eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Ryczałt ewidencjonowany z najmu: podwyższony czynsz

Ryczałt ewidencjonowany z najmu: podwyższony czynsz

2018-06-27 13:44

Ryczałt ewidencjonowany z najmu: podwyższony czynsz

Czy "bonusy" z tytułu wynajmu też są opodatkowane ryczałtem? © Otto - Fotolia.com

Uzyskiwane dodatkowe świadczenie od najemcy na skutek podpisania aneksu do umowy najmu, na mocy którego wskutek rezygnacji z niektórych roszczeń wynajmujący otrzyma podwyższony czynsz, jest faktycznie czynszem z tytułu najmu. Ustalony na podstawie aneksu podwyższony czynsz jest zate, elementem rozliczenia z tytułu umowy najmu i podlega opodatkowaniu 8,5% stawką ryczałtu - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 22.06.2018 r. nr IPPB1/415-1308/13/18/S/KS.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawca uzyskuje przychody z najmu lokali użytkowych, które to opodatkowuje ryczałtem ewidencjonowanym (w ramach tzw. najmu prywatnego poza działalnością gospodarczą).

W dniu 27 lutego 2009 r. wnioskodawca zawarł umowę najmu lokalu użytkowego ze spółką akcyjną, na mocy której wnioskodawca pobiera czynsz najmu, opodatkowany podatkiem VAT. Umowa została zawarta na czas określony, który aneksem został wydłużony do 28 lutego 2015 r.

Umowa najmu przewiduje, że wynajmującemu przysługuje prawo do jej rozwiązania w trybie natychmiastowym, gdy najemca podejmie uchwałę o likwidacji, został zgłoszony wniosek o ogłoszenie jego upadłości lub wszczęto procedurę układową z wierzycielami.

Wynajmujący i najemca sporządzili kolejny aneks do umowy, mocą którego wnioskodawca zrezygnował z niektórych swoich praw (m.in. wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym, zobowiązania najemcy do przywrócenia stanu pierwotnego lokalu) w zamian za podwyższony czynsz najmu przez pozostały okres trwania umowy.

Wnioskodawca zadał pytanie, czy płacony mu czynsz w podwyższonej wysokości może opodatkować ryczałtem wg stawki 8,5%? W przedmiotowej sprawie uwzględniając wyroki sądowe, organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(...) Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Źródła przychodów wymienione zostały w art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

fot. Otto - Fotolia.com

Czy "bonusy" z tytułu wynajmu też są opodatkowane ryczałtem?

Dodatkowa kwota czynszu najmu wypłacana na podstawie zawartego aneksu do umowy, jest przychodem z tzw. prywatnego najmu, który może korzystać z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym.


Stosownie do uregulowań zawartych w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłami przychodów są najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Zgodnie z art. 659 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Przy czym czynsz może być oznaczony w pieniądzach lub świadczeniach innego rodzaju (art. 659 § 2 ww. ustawy).

Podkreślić należy, że opodatkowanie przychodów z tytułu najmu niestanowiącego pozarolniczej działalności gospodarczej możliwe jest na podstawie zasad określonych w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 z późn.zm.).

W myśl art. 2 ust. 1a powoływanej wyżej ustawy, osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Stosownie do zapisu art. 6 ust. 1a ww. ustawy, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Dla ustalenia wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu tych umów, stosuje się art. 11 ust. 2-2b ustawy o podatku dochodowym.

Przychodami – w myśl art. 11 ust. 1 powołanej ustawy – z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Oznacza to, że określenia wysokości przychodu z najmu zaliczanego do źródła przychodów wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc najmu niestanowiącego pozarolniczej działalności gospodarczej, należy dokonywać w oparciu o postanowienia wyżej powołanego art. 11 tejże ustawy.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) powoływanej ustawy, od przychodów o których mowa w art. 6 ust. 1a, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5%. (...)

Przenosząc powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że otrzymywane przez Wnioskodawcę kwoty w podwyższonej wysokości wynikające z zawartego do umowy najmu aneksu stanowią przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z treści dokonanej czynności prawnej, wynika, że strony umowy najmu zmieniając jej brzmienie dokonały podniesienia wysokości czynszu należnego Wnioskodawcy. Tym samym uzyskiwane przez Wnioskodawcę świadczenie od najemcy na skutek podpisania aneksu do umowy najmu, jest faktycznie czynszem z tytułu najmu. Kwota podwyższonego czynszu, stanowi kwotę wypłacaną na podstawie umowy najmu, gdyż aneks do umowy stanowi jej integralną część. Ustalony na podstawie aneksu podwyższony czynsz jest elementem rozliczenia z tytułu umowy najmu.

A zatem przychód ten podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 8,5% na podstawie art. 6 ust. 1a w zw. z art. art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.(...)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: