eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Koszty uzyskania przychodów a wydatki na nabycie praw autorskich

Koszty uzyskania przychodów a wydatki na nabycie praw autorskich

2018-07-12 12:03

Koszty uzyskania przychodów a wydatki na nabycie praw autorskich

Rozliczenie w kosztach nabytych praw autorskich © nd3000 - Fotolia.com

Spółki prawa handlowego, na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, wykorzystują bardzo często różne utwory będące przedmiotem ochrony praw autorskich. Utworem podlegającym ochronie praw autorskich są wszelkie owoce twórczości o indywidualnym charakterze, takie jak chociażby programy komputerowe, projekty architektoniczne, czy też utwory wzornictwa przemysłowego. Co do zasady, autorskie lub pokrewne prawa majątkowe podlegają amortyzacji. Jeśli jednak ich wartość początkowa nie przekracza 10 000 zł., wydatki na ich nabycie spółka może zaliczyć bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów.
Prawo autorskie zasadniczo przysługuje twórcy. Polega ono na tym, że twórca ma możliwość wyłącznego korzystania i rozporządzania utworem oraz czerpania wszelkich korzyści z jego użytkowania. Twórca może swym prawem rozporządzać, np. poprzez przeniesienie prawa autorskiego na inną osobę. Umowa o przeniesienie praw autorskich jest zazwyczaj odpłatna, w związku z czym nabywca prawa autorskiego ponosi określone koszty.

Przechodząc do analizy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie praw autorskich oraz praw majątkowych o podobnym charakterze należy wskazać, że jak wynika z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako ustawa o PDOP), decydującym czynnikiem pozwalającym zaliczyć dany wydatek do kosztów uzyskania przychodów jest poniesienie go w celu osiągnięcia przychodu bądź zabezpieczenia albo zachowania źródła przychodu. Nie każdy wydatek spełniający powyższe warunki może jednakże pomniejszać podstawę opodatkowania. Ustawodawca w art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP przewidział bowiem katalog kosztów niestanowiących kosztów podatkowych.

W myśl art. 15 ust. 6 ustawy o PDOP, kosztem uzyskania przychodów są także odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16 ww. ustawy.

fot. nd3000 - Fotolia.com

Rozliczenie w kosztach nabytych praw autorskich

Firma nabywająca prawa autorskie, a więc prawo do korzystania z cudzych dzieł, ponosi z tego tytułu określone koszty. Te mogą być ujęte w rachunku podatkowym. Majątkowe prawa autorskie są tutaj jednak zaliczane do wartości niematerialnych i prawnych co z kolei oznacza, że co do zasady trzeba je amortyzować. Wyjątkiem są te, których wartość początkowa (określana na ogół w cenie nabycia) nie przekracza 10.000 zł.


Zgodnie z art. 16b ust. 1 pkt. 4 ustawy o PDOP, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte od innego podmiotu i nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania autorskie lub pokrewne prawa majątkowe, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.
Za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14 art. 16g ustawy o PDOP, uważa się - w razie odpłatnego nabycia - cenę ich nabycia (art. 16g ust. 1 pkt. 1 ustawy o PDOP). Za cenę nabycia uważa się z kolei kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku (art. 16g ust. 3 ustawy o PDOP).

Powyższe oznacza, że co do zasady, wydatki poniesione na nabycie autorskich praw majątkowych powinny być zaliczone do wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Należy jednak zwrócić uwagę na treść regulacji zawartej w art. 16d ust. 1 ustawy o PDOP. Zgodnie z tym przepisem, podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, o których mowa w art. 16a i 16b (w tym autorskie lub pokrewne prawa majątkowe), których wartość początkowa określona zgodnie z art. 16g nie przekracza 10 000 zł (przed 1.01.2018 r. kwota ta wynosiła 3 500 zł). W takim przypadku wydatki poniesione na ich nabycie mogą stanowić koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania (zob. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 2.06.2014 r., znak: ILPB4/423-126/14-2/MC)

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: