eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Handel drewnem opałowym na ryczałcie ewidencjonowanym

Handel drewnem opałowym na ryczałcie ewidencjonowanym

2018-07-09 12:12

Handel drewnem opałowym na ryczałcie ewidencjonowanym

Stawka ryczałtu na sprzedaż drewna opałowego © juefraphoto - Fotolia.com

Przychód ze sprzedaży drewna w stanie nieprzetworzonym należy traktować jako działalność usługową w zakresie handlu i opodatkować 3% ryczałtem. Natomiast w przypadku zakupu drewna w okrągłych wałkach, a następnie jego cięcia, łupania i sprzedaży jako drewna opałowego, właściwa stawka ryczałtu wynosi 5,5% - uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 14.11.2016 r. nr 3063-ILPB1-1.4511.248.2016.1.AA.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawca handluje drewnem opałowym, z tytułu prowadzonej firmy opłaca ryczałt ewidencjonowany. Wnioskodawca kupuje od Nadleśnictwa drewno okrągłe z drzew liściastych (PKWiU 02.20.12.0) oraz iglastych (PKWiU 02.20.11.0) w odcinkach o różnej długości.

Tak nabyte drewno następnie odsprzedaje jako opałowe (PKWiU 02.20.14.0) w dwojakiej postaci:
• w stanie nieprzetworzonym, czyli sprzedawane w takim stanie w jakim było zakupione,
• w stanie przetworzonym, drewno jest cięte na krótsze 30-40 cm odcinki, które następnie są łupane na mniejsze kawałki w celu ułatwienia nabywcy jego wykorzystanie.

Wnioskodawca zadał pytanie, jaką stawkę ryczałtu powinien zastosować do sprzedaży drewna? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) W myśl art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.) ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przy czym, w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 tej ustawy, przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

fot. juefraphoto - Fotolia.com

Stawka ryczałtu na sprzedaż drewna opałowego

Przy sprzedaży drewna w stanie nieprzetworzonym, a więc w takiej postaci, w jakiej się je kupiło, należy stosować 3% stawkę ryczałtu. Jeżeli jednak przedsiębiorca po zakupie drewno pociął na mniejsze kawałki oraz połupał, właściwa dla jego sprzedaży jest 5,5% stawka ryczałtu.


Stosownie do przepisu art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:
a. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
b. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
c. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Podkreślić należy, że u osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest od niewystąpienia negatywnych przesłanek określonych w art. 8 powołanej ustawy. Przy czym zgodnie z treścią art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) ww. ustawy opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ww. ustawy.

W załączniku tym stanowiącym Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nie wymieniono usług, sklasyfikowanych pod symbolami PKWiU, które zostały wymienione we wniosku.

Wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych została ustalona przez ustawodawcę w art. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W myśl art. 12 ust. 1 ww. ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:
• 8,5% - przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy (pkt 3, lit. b) ww. ustawy),
• 5,5% - przychodów z działalności wytwórczej, robót budowalnych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton (pkt 4, lit. a) ww. ustawy),
• 3% - przychodów z działalności usługowej w zakresie handlu (pkt 5, lit. b) ww. ustawy).

Przy czym, według art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, działalność usługowa to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Natomiast działalność usługowa w zakresie handlu to sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników (art. 4 ust. 1 pkt 3 powołanej ustawy).

Dla uściślenia powyższej definicji należy wskazać, że dla potrzeb powyższej ustawy przez towar należy uznać towary w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy:
a. towarami handlowymi są towary (wyroby) zakupione w celu dalszej odprzedaży, w stanie nieprzetworzonym,
b. surowcami i materiałami podstawowymi są materiały, które w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego wyrobu; do materiałów podstawowych zalicza się również materiały stanowiące część składową (montażową) wyrobu lub ściśle z wyrobem złączone, z tym że za surowce i materiały podstawowe nie uważa się paliw i olejów zużywanych w transporcie.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie precyzuje słowa „przetwarzanie”, zatem aby je zdefiniować należy ustalić, jaki zakres znaczenia ma ten wyraz w języku potocznym. Wg słownika języka polskiego PWN (wydanie internetowe), przetwarzać to przekształcać coś twórczo, zmieniać coś, nadawać inny kształt, wygląd, opracować zebrane dane, informacje itp. wykorzystując technikę komputerową.

Natomiast, stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 4 „działalność wytwórcza” to działalność w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji, prowadzona przez podatnika. Ponieważ ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie zawiera definicji „wytwarzania”, należy posłużyć się definicją słownikową, zgodnie z którą „wytwarzać” to powodować powstanie czegoś, produkować, wyrabiać, tworząc wydawać z siebie, tworzyć, kształtować, wydzielać. (…)

Przenosząc uprzednio zanalizowane przepisy na grunt zaprezentowanego stanu faktycznego, należy stwierdzić, że przychód ze sprzedaży drewna w stanie nieprzetworzonym Wnioskodawca powinien potraktować jako działalność usługową w zakresie handlu w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zatem przychody uzyskane ze sprzedaży zakupionego drewna opodatkowane będą 3% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Natomiast w sytuacji kiedy Wnioskodawca zakupuje od Nadleśnictwa drewno okrągłe z drzew liściastych i iglastych, a następnie rozdrabnia je na mniejsze części i sprzedaje jako drewno opałowe, to należy uznać, że Wnioskodawca dokonuje przetworzenia wyrobu wskutek czego powstaje nowy wyrób. Zatem prowadzoną przez Wnioskodawcę działalność w ww. zakresie należy uznać za działalność wytwórczą. W związku z tym należy stwierdzić, że przychody osiągane z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży drewna w stanie przetworzonym, powinny być opodatkowane stawką 5,5%, zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. (…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: