eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › TSUE: Nabywca musi mieć możliwość skorzystania z prawa do odliczenia VAT

TSUE: Nabywca musi mieć możliwość skorzystania z prawa do odliczenia VAT

2018-07-09 12:13

TSUE: Nabywca musi mieć możliwość skorzystania z prawa do odliczenia VAT

Odliczenie VAT z faktur po przedawnieniu zobowiązania podatkowego © Andrey Popov - Fotolia.com

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej jako „TSUE”), w wyroku z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie C533/16, Volkswagen AG przeciwko Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Dyrekcja Finansowa Republiki Słowackiej), jednoznacznie rozstrzygnął, że podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktury, dokumentującej dostawy zrealizowane w okresie przedawnionym w sytuacji, gdy fakturę otrzymał po upływie okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego w zakresie tej dostawy, a wykluczone jest ryzyko oszustwa podatkowego lub braku zapłaty VAT należnego wynikającego z faktury.
W stanie faktycznym, który badał TSUE, podmiot niemiecki - Volksvagen AG, kupował w latach 2004–2010 towary od podmiotu słowackiego. Słowacki sprzedawca nie wystawiał faktur VAT uznając, że płatności od Volkswagen AG należy traktować jako „rekompensaty finansowe”, niepodlegające VAT. W roku 2010 podmiot słowacki uznał jednak, że transakcje winny podlegać opodatkowaniu, wystawił zatem faktury korygujące, dostarczył je niemieckiemu nabywcy, odprowadził VAT należny do słowackiego urzędu i skorygował deklaracje. W związku z otrzymaniem faktur korygujących, Volkswagen AG wystąpił w 2011 roku do słowackiego urzędu o zwrot VAT, ten odmówił jednak zwrotu podatku za lata 2004–2006, z powodu upływu 5-letniego terminu zawitego.
Organ uznał bowiem, że prawo do zwrotu VAT powstało w momencie dostawy towarów, czyli wtedy, gdy VAT stał się wymagalny i od tej daty należy liczyć 5-letni termin zawity na wystąpienie o zwrot. Sprawa trafiła do Sądu Najwyższego Republiki Słowackiej, który przed jej rozstrzygnięciem, zwrócił się z pytaniem prejudycjalnym do TSUE.

Przedmiotem rozstrzygania TSUE były uregulowania słowackiej ustawy podatkowej, która prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wiąże z momentem powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku należnego, uzależniając jednocześnie możliwość dokonania odliczenia VAT od posiadania faktury przez nabywcę.
Na gruncie przepisów słowackich, w sytuacji kiedy sprzedawca wystawi fakturę VAT z opóźnieniem, a konkretnie wystawi ją i dostarczy nabywcy po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, to nabywca utraci prawo odliczenia podatku VAT z takiej faktury, pomimo, iż wystawca faktury odprowadzi podatek należny.

fot. Andrey Popov - Fotolia.com

Odliczenie VAT z faktur po przedawnieniu zobowiązania podatkowego

Słowacka ustawa o VAT dopuszcza sytuację, w której to nabywca – mimo wykazania podatku należnego przez sprzedawcę – może zostać pozbawiony prawa do odliczenia podatku naliczonego. Będzie tak wówczas, gdy nabywca wejdzie w posiadanie faktury uprawniającej do odliczenia po upływie terminu zawitego. TSUE uznał, że takie zapisy ustawy są sprzeczne z dyrektywą unijną.


Trybunał w swoich rozważaniach wskazał, że prawo do odliczenia VAT podlega wymogom o charakterze zarówno materialnym, jak i formalnym. Do przesłanek materialnych zaliczył wymóg, by dany podmiot był „podatnikiem” w rozumieniu dyrektywy 2006/112, oraz by towary lub usługi były wykorzystywane przez podatnika na dalszym etapie obrotu na potrzeby jego własnych transakcji opodatkowanych, oraz by były dostarczone przez innego podatnika znajdującego się na wcześniejszym etapie obrotu.

Jeżeli chodzi o przesłanki o charakterze formalnym, to podatnik w celu dokonania odliczenia musi posiadać fakturę sporządzoną zgodnie z przepisami wskazanej dyrektywy. O ile zatem prawo do odliczenia VAT powstaje w momencie, gdy podatek staje się wymagalny, o tyle wykonanie prawa do odliczenia możliwe jest zasadniczo dopiero wtedy, gdy podatnik wejdzie w posiadanie faktury VAT.
Państwa członkowskie są uprawnione do nakładania obowiązków, które mają służyć zapewnieniu prawidłowego poboru VAT i zapobieganiu oszustwom podatkowym, niemniej jednak środki te nie mogą być wykorzystywane w sposób uniemożliwiający skorzystanie z prawa do odliczenia VAT i naruszający neutralność tego podatku.

Jak stwierdził TSUE, w stanie faktycznym sprawy, spółka Volkswagen obiektywnie nie miała możliwości wykonywania prawa do zwrotu VAT przed dokonaniem korekty faktur przez sprzedawcę. Dopiero bowiem w wyniku otrzymania skorygowanych faktur, przesłanki materialne i formalne dające prawo do odliczenia VAT zostały spełnione i nabywca mógł, zgodnie z dyrektywą i zasadą neutralności podatkowej, skorzystać z prawa do odliczenia.
W konsekwencji ze względu na to, że spółka Volkswagen nie wykazała braku staranności, oraz wobec braku nadużycia lub zmowy ze spółkami uczestniczącymi w transakcji o znamionach oszustwa, termin zawity przewidziany prawem słowackim, który rozpoczął bieg od dnia dostawy towarów i który dla niektórych okresów upłynął przed dokonaniem korekty, nie może wyłączać prawa do zwrotu VAT.

Przenosząc przedmiotowe rozstrzygnięcie na grunt polskiego porządku prawnego warto zauważyć, że mechanizmy przewidziane przez polskiego ustawodawcę są znacznie korzystniejsze dla podatników niż mechanizmy słowackie. Polska ustawa o VAT zasadniczo uzależnia bowiem prawo do odliczenia podatku od spełnienia łącznie warunku powstania obowiązku podatkowego i otrzymania faktury VAT. W efekcie literalna wykładania przepisów pozwala nabywcy odliczyć VAT w momencie otrzymania faktury, nawet jeśli od daty powstania obowiązku podatkowego upłynął okres 5 lat. Należy mieć jednak na uwadze, że tego typu praktyka może stać się obiektem zainteresowania organów podatkowych i ewentualnego analizowania działań pod kątem nadużycia prawa.

Oceń

1 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: