eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Pomocnik rolnika: nowa umowa, składki na ubezpieczenie i podatek PIT

Pomocnik rolnika: nowa umowa, składki na ubezpieczenie i podatek PIT

2018-06-08 12:29

Pomocnik rolnika: nowa umowa, składki na ubezpieczenie i podatek PIT

Pomoc w gospodarstwie: nowe zasady rozliczania © branex - Fotolia.com

Pomoc osób trzecich przy zbiorach płodów rolnych będzie rozliczana na nowych zasadach. Do tej pory stosowano tutaj na ogół umowy o dzieło, co nie do końca było słuszne, a wykorzystywane z uwagi na oszczędności w oskładkowaniu. Obecnie umowy takie będą objęte KRUS-em. Nie można też zapominać o podatku dochodowym
Dlaczego korzystano z umów o dzieło? Te bowiem nie wymagały opłacania składek na ubezpieczenie społeczne do ZUS, a objęcie takiej „pomocy” składkami w KRUS nie było możliwe. Dlatego też ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie do stanu prawnego nowego rodzaju umowy: o pomocy przy zbiorach.

Umowa o pomocy przy zbiorach


Przez umowę o pomocy przy zbiorach, pomocnik rolnika zobowiązuje się do świadczenia pomocy przy zbiorach produktów rolnych w postaci m.in. owoców, warzyw, tytoniu, chmielu, ziół lub roślin zielarskich.

Nie wszystkie czynności wykonywane w gospodarstwie rolnym mogą niestety być objęte umową o pomocy przy zbiorach. Świadczenie pomocy przy zbiorach, w ramach zawartej umowy może dotyczyć jedynie określonej ustawowo grupy produktów rolnych. Ich wykaz znajduje się w zamieszczonym na końcu artykułu załączniku.

Umowę o pomocy przy zbiorach zawiera się na piśmie przed rozpoczęciem świadczenia pomocy przy zbiorach chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich. Pomocnik przed jej zawarciem powinien przy tym złożyć rolnikowi oświadczenie o liczbie dni w danym roku kalendarzowym, przez jakie świadczył pomoc przy zbiorach chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich, na podstawie umów o pomocy przy zbiorach zawartych z innymi rolnikami.

fot. branex - Fotolia.com

Pomoc w gospodarstwie: nowe zasady rozliczania

Pomocnik rolnika przy zbiorze określonych płodów rolnych będzie z tego tytułu ubezpieczony w KRUS. Składki z tego tytułu będzie obowiązany przekazywać rolnik. Uzyskane wynagrodzenie będzie zaliczane do przychodów z innych źródeł. Rolnik nie odprowadzi od niego zaliczek na podatek (sporządza jedynie po zakończeniu roku PIT-8C). Pomocnik uzyskane pieniądze rozliczy w zeznaniu rocznym. Może też dobrowolnie wpłacać w trakcie roku zaliczki.


Oświadczenie takie jest ważne z tego względu, iż łączny czas świadczenia pracy na podstawie umów o pomocy przy zbiorach zawartych przez jednego pomocnika rolnika nie może przekroczyć 180 dni w roku kalendarzowym.

W samej umowie określa się zakres czynności wykonywanych na jej podstawie przez pomocnika rolnika oraz dzień rozpoczęcia świadczenia pomocy, jeżeli jest on inny niż dzień zawarcia umowy o pomocy przy zbiorach.
Ważne!
Wykonywanie czynności na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach nie stanowi zatrudnienia w rozumieniu Kodeksu pracy.

Rolnik, który podpisał z pomocnikiem umowę o pomocy przy zbiorach jest obowiązany do zapewnienia pomocnikowi odpowiednich narzędzi niezbędnych do świadczenia pomocy przy zbiorach, a pomocnik jest obowiązany do osobistego świadczenia pomocy.

Ubezpieczenie pomocnika przy zbiorach


Na rolniku zatrudniającym pomocnika na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach ciąży obowiązek zgłoszenia go do ubezpieczeń w KRUS. Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy, nie później niż przed upływem okresu, na który została ona zawarta. Do zgłoszenia służą opracowane specjalnie w tym celu formularze dostępnie na stronie . Formularz zgłoszeniowy można złożyć osobiście w jednostce terenowej KRUS, przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego czy za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.
Obowiązkowe ubezpieczenie pomocnika rolnika w KRUS obejmuje:
  • ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w zakresie ograniczonym do świadczeń z tytułu wypadku przy pracy rolniczej,
  • ubezpieczenie zdrowotne (wprowadzone przepisy nie dają możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny pomocnika).

Rolnik jest tutaj obowiązany też do opłacania za pomocnika składki na powyższe ubezpieczenia za dany miesiąc, w terminie do 15. dnia miesiąca następnego (bez uprzedniego wezwania).
Zgłoszenie przez rolnika pomocnika do ubezpieczeń w KRUS jest obowiązkowe. Nie zgłoszenie pomocnika do ubezpieczeń w KRUS pozbawi go prawa do świadczeń z tytułu wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnika, a także prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego w okresie wykonywania pomocy przy zbiorach.

Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za pomocnika rolnika jest taka sama jak za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu i stanowi ona pełną wysokość składki na to ubezpieczenie.
Składka ta za niepełny miesiąc pracy (czyli gdy pomocnik nie podlegał ubezpieczeniu przez wszystkie dni miesiąca) jest liczona proporcjonalnie do liczby dni podlegania ubezpieczeniom w danym miesiącu.

Inaczej jest w przypadku składki zdrowotnej. Ta jest miesięczna i niepodzielna (mimo że obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego powstaje od dnia zgłoszenia do tego ubezpieczenia w trybie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, a ustaje z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pomocy przy zbiorach).
Informacje dotyczące wysokości składek dostępne są na stronie internetowej KRUS. Dla przykładu wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za czerwiec 2018 r. (30 dni ubezpieczenia) wynosi 42 zł. Miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne za ten miesiąc wynosi natomiast 142 zł.

Podatek dochodowy


W podatku dochodowym otrzymane wynagrodzenie na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach jest zaliczane do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy. Dochodem jej tutaj przychód bez pomniejszania go o koszty uzyskania przychodu. Jednocześnie dochód ten staje się podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym.
Warto wiedzieć
Ustawodawca zwolnił z podatku wartość wyżywienia i zakwaterowania zapewnionego nieodpłatnie przez rolnika pomocnikowi rolnika (art. 21 ust. 1 pkt 144 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Rolnik dokonujący wypłaty wynagrodzenie nie musi w trakcie roku pobierać zaliczki na podatek i przekazywać jej na właściwe konto urzędu skarbowego. W ustawowym terminie będzie jednak musiał sporządzić oraz przekazać pomocnikowi i właściwemu dla niego urzędowi skarbowemu PIT-8C.

Rozliczenia podatku z tego tytułu dokona pomocnik w składanym zeznaniu rocznym.
Nadto pomocnik uzyskujący takie przychody jest uprawniony w ciągu roku wpłacać zaliczki miesięczne, stosując do uzyskanego dochodu najniższą stawkę podatkową określoną w skali (czyli 18%), bądź stawkę wyższą (32%). Podjęcie dobrowolnej decyzji o wpłacaniu zaliczek nie zwalnia jednak z obowiązku złożenia rozliczenia rocznego.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: