eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › PCC od umowy pożyczki zawartej z firmą

PCC od umowy pożyczki zawartej z firmą

2018-08-07 13:20

PCC od umowy pożyczki zawartej z firmą

Pożyczka © Piotr Adamowicz - Fotolia

Gdy pożyczkodawca udziela pożyczki w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (w myśl VAT), gdzie czynność ta podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług, pożyczkobiorca nie musi z tego tytułu rozliczać podatku od czynności cywilnoprawnych - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 03.08.2018 r. nr 0111-KDIB2-2.4014.70.2018.2.SK.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


X spółka komandytowa zawarła w okresie od 01.12.2016 r. do 19.11.2017 r. sześć umów pożyczek z jednym podmiotem – firmą Y, tj. osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Łączna wartość tych pożyczek wyniosła 1.350.000 zł

W zawartych umowach przewidziano oprocentowanie udzielonych pożyczek jak też wskazano, że pożyczkodawca ich udziela w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (w chwili zawarcia umów pożyczkodawca był i nadal jest czynnym podatnikiem VAT).

Nadto pożyczkodawca otrzymał interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 kwietnia 2018 r. Znak: 0112-KDIL1-3.4012.93.2018.2.IT, z której wynika, że udzielone pożyczki są czynnościami zwolnionymi od podatku VAT.

Zadano pytanie, czy w takiej sytuacji pożyczkobiorca był zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych od zawarcia umów pożyczek? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1150) – podatkowi temu podlegają umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku.

W myśl art. 1 ust. 4 ww. ustawy – czynności cywilnoprawne podlegają podatkowi, z zastrzeżeniem ust. 4a i 5, jeżeli ich przedmiotem są:
1. rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2. rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

fot. Piotr Adamowicz - Fotolia

Pożyczka

Organy skarbowe wyjaśniają, kiedy pożyczkobiorca nie musi rozliczać podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu umowy pożyczki zawartej z firmą


Stosownie do zapisu art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy – obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej.

W myśl natomiast art. 4 pkt 7 ww. ustawy – obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych ciąży, przy umowie pożyczki, na biorącym pożyczkę.

Jak wynika z powołanych przepisów – umowa pożyczki podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tegoż podatku ciąży na pożyczkobiorcy.

W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano również sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:
a. w zakresie w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,
b. jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu
dokonania tej czynności, z wyjątkiem:
• umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
• umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Z treści art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony umowy posiadają generalnie status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że dana czynność (ta konkretna) jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub przynajmniej jedna ze stron tej czynności jest z tego podatku zwolniona (z zastrzeżeniami określonymi w lit. b) tego przepisu).

Zgodnie z art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221, ze zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich. (…)

Wobec powyższego, skoro z uzupełnienia wniosku wynika, że udzielone na podstawie Umów pożyczki finansowe były czynnościami zwolnionymi z opodatkowania podatkiem od towarów i usług (co zostało potwierdzone wydaną dla Pożyczkodawcy interpretacją indywidualną z 16 kwietnia 2018 r. Znak: 0112-KDIL1-3.4012.93.2018.2.IT), o w analizowanej sprawie ma zastosowanie wyłączenie określone w art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, co oznacza, że opisane umowy pożyczki są wyłączone z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. (…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: