eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Podzielona płatność VAT: wykonanie przelewu za fakturę od lipca 2018 r.

Podzielona płatność VAT: wykonanie przelewu za fakturę od lipca 2018 r.

2018-08-06 12:29

Podzielona płatność VAT: wykonanie przelewu za fakturę od lipca 2018 r.

VAT © showcake - Fotolia

Od początku lipca 2018 r. podatnicy mogą regulować za pośrednictwem banku swoje zobowiązania w dotychczasowy sposób bądź za pomocą nowego narzędzia, jakim jest przelew VAT w ramach podzielonej płatności. Na czym polega nowe rozwiązanie i jak je stosować w praktyce? - wyjaśniamy poniżej.
Z dniem 1 lipca 2018 r. do ustawy o VAT oraz prawa bankowego trafiły przepisy dotyczące podzielonej płatności VAT (split payment). W efekcie wszyscy posiadający konta firmowe w bankach bądź SKOK-ach w Polsce otrzymali dodatkowe darmowe rachunki VAT – dodane do rachunków rozliczeniowych, na które będą spływać kwoty VAT wynikające z wystawianych faktur sprzedaży, czy zwroty tego podatku z urzędu skarbowego a obciążać kwoty VAT wynikające z faktur zakupu czy tego podatku należnego fiskusowi.

Na chwilę obecną stosowanie mechanizmu podzielonej płatności jest dobrowolne. Niemniej stosowanie go przez jedną firmę względem swoich kontrahentów wymusi takie samo ich postępowanie, gdy nie będą oni chcieli mrozić zgromadzonych na rachunku VAT środków finansowych.
Sposób dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT będzie istotnie ograniczony, mimo że te należą do podatnika. Szerzej na ten temat pisaliśmy w artykule Split payment - zapłata z rachunku VAT

Wykonanie przelewu w ramach podzielonej płatności


Jak zostało to już wyżej podkreślone, z początkiem lipca 2018 r. nabywcy towarów i usług mają do wyboru dwa sposoby regulowania swoich zobowiązań wynikających z faktur zakupu:
  1. przelew tradycyjny – czyli dotychczasowy sposób dokonywania płatności, który funkcjonował przed wejściem w życie nowych przepisów i nadal występuje
  2. przelew w ramach podzielonej płatności VAT – czyli nowy rodzaj przelewu, który musi zawierać określone dane.

Przelew zwykły – tradycyjny, to nic innego, ja przelanie całej kwoty wynikającej z faktury (bądź jej części) na rachunek rozliczeniowy sprzedawcy. Przelew taki może zostać złożony w banku papierowo (druk wypełniony ręczne bądź na komputerze) bądź elektronicznie (z zastosowaniem bankowości internetowej). W takim przypadku cała kwota trafia na jeden rachunek bankowy sprzedawcy (odbiorcy). Zlecający przelew winien tutaj podać (obok swoich danych czyli nazwy zlecającego i numeru rachunku bankowego) nazwę odbiorcy przelewu, jego numer rachunku bankowego, kwoty przelewu oraz tytułu przelewu.

fot. showcake - Fotolia

VAT

W efekcie zmian w ustawie o VAT i prawie bankowym eszyscy posiadający konta firmowe w bankach bądź SKOK-ach w Polsce otrzymali dodatkowe darmowe rachunki VAT


Przelew w ramach podzielonej płatności VAT przypomina przelew tradycyjny. Realizuje się go także z rachunku bieżącego firmy w postaci jednego przelewu. Niemniej zostaje on rozbity na dwie wartości: netto oraz VAT, które trafiają na dwa odrębne konta bankowe odbiorcy. Rozbicie takie jest dokonywane na podstawie specjalnego komunikatu przelewu, udostępnionego przez bank bądź SKOK, w którym podatnik posiada firmowy rachunek bieżący.
W komunikacie przelewu należy dodatkowo (w stosunku do przelewu tradycyjnego) wskazać:
  • kwotę brutto (lub jej część)
  • kwotę podatku VAT (lub jej część)
  • numer faktury, której dotyczy płatność
  • NIP odbiorcy

Nabywca nie musi znać numeru rachunku VAT dostawcy. W dyspozycji przelewu bowiem podaje się wyłącznie numer jego rachunku rozliczeniowego, zaś bank dostawcy dokona automatycznego rozdzielenia odpowiednich wartości pomiędzy rachunek bieżący i rachunek VAT.

Należy przy tym podkreślić, że zapłata w systemie podzielonej płatności jest możliwa tylko na rachunek rozliczeniowy w banku lub rachunek w SKOK, otwarty na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Nie można dokonać takiej zapłaty na np. ROR czy rachunek prywatny. Taki przelew zostanie przez bank odrzucony. Nadto płatności nie dokonuje się też bezpośrednio na rachunek VAT.

Jeden przelew, jedna faktura


Jeden przelew na nowych zasadach może dotyczyć wyłącznie jednej faktury. Nie można tutaj dokonać zbiorczej zapłaty. Jeżeli podatnik zamierza uregulować zobowiązanie za kilka faktur, dla każdej z nich będzie musiał zrobić odrębny przelew w ramach podzielonej płatności. Nadto przelewy takie mogą być dokonywane jedynie w walucie polskiej. Mechanizmu podzielonej płatności nie stosuje się przy tym do faktur pro-forma.

Papierowe polecenie przelewu podzielonej płatności


Mimo rozszerzającej się cyfryzacji, część przedsiębiorców w dalszym ciągu korzysta z tradycyjnej, papierowej formy zlecania przelewów. Forma ta nie stoi na przeszkodzie dla stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Tak samo jak w przypadku przelewów tradycyjnych, przedsiębiorca wypełnia tutaj papierowy druk przelewu – ręczne bądź komputerowo. Należy jedynie pamiętać o tym, aby podać na nim dodatkowe dane (podobnie jak przy bankowości elektronicznej) w postaci NIP dostawcy, numeru faktury, wskazania kwoty VAT.
Wyciąg z Rekomendacji Związku Banków Polskich dotyczącej sposobu wypełnienia papierowego formularza przelewu pod realizację płatności podzielonej – wersja 1.0:

2. Opis wypełnienia papierowego formularza
2.1. Wymagania KIR dla polecenia przelewu.

Zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznej nr 12 cz. I komunikat płatniczy powinien zawierać nastepujące dane w polu 70 – pole tytułem:
Nazwa podczłonu: /VAT/ kwota podatku VAT Rozmiar: 5x! 13d*)
Nazwa podczłonu: /IDC/ numer za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku albo numer za pomocą którego nabywca towaru lub usługobiorca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku (dla płatności dotyczących korekt faktur VAT) albo numer za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku (dla zwrotów dokonywanych przez urząd skarbowy w trybie, o którym mowa w art. 87 ust. 6b ustawy o podatku od towarów i usług) albo numer za pomocą którego płatnik jest zidentyfikowany napotrzeby podatku (w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów) albo numer za pomocą którego posiadacz rachunku VAT identyfikowany jest na potrzeby podatku (w przypadku przekazywania środków na rachunek VAT posiadacza rachunku VATprowadzony w tym samym banku) Rozmiar: 5x! 14x

Nazwa podczłonu: /INV/numer faktury VAT, w związku z którą dokonywana jest płatność, albo numer faktury korygującej (dla płatności dotyczących korekt faktur VAT) albo okres, którego dotyczy wniosek o zwrot (dla zwrotów dokonywanych przez urząd skarbowy w trybie, o którym mowa w art. 87 ust. 6b ustawy o podatku, od towarów i usług) albo numer dokumentu związanego z płatnością wystawionego przez płatnika (w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów) albo wyrazy „przekazanie własne” (w przypadku przekazywania środków na rachunek VAT posiadacza rachunku VAT prowadzony w tym samym banku) Rozmiar: 5x! 35x

Nazwa podczłonu: /TXT/ tekst wolny Rozmiar: 5x! 33x

*) część całkowita kwoty oddzielona jest od części dziesiętnej przecinkiem

Brak środków na rachunku VAT


Brak środków finansowych na rachunku VAT nie pozbawia podatnika możliwości dokonania zapłaty w ramach podzielonej płatności. W takim przypadku bank automatycznie pobierze brakującą kwotę z rachunku rozliczeniowego.

W przypadku posiadania środków na rachunku VAT to one (w zakresie wartości podatku VAT) w pierwszej kolejności zostaną przeznaczone na zapłatę kwoty VAT, wykazanej w komunikacie przelewu. Gdy środki te okażą się niewystarczające, bank pobierze brakującą część z rachunku bieżącego.

Przelew pomiędzy własnymi rachunkami VAT


Niezależnie od liczby posiadanych rachunków bankowych, bank standardowo otwiera danemu podatnikowi tylko jeden rachunek VAT. Na wniosek klienta może jednak zostać otwarta większa liczba takich rachunków. W przypadku posiadania dwóch lub więcej rachunków VAT, podatnik może przelewać środki pomiędzy tymi rachunkami, ale w ramach jednego banku. Nie można przelewać środków pomiędzy rachunkami VAT utworzonymi w różnych bankach.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: