eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Ryczałt samochodowy za jazdy lokalne w podatku dochodowym

Ryczałt samochodowy za jazdy lokalne w podatku dochodowym

2018-05-31 17:15

Ryczałt samochodowy za jazdy lokalne w podatku dochodowym

Od ryczału samochodowego fiskus zabiera podatek © F8studio - Fotolia.com

Pracownikowi, który na potrzeby służbowe do jazd lokalnych wykorzystuje swój prywatny samochód, należy się z tego tytułu określone wynagrodzenie. Wynagrodzenie to jest określone ryczałtowo i niestety na ogół wiąże się z jego obciążeniem podatkiem.

Zasady zwrotu kosztów używania prywatnego samochodu pracownika do celów służbowych


Zwrot pracownikom kosztów używania samochodów osobowych do celów służbowych w jazdach lokalnych reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. nr 27, poz. 271 z późn. zm.).

Rozporządzenie to wskazuje, że zwrot kosztów używania przez pracownika w celach służbowych do jazd lokalnych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej między pracodawcą a pracownikiem, o używanie pojazdu do celów służbowych, na warunkach określonych w tym rozporządzeniu.

Zwrot kosztów stanowi comiesięczny ryczałt obliczany jako iloczyn stawki za 1 km przebiegu pojazdu i miesięcznego limitu przebiegu kilometrów na jazdy lokalne, po złożeniu przez pracownika pisemnego oświadczenia o używaniu przez niego pojazdu do celów służbowych w danym miesiącu.
Oświadczenie to powinno zawierać dane dotyczące pojazdu (pojemność silnika, marka, numer rejestracyjny) oraz określać ilość dni nieobecności pracownika w miejscu pracy w danym miesiącu z powodu choroby, urlopu, podróży służbowej lub innej nieobecności, a także ilość dni, w których pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych.

fot. F8studio - Fotolia.com

Od ryczału samochodowego fiskus zabiera podatek

Pracownik może używać do celów służbowych swój prywatny samochód. Pracodawca musi mu za to jednak zapłacić. W przypadku jazd lokalnych rekompensata taka przybiera postać ryczałtu, którego wysokość uzależniona jest od pojemności skokowej silnika samochodu pracownika oraz wielkości miejscowości, w której on pracuje. Niestety ryczałt taki na ogół jest też opodatkowany.


Czas na liczby


Wyżej mowa jest o stawce za 1 km przebiegu pojazdu czy limicie kilometrów. Skąd wziąć te wartości? Również z rozporządzenia.

I tak stawka za 1 km przebiegu pojazdu uzależniona jest od rodzaju wykorzystywanego służbowo pojazdu oraz pojemności skokowej jego silnika. Ta najczęściej stosowana - dla samochodów osobowych o pojemności skokowej silnika przekraczającej 900 cm3 - wynosi 0,8358 zł za kilometr. W przypadku samochodów o mniejszym litrażu stawka ta wynosi 0,5214 zł za kilometr, przy motocyklach 0,2302 zł za kilometr, a w przypadku motorowerów 0,1382 zł za kilometr przebiegu.

Miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne ustala natomiast pracodawca. Ustawodawca wprowadził jednak górne wartości takich limitów, uzależnione od liczby mieszkańców w danej gminie lub mieście, w których pracownik jest zatrudniony. I tak limit nie może przekroczyć:
  1. 300 km - do 100 tys. mieszkańców,
  2. 500 km - ponad 100 tys. do 500 tys. mieszkańców,
  3. 700 km - ponad 500 tys. mieszkańców.

Jeżeli zatem pracownik pracuje w miejscowości, w której mieszka ponad 500 tys. osób i wykorzystuje do jazd lokalnych w celach służbowych swój prywatny samochód z silnikiem o pojemności ponad 900 cm3, może liczyć na maksymalny limit ryczałtu w wysokości: 700 km x 0,8358 zł/km = 585,06 zł.
Wyjątki z wyższymi limitami
Limit, o którym mowa wyżej , dla pojazdów do celów służbowych w służbie leśnej oraz w służbie parków narodowych może zostać podwyższony, przy czym nie może on przekroczyć 1.500 km.

Ponadto dla pojazdów do celów służbowych w służbach ratowniczych i w innych właściwych instytucjach w sytuacji zagrożenia klęską żywiołową lub usuwania jej skutków, albo skutków katastrofy ekologicznej, limit może zostać podwyższony do maksymalnie 3.000 km

W ostatnim z przypadków miesięczny ryczałt może wynieść zatem nawet: 3 000 km x 0,8358 zł/km = 2 507,40 zł.

Nieobecność w pracy


Ustalony limit ryczałtu niekiedy ulega obniżeniu. Jego wartość zmniejsza się o jedną dwudziestą drugą za każdy roboczy dzień nieobecności pracownika w miejscu pracy z powodu choroby, urlopu, podróży służbowej trwającej co najmniej 8 godzin lub innej nieobecności oraz za każdy dzień roboczy, w którym pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych.

Przykład
Załóżmy, że pracownik wykorzystuje samochód w celach służbowych w służbach ratowniczych. Pojemność skokowa silnika samochodu wynosi 1 600 cm3 a limit kilometrów został ustalony w wysokości 3 000.
Jego miesięczny ryczałt wynosi zatem: 3 000 km x 0,8358 zł/km = 2 507,40 zł.

W maju 2018 r. pracownik ten miał urlop w wysokości 8 dni roboczych. Ryczałt ten należy zatem pomniejszyć o kwotę: 2 507,40 zł x 8/22 = 911,78 zł

Jego majowy ryczałt w związku z tym wyniesie: 1 595,62 zł.


Kiedy podatek i w jakiej wysokości?


Ryczałt za jazdy lokalne stanowi dla pracownika przychód z pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - jako inne świadczenie otrzymane od pracodawcy. Oznacza to, że ryczałt taki co do zasady jest opodatkowany.

Niemniej w świetle art. 21 ust. 1 pkt 23b tejże ustawy, wolny od podatku dochodowego jest zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu używania pojazdów stanowiących własność pracownika, dla potrzeb zakładu pracy, w jazdach lokalnych, jeżeli obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy albo możliwość przyznania prawa do zwrotu tych kosztów wynika wprost z przepisów innych ustaw - do wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo do wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra, jeżeli przebieg pojazdu, z wyłączeniem wypłat ryczałtu pieniężnego, jest udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu prowadzonej przez pracownika.
Fiskus uznaje, że opisany ryczałt może korzystać ze zwolnienia z podatku tylko wtedy, gdy prawo do zwrotu tych kosztów wynika z innych ustaw, którymi są:
  • ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 5 września 2008 r. o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska" (Dz. U. z 2017 r. poz. 2164).

W pozostałych przypadkach trzeba liczyć się z zapłatą podatku w takiej samej wysokości, jak od wynagrodzenia za pracę. Pracodawca jest tutaj obowiązany - jako płatnik - pobrać zaliczkę na podatek.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: