eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › W 2018 r. spółki zapłacą wyższy CIT

W 2018 r. spółki zapłacą wyższy CIT

2018-04-17 13:47

W 2018 r. spółki zapłacą wyższy CIT

W CIT rozróżniamy różne źródła przychodów © ysuel - Fotolia.com

Do tej pory dla podatników płacących CIT (polskich rezydentów podatkowych) nie miało znaczenia, jakiego rodzaju przychód uzyskano. Mówiąc w uproszczeniu, od wszystkich ustalonych przychodów odliczano koszty ich uzyskania i podatek płacono od ustalonej w ten sposób różnicy. Od 2018 r. wprowadzono jednakże do ustawy podział na źródła przychodu, co może istotnie wpłynąć na wartość należnej daniny.

Przychody rodem z PIT


Do końca 2017 r. przedmiotem opodatkowania był dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty. Od przychodów podatkowych odejmowało się tutaj zatem wszystkie koszty podatkowe (podlegające ujęciu w rachunku podatkowym) i od powstałej różnicy liczyło się podatek (o ile przychody były większe od kosztów). A jak jest obecnie?

Bardzo podobnie, z tym że przedmiotem opodatkowania nie jest już dochód, a suma dochodów osiągniętych z:
  • zysków kapitałowych
  • innych źródeł przychodów.

Dochodem przy tym nadal jest jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów. Gdzie zatem różnica w stosunku do starego stanu prawnego?

Właśnie w sumowaniu dochodów. Obecnie bowiem dochód ustala się odrębnie dla każdego ze wskazanych wyżej dwóch źródeł przychodów. Tak samo ustala się stratę, jeżeli koszty są wyższe niż przychody. Niestety straty poniesionej na jednym z tych źródeł nie będzie już można kompensować dochodem z drugiego.
Wcześniejsze regulacje prawne co do zasady umożliwiały podatnikom ujmowanie w wyniku za dany rok na bieżąco dochodów i strat bez względu na źródło przychodów, z jakiego dany dochód lub strata osiągnięto/poniesiono. Rozwiązanie wprowadzone od 2018 r. nakazujące dokonywać podziału na źródła przychodów może natomiast w określonych sytuacjach trwale uniemożliwić podatnikom rozliczenie straty podatkowej i wymagać zapłaty wyższej daniny.

fot. ysuel - Fotolia.com

W CIT rozróżniamy różne źródła przychodów

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych od 2018 r. nakazuje rozgraniczać uzyskiwane dochody na te dotyczące zysków kapitałowych i pozostałe. Ma to niebagatelne znaczenie przy liczeniu podatku. Do tej pory bowiem straty z jednego źródła były kompensowane dochodem z innego. Od bieżącego roku to się jednak zmieni.


Katalog przychodów z zysków kapitałowych zawiera nowo dodany art. 7b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Znalazły się tutaj m.in. przychody z udziału w zyskach osób prawnych (m.in. dywidendy, nadwyżki bilansowe, umorzenie udziałów, majątek otrzymany w związku z likwidacją itp.), odsetki od udziału kapitałowego, udzielonej spółce pożyczki, przychody z tytułu wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego, ze zbycia udziałów, ich wymiany, z praw majątkowych, papierów wartościowych, uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych itp.

Co się zmienia?


Najlepiej odpowiedź na to pytanie przedstawić na przykładzie. Załóżmy że X sp. z o.o. w 2017 r. uzyskała dochód z działalności operacyjnej w wysokości 30 mln zł. Obok tego dochodu:
  • uzyskała dochód z opłat licencyjnych od znaku towarowego w wysokości 1 mln zł
  • uzyskała dochód z tytułu wniesienia aportem nieruchomości do innej spółki z o.o. w wysokości 4 mln zł
  • poniosła stratę z tytułu sprzedaży akcji i udziałów w nierentownych spółkach w wysokości -25 mln zł.

Dochód do opodatkowania w 2017 r. wyniósłby zatem: 30 mln zł + 1 mln zł + 4 mln zł - 25 mln zł = 10 mln zł.
Wysoki wynik z działalności operacyjnej jest tutaj zatem kompensowany ujemnym wynikiem z zysków kapitałowych.

A jak dochód do opodatkowania byłby ustalony, gdyby spółka osiągnęła identyczne wyniki w roku 2018? W takim przypadku dochód z działalności operacyjny byłby zaliczony do pozostałych źródeł przychodów, zaś pozostałe zdarzenia do przychodów z zysków kapitałowych. W rezultacie spółka musiałby zapłacić podatek od dochodu w wysokości 30 mln zł i jednocześnie wykazałaby stratę z zysków kapitałowych w wysokości 20 mln zł która nie pomniejszy dochodów ustalonych z innych, niż zyski kapitałowe, źródeł przychodów.
Wygenerowana strata może zostać rozliczona w ciągu pięciu kolejnych lat podatkowych od dochodów z zysków kapitałowych - oczywiście pod warunkiem, że spółka takie dochody w tym czasie uzyska.

Oceń

0 1

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: