eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Fiskus już może blokować środki na rachunku bankowym

Fiskus już może blokować środki na rachunku bankowym

2018-05-09 12:40

Fiskus już może blokować środki na rachunku bankowym

Dostęp do rachunku bankowego wstrzymany przez skarbówkę nawet na 3 miesiące © Voyagerix - Fotolia.com

30 kwietnia 2018 r. weszły w życiu przepisy o STIR, które istotnie zmieniły przepisy Ordynacji podatkowej. Obecnie fiskus bez zbędnych utrudnień będzie mógł blokować pieniądze na rachunkach bankowych podatników. W tym celu wystarczą mu w zasadzie tylko podejrzenia, że rachunek ten jest wykorzystywany do wyłudzeń skarbowych.
Do Ordynacji podatkowej trafił m.in. nowy art. 119zv, którego §1 mówi, że Szef KAS może wydać postanowienie o blokadzie rachunku podmiotu kwalifikowanego na okres nie dłuższy niż 72 godziny, jeżeli posiadane informacje, w szczególności wyniki analizy ryzyka, wskazują, że podmiot kwalifikowany może wykorzystywać działalność banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi lub do czynności zmierzających do wyłudzenia skarbowego, a blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego jest konieczna, aby temu przeciwdziałać.

72 godziny to jednak nie graniczny okres blokowania konta. Na mocy art. 119zw §1 Ordynacji podatkowej blokada taka może zostać przedłużona na czas oznaczony, nie dłuższy nić 3 miesiące - jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że podmiot kwalifikowany nie wykona istniejącego lub mającego powstać zobowiązania podatkowego lub zobowiązania z tytułu odpowiedzialności podatkowej osób trzecich, przekraczających równowartość 10 000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku poprzedzającego rok, w którym wydano postanowienie.
Szef Krajowej Administracji Skarbowej może zablokować rachunek podatnika, w tym także rachunek VAT, który zacznie funkcjonować od lipca 2018 r. (przy podzielonej płatności)- na 72 godziny w celu przeciwdziałania wyłudzeniom skarbowym. Wydłużenie blokady do maksymalnie 3 miesięcy jest możliwe jedynie wówczas, gdy wystąpi uzasadniona obawa co do wykonania zobowiązania podatkowego przez podatnika.

Co przy tym niezwykle ważne, blokada może objąć zarówno rachunki bankowe, których podatnik jest właścicielem, jak i te, których jest współwłaścicielem.

fot. Voyagerix - Fotolia.com

Dostęp do rachunku bankowego wstrzymany przez skarbówkę nawet na 3 miesiące

72 godziny a nawet 3 miesiące - na taki okres fiskus będzie mógł blokować rachunki bankowe podatników, jeżeli uzna że ci zamierzają dokonywać przy ich pomocy wyłudzeń skarbowych. Zakres blokowania środków będzie tutaj różny i nadto będzie mógł być modyfikowany podczas samej blokady. Fiskus będzie mógł z niej też zrezygnować. Sam zainteresowany dowie się o blokadzie ale dopiero po fakcie.


Blokady rachunku bankowego Szef KAS dokonuje wydając stosowne postanowienie i przekazując je do banku bądź SKOK-u w którym prowadzony jest ten rachunek. Te odnotowują datę i godzinę otrzymania postanowienia (postanowienie o przedłużeniu jest skuteczne, jeżeli zostanie przekazane do banku/SKOKu w czasie trwania blokady). O wydaniu postanowień Szef KAS informuje także właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celno-skarbowego oraz prokuratora.
Nadto postanowienie o dokonanej blokadzie na 72 godziny Szef KAS - po jej rozpoczęciu, dostarcza też samemu zainteresowanemu.

W okresie trwania blokady Szef KAS może też ograniczać bądź zmieniać jej zakres bądź ją uchylić, jeżeli stwierdzi, że ustała jej przesłanka.

Nadto na wniosek podatnika Szef KAS może (w drodze postanowienia) wyrazić zgodę na wypłatę z zablokowanego rachunku środków na:
  1. bieżące wynagrodzenie za pracę wypłacane na podstawie umowy o pracę zawartej co najmniej 3 miesiące przed dniem dokonania blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego wraz z zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składkami na ubezpieczenie społeczne należnymi od wypłacanego wynagrodzenia - po przedłożeniu odpisu listy płac oraz dokumentu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy o pracę;
  2. zasądzone alimenty lub rentę o charakterze alimentacyjnym zasądzoną tytułem odszkodowania - po przedłożeniu tytułu stwierdzającego obowiązek podmiotu kwalifikowanego do płacenia alimentów lub renty.

Szef KAS może także, w drodze postanowienia, wyrazić zgodę na:
  1. zapłatę zobowiązania podatkowego lub należności celnej przed terminem płatności z zablokowanego rachunku podmiotu kwalifikowanego - na wniosek podatnika zawierający wskazanie zobowiązania podatkowego lub należności celnej, jej wysokości oraz naczelnika urzędu skarbowego właściwego do jej poboru;
  2. zwolnienie środków z zablokowanego rachunku podmiotu kwalifikowanego - ale tylko na wniosek podatnika i to w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Szef KAS może również, w drodze postanowienia, zwolnić środki z zablokowanego rachunku na zapłatę zaległości podatkowej lub celnej oraz odsetek za zwłokę, w przypadku:
  1. złożenia deklaracji, korekty deklaracji lub zgłoszenia celnego;
  2. wydania ostatecznej decyzji ustalającej lub określającej wysokość zobowiązania podatkowego lub należności celnej, potwierdzającej istnienie zaległości podatkowej lub celnej;
  3. nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji ustalającej lub określającej wysokość zobowiązania podatkowego lub należności celnej, potwierdzającej istnienie zaległości podatkowej lub celnej.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: