eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Kasa fiskalna przy sprzedaży wysyłkowej w Polsce

Kasa fiskalna przy sprzedaży wysyłkowej w Polsce

2018-05-09 12:41

Kasa fiskalna przy sprzedaży wysyłkowej w Polsce

Kiedy sprzedaż wysyłkowa nie wymaga kasy fiskalnej? © BillionPhotos.com - Fotolia.com

Sprzedaż wysyłkowa towarów realizowana w Polsce na rzecz konsumentów, za którą płatność następuje za pośrednictwem banku lub agenta płatności, korzysta ze zwolnienia z ewidencjonowania jej za pomocą kasy fiskalnej - potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 07.05.2018 r. nr 0115-KDIT1-1.4012.159.2018.1.AJ.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Spółka zajmuje się sprzedażą wysyłkową wyrobów farmaceutycznych i kosmetycznych na rzecz konsumentów mieszkających w Polsce (oferowany asortyment nie dotyczy perfum i wód toaletowych, sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, sprzętu fotograficznego czy nośników danych cyfrowych).

Sprzedaż jest realizowana z magazynów zlokalizowanych w Polsce i podlega opodatkowaniu VAT jako odpłatna dostawa towarów. Z uwagi na fakt, że głównymi odbiorcami są konsumenci, sprzedaż ta zatem co do zasady podlega obowiązkowi rejestracji z wykorzystaniem kasy fiskalnej.

Wysyłka na ogół jest realizowana po uprzednim otrzymaniu zapłaty za dane towary. Zapłatę tę spółka otrzymuje przelewem albo za pośrednictwem agenta płatniczego. W każdym przypadku jednak pieniądze trafiają na rachunek bankowy spółki (bezpośrednio od nabywcy bądź od agenta płatniczego) i spółka posiada dowody pozwalające na powiązanie otrzymanych pieniędzy z poszczególnymi transakcjami (informacje o zamówieniu, dane nabywcy, jego adres).

Zadano pytanie, czy w takim przypadku spółka może korzystać ze zwolnienia ze stosowania kasy fiskalnej do sprzedaży wysyłkowej wyrobów farmaceutycznych i kosmetycznych? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy i odstąpił od jego uzasadnienia prawnego. Stanowisko to było następujące:

„(...) Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka ma możliwość korzystania ze zwolnień z „fiskalizacji” dla sprzedaży wysyłkowej wyrobów farmaceutycznych i kosmetycznych.

Uzasadniając własne stanowisko, Wnioskodawca wskazał, że jak stanowi § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2017 r., poz. 2454 – dalej rozporządzenia w sprawie zwolnień z „fiskalizacji”), zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia w sprawie zwolnień z „fiskalizacji” (rozporządzenie w sprawie zwolnień z „fiskalizacji” ma charakter czasowy, tego typu regulacje są wydawane na określony czas, a następnie przedłużane bądź odnawiane).

fot. BillionPhotos.com - Fotolia.com

Kiedy sprzedaż wysyłkowa nie wymaga kasy fiskalnej?

Dokonywana sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju dla osób prywatnych, za którą to płatność następuje na rachunek bankowy sprzedawcy (bezpośrednio od klienta bądź za pomocą pośrednika), nie wymaga stosowania kasy fiskalnej.


Jednocześnie, zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień z „fiskalizacji”, w odniesieniu do niektórych czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia w sprawie zwolnień z „fiskalizacji”, zwolnienie przedmiotowe stosuje się na warunkach określonych w tym załączniku.

Wskazane powyżej regulacje stanowią podstawę do stosowania zwolnień przedmiotowych z ”fiskalizacji” (tj. w odniesieniu do czynności, a nie podmiotu), przy założeniu spełnienia warunków stosowania tych zwolnień. Jeśli więc, spełnione są warunki zwolnienia określone w załączniku w odniesieniu do danej czynności, to podatnik nie powinien mieć formalnego obowiązku „fiskalizacji” tej czynności. Możliwa jest więc sytuacja, kiedy podatnik część realizowanych czynności rejestruje za pomocą kasy fiskalnej, część natomiast nie rejestruje, gdyż są one objęte zwolnieniem przedmiotowym (zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia w sprawie zwolnień z „fiskalizacji”).

W przypadku Spółki, należy odwołać się do pkt 38 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z „fiskalizacji”. Zgodnie z tą regulacją, zwolnienie przedmiotowe z „fiskalizacji” obejmuje dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Z powyższego wynika więc, że sprzedaż wysyłkowa towarów (za pośrednictwem poczty bądź kurierów) może być zwolniona z „fiskalizacji” (jako czynność), pod warunkiem, że sprzedawca uzyska całość zapłaty za taką sprzedaż za pośrednictwem m.in. rachunku bankowego i posiada dowody pozwalające na powiązanie danej płatności z zamówieniem (w szczególności z danymi nabywcy i jego adresem).

Mając na względzie powyższe, w ocenie Wnioskodawcy istnieje uzasadnienie dla traktowania sprzedaży wysyłkowej wyrobów farmaceutycznych i kosmetycznych jako zwolnionej z ”fiskalizacji” na podstawie pkt 38 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z ”fiskalizacji”. W przypadku Spółki bowiem, otrzymuje ona środki pieniężne za poszczególne transakcje (w całości) na rachunek bankowy (albo bezpośrednio od klienta albo za pośrednictwem agenta płatniczego). W przypadku transakcji rozliczanych przez klientów Spółki bezpośrednio na rachunek Spółki, możliwość korzystania z poz. 38 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z „fiskalizacji” nie powinna zatem budzić wątpliwości. W przypadku transakcji rozliczanych z wykorzystaniem agenta płatniczego (np. …) zasadne jest odwołanie do praktyki organów podatkowych, która również daje podstawy do stosowania przedmiotowego zwolnienia:
• interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 6 listopada 2017 r., znak 0111-KDIB3-2.4012.436.2017.1.ASZ: „(...) W odniesieniu do płatności przez systemy płatnicze on-line (PayU, Przelewy24) Organ zauważa, że taka forma płatności, spełnia przesłankę do uznaniu, że dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za pośrednictwem banku, ponieważ dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę na rachunek bankowy. Przemawia za tym również wykładnia celowościowa, ponieważ obowiązkiem ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej na podstawie rozporządzenia objęta jest przede wszystkim sprzedaż detaliczna w żaden inny sposób nieudokumentowana. Natomiast w opisanym przypadku wpływ każdej kwoty widoczny jest na rachunku bankowym Wnioskodawcy w związku z wcześniejszą sprzedażą (...)”;
• interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 26 października 2017 r., sygn. 26 października 2017 r., znak 0114-KDIP1-3.4012.415.2017.1.ISK: „(...) W przedstawionym opisie sprawy wskazano, iż Wnioskodawca po dokonaniu przez klienta wpłaty zaliczki w wysokości 100% ceny dokonuje sprzedaży audio- lub ebooka przesyłanego w formie elektronicznej. Zaliczka wpłacana jest przez platformę do szybkich płatności i rozliczeń – D. Zaliczki wpłacane są za pomocą tzw. szybkiego przelewu lub karty kredytowej klienta. Spółka w przypadku sprzedaży audiobooków czy ebooków będzie posiadała dowody, z których jednoznacznie wynika nie tylko to, za jaką usługę Spółka otrzymała zapłatę, ale też na czyją rzecz wykonano usługę (w tym dane jej nabywcy). Nabywca przed wykonaniem świadczenia, musi wpłacić 100% zaliczkę, zatem Spółka otrzyma informację, do kogo należy rachunek bankowy, z którego wpłacono zaliczkę. Poza tym formularz zamówienia, za pomocą którego taki nabywca zarejestruje się w systemie, za pomocą którego złoży zamówienie, będzie zawierał pozycje na wskazanie adresu domowego nabywcy, jeśli nabywca zechce otrzymać fakturę VAT. Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujące przepisy należy wskazać, iż w odniesieniu do płatności poprzez platformę do szybkich płatności i rozliczeń za pomocą szybkiego przelewu lub karty kredytowej, które będą dokonywane za pośrednictwem agenta płatniczego Organ zauważa, że taka forma płatności, ponieważ dokonywana jest na konto bankowe Wnioskodawcy, spełnia przesłankę do uznania, że została dokonana za pośrednictwem banku (...)”;
• interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 6 czerwca 2017 r., znak 2461-KDIB3-2.4012.19.2017.1.MN: „(...) Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz regulacje prawne wynikające z zacytowanych wyżej przepisów należy uznać, że w zakresie sprzedaży towarów przez internet, za które Wnioskodawca będzie otrzymywał zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku na rachunek bankowy Wnioskodawcy, płatności elektronicznych realizowanych przy udziale podmiotów pośredniczących – …, … oraz innych operatorów kart płatniczych, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie będzie wynikało, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy i jego adres), Wnioskodawca będzie korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej (...)”;
• interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 29 marca 2017 r., znak 1462-IPPP2.4512.73.2017.1.JO: „(...) W konsekwencji, sprzedaż prowadzona przez Wnioskodawcę w formie sklepu internetowego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie wymaga od Wnioskodawcy zainstalowania kasy fiskalnej i ewidencjonowania na niej obrotu w sytuacji, gdyż płatność za sprzedane towary w sklepie internetowym na rzecz Wnioskodawcy dokonywana jest w całości przelewem na rachunek bankowy (za pośrednictwem operatora płatniczego …) oraz Wnioskodawca posiada dowodów umożliwiających zidentyfikowanie transakcji, której zapłata dotyczy (...)”.

Mając na względzie powyższe, przepisy podatkowe i dominująca praktyka organów podatkowych dają podstawy Spółce do stosowania zwolnienia z „fiskalizacji” określonego na podstawie poz. 38 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z „fiskalizacji”, przy założeniu, że:
• dana sprzedaż (transakcja) nie dotyczy towarów i usług wskazanych w § 4 rozporządzenia w sprawie zwolnień z „fiskalizacji” (tj. np. perfum i wód toaletowych, sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, sprzętu fotograficznego czy nośników danych cyfrowych), oraz
• Spółka jest każdorazowo w stanie powiązać otrzymywane płatności z zamówieniem (w tym danymi i adresem nabywcy), nienależnie czy płatność przechodzi przez agenta płatniczego czy nie.

W konsekwencji, Spółka może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku „fiskalizacji” sprzedaży wysyłkowej towarów, za które płatność następuje za pośrednictwem banku lub agenta płatności. Jeśli natomiast wystąpią przypadki, kiedy założenie to nie będzie spełnione, to w tych przypadkach Spółka będzie prowadzić fiskalizację sprzedaży.(...)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: