eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Fundusz solidarnościowy czyli nowa danina od pracodawców i przedsiębiorców

Fundusz solidarnościowy czyli nowa danina od pracodawców i przedsiębiorców

2018-09-11 13:43

Fundusz solidarnościowy czyli nowa danina od pracodawców i przedsiębiorców

Będą większe obciążenia pracodawców i przedsiębiorców © photoschmidt - Fotolia.com

Zgodnie z projektem ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, na to nowe narzędzie, mające być wsparciem dla niepełnosprawnych, będą musieli się zrzucić przede wszystkim podatnicy. Z jednej strony do ustawy o podatku dochodowym trafi nowa danina solidarnościowa dla najbogatszych, z drugiej przedsiębiorcy zapłacą nową składkę od wynagrodzeń pracowników i za siebie.
W artykule Danina solidarnościowa: nowy podatek dla najbogatszych opisaliśmy nowy podatek, z którym w przyszłym roku będą musieli liczyć się zarabiający ponad 1 mln zł. Danina ta ma wynosić 4% dochodu ponad 1 mln zł i zasili tworzony Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. To jednak nie jedyne źródło jego finansowania. Po raz kolejny postanowiono sięgnąć do kieszeni pracodawców i przedsiębiorców, zobowiązując ich do opłacania nowej składki i to w bliżej nieokreślonej wysokości.
Podstawowym źródłem przychodów Funduszu mają być obowiązkowe składki na ten Fundusz.

Projekt ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych z 12.07.2018 r. zakłada nową kategorię opłat w postaci składki na Fundusz, którą będą obowiązani opłacać m.in. pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne za osoby pozostające w stosunku pracy lub stosunku służbowym, wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz za osoby z nimi współpracujące. Nadto składka obejmie też osoby wykonujące pracę w okresie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, pobierające stypendia sportowe, otrzymujące świadczenia socjalne przysługujące na urlopie górniczym, świadczenie górnicze lub górniczy zasiłek socjalny bądź pobierające wynagrodzenie przysługujące w okresie świadczenia górniczego, stypendium na przekwalifikowanie lub wynikające z kontraktu szkoleniowego.

fot. photoschmidt - Fotolia.com

Będą większe obciążenia pracodawców i przedsiębiorców

W przyszłym roku ma zostać ustanowiony Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Zrzucą się na niego m.in. przedsiębiorcy i pracodawcy. Wprowadzona zostanie bowiem nowa składka, który obciąży ich kieszeń. Za zaniżone wpłaty bądź ich brak zostaną doliczone nie tylko odsetki, ale i dodatkowe kary.


Składki na Fundusz będą opłacane ze środków własnych podmiotu wypłacającego powyższe świadczenia. Składki będą opłacane od wynagrodzeń wynoszących – w przeliczeniu na okres miesiąca – co najmniej wynagrodzenie minimalne za pracę. W przypadku kilku tytułów wynagrodzeń składka będzie pobierana, jeżeli ich suma wyniesie co najmniej wynagrodzenie minimalne.

Płacone składki będą dla wpłacających kosztem uzyskania przychodu na takich samych zasadach jak składki na ubezpieczenie społeczne. Kosztem nie będą natomiast składki przekazane na Fundusz od nagród i premii wypłaconych z dochodu, po opodatkowaniu podatkiem dochodowym (analogicznie jak składki ZUS).
Składki na Fundusz będą obliczane od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

W odróżnieniu od składek na ubezpieczenie społeczne, składka na Fundusz nie będzie jednak ograniczana kwotowo. Przypomnijmy, że roczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe jest ogranicza do kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. Jeżeli wynagrodzenie pracownika jest wyższe, od nadwyżki ponad ten limit składki nie są naliczane. Będą one jednak podstawą wymiaru nowej składki na Fundusz.

Składkę będą odprowadzać nie tylko pracodawcy (czy zleceniodawcy), ale także rolnicze spółdzielnie produkcje, spółdzielnie kółek rolniczych, spółdzielnie usług rolniczych - za swoich członków oraz inne osoby podlegające ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu (np. przedsiębiorcy).

Jednocześnie projekt ustawy zawiera zamknięty katalog osób wyłączonych spod obowiązku uiszczania składek na Fundusz. Znaleźli się tutaj m.in.: duchowni, pobierający stały zasiłek z pomocy społecznej, specjalny zasiłek opiekuńczy lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, zasiłek dla opiekuna, ubezpieczeni w KRUS, zatrudnieni na podstawie umowy uaktywniającej, przebywający na urlopie wychowawczym i pobierający z tego tytułu zasiłek.

Nadto projekt ustawy wskazuje dodatkowe wyłączenia z zakresu opłacania składek na Fundusz. I tak pracodawca przykładowo nie zapłaci składki za zatrudnionego pracownika powracającego z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub wychowawczego w okresie 36 miesięcy od pierwszego miesiąca po powrocie z takiego urlopu. Przez 12 miesięcy nie trzeba też będzie płacić składki za zatrudnionych bezrobotnych (którzy widnieli w Urzędzie Pracy przez co najmniej 30 dni), którzy ukończyli 50. rok życia. Składka nie obejmie też pracowników, którzy ukończyli: 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn.

Ile wyniesie składka?


Niestety projekt ustawy nie pozwala oszacować, jak wielkim ciężarem będzie dla pracodawców i przedsiębiorców nowa składka. Nie określa on bowiem wysokości stawki służącej do obliczenia składki na Fundusz.
Wysokość składki na Fundusz będzie określać ustawa budżetowa.

O przybliżenie wysokości stawki pokuszono się jedynie w stosunku do roku 2019 (art. 24 projektu).
W uzasadnieniu do projektu czytamy: „(…) płatnik składek będzie opłacał łącznie składki na Fundusz Pracy i Fundusz w wysokości 2,45%, z której to wpłaty zostanie wyodrębniona składka na Fundusz w wysokości 0,15%, i w konsekwencji składka na Fundusz Pracy będzie wynosiła 2,30%.

Rozwiązanie to zakłada, że składki należne od stycznia do grudnia 2019 r. (tj. w okresie przejściowym), płatnicy składek obliczaliby łącznie w wysokości sumy stop procentowych składek na Fundusz Pracy i Fundusz i wykazywaliby je w deklaracjach rozliczeniowych w łącznej kwocie. W związku z powyższym w okresie przejściowym płatnicy składek przekazywaliby do Zakładu składkę w wysokości 2,45%, która byłaby sumą składek na Fundusz Pracy i Fundusz.

Natomiast zadaniem Zakładu po otrzymaniu i wyodrębnieniu kwoty środków na Fundusz Pracy i Fundusz byłoby dokonywanie ich podziału, zgodnie z proporcją 93,87% kwoty na Fundusz Pracy i 6,13% kwoty na Fundusz. Podzielone środki przekazane będą przez Zakład na wskazane przez dysponentów w Funduszu i Funduszu Pracy rachunki bankowe w terminach określonych ustawą.(…)”


Dlaczego przyjęto takie rozwiązanie przejściowe? Zmiany w systemie informatycznym ZUS wymagałyby bowiem ok. 12 miesięcznego vacatio legis ustawy, a projektodawcy chcą, aby nowa danina obowiązywała już od początku 2019 r.

Kary i sankcje


Składka na Fundusz będzie opłacana za okres trwania obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych w trybie i na zasadach przewidzianych dla składek na ubezpieczenia społeczne. Ich poboru będzie dokonywał ZUS.
W razie nieopłacania składek na Fundusz lub opłacenia ich w niższej od należnej wysokości ZUS może obciążyć pracodawcę lub osobę podlegającą ubezpieczeniu społecznemu dodatkową opłatą w wysokości do 100% należnej kwoty składek. Ponadto od nieopłaconych w terminie składek naliczane będą odsetki za zwłokę jak od zaległości podatkowych.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: