w 2019 r. będzie mógł wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli w roku 2018 uzyska przychody z tej działalności w wysokości nieprzekraczającej 250.000 euro i spełni pozostałe ustawowe warunki opodatkowania w tej formie. Przychody te podlegają opodatkowaniu 3% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ww. ustawy.(...)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: