eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Sprzedaż praw do własnych utworów nie jest zyskiem kapitałowym

Sprzedaż praw do własnych utworów nie jest zyskiem kapitałowym

2018-11-29 13:32

Sprzedaż praw do własnych utworów nie jest zyskiem kapitałowym

Kiedy sprzedaż praw autorskich stanowi zyski kapitałowe? © rh2010 - Fotolia.com

Przenosząc na klienta autorskie prawa majątkowe do utworów będących wynikiem współpracy pracowników i kontraktorów, spółka nie uzyskuje przychodu z zysków kapitałowych, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT – potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 28.11.2018 r. nr 0111-KDIB1-2.4010.493.2018.1.AW.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Spółka działa w branży IT – tworzy oprogramowanie. Na zlecenie klienta zajmuje się m.in.
1. Projektowaniem, wykonaniem oraz wdrożeniem oprogramowania u klienta. Tutaj na klienta przenoszone są autorskie prawa majątkowe do wyników prac mających charakter utworu w rozumieniu prawa autorskiego. W pracach biorą udział:
• programiści,
• inżynierowie,
• oraz inne osoby, odpowiadające za czynności administracyjne np. osoby zarządzające projektem, których koszty stanowią również element kalkulacji ceny usługi.
2. Pozyskaniem danych dotyczących działalności klienta oraz ich analizą pod kątem możliwości wprowadzenia optymalizacji.

W wyniku przeprowadzanych prac może tutaj powstać utwór w myśl prawa autorskiego, do którego prawa majątkowe następnie zostaną przeniesione na klienta.

Wnioskodawca zatrudnia pracowników oraz współpracuje ze specjalistami prowadzącymi własne firmy w ramach umowy o współpracę (kontraktorzy). Prace nad prowadzonymi projektami przebiegają w następujących wariantach:
I. Kontraktor tworzy cały utwór, od którego następnie spółka nabywa autorskie prawa majątkowe.
II. Kontraktorzy tworzą poszczególne elementy utworu, które następnie są przez spółkę łączone w utwór końcowy. Elementy tworzone przez kontraktorów mogą być utworem w rozumieniu prawa autorskiego.
III. Utwór tworzą wyłącznie pracownicy spółki, a prawa majątkowe do niego z mocy prawa nabywa spółka.
IV. Pracownicy i kontraktorzy opracowują poszczególne elementy utworu, które następnie są łączone w utwór.

Spółka zadała pytanie, czy przenosząc na klienta autorskie prawa majątkowe do utworów powstałych w wariantach II i IV, po jej stronie powstaje przychód z zysków kapitałowych? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy i odstąpił od jego uzasadnienia prawnego. Stanowisko to było następujące:

fot. rh2010 - Fotolia.com

Kiedy sprzedaż praw autorskich stanowi zyski kapitałowe?

Na tle CIT sprzedaż praw majątkowych jest zaliczane do przychodów z zysków kapitałowych. Chodzi tutaj jednakże o prawa wcześniej nabyte (kupione). Gdy spółka tworzy utwory za pomocą swoich pracowników, sprzedaż do nich praw majątkowych jest zaliczana do przychodów innych niż z zysków kapitałowych.


„(…) Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku gdy Spółka przenosi na Klienta autorskie prawa majątkowe do utworów wytwarzanych zgodnie z wariantem II i IV po stronie Spółki nie powstanie przychód z zysków kapitałowych, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1036; dalej: ustawa o CIT), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. W przypadkach, o których mowa w art. 21, art. 22 i art. 24b, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Zatem przedmiotem opodatkowania jest dochód równy sumie dochodów z:
• zysków kapitałowych oraz
• innych źródeł

Ustawa o CIT w art. 7b ujmuje szeroką definicję zysków kapitałowych. Za przychody z zysków kapitałowych uważa się m.in.:
• przychody z udziału w zyskach osób prawnych, np. dywidendy, przychody z umorzenia udziału (akcji), przychody z wystąpienia wspólnika ze spółki;
• przychody z tytułu wniesienia do osoby prawnej lub spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 ustawy o CIT, wkładu niepieniężnego;
• przychody ze zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną.

Za przychody z zysków kapitałowych zgodnie z art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a) uważa się również:
• przychody z praw majątkowych, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7,
• z wyłączeniem przychodów z licencji bezpośrednio związanych z uzyskaniem przychodów niezaliczanych do zysków kapitałowych.

W art. 16b ust. 1 pkt 4-7 ustawy o CIT, do którego odsyła art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a), ujęte zostały:
4) autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,
5) licencje,
6) prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej,
7) wartość stanowiącą równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how).

Ustawa o CIT nie definiuje w sposób bezpośredni wartości niematerialnych i prawnych, jednak w art. 16b ust. 1 wskazuje wartości niematerialne i prawne, które podlegają amortyzacji, w przypadku gdy spełnione są łącznie poniższe warunki:
• nabyte są od innego podmiotu,
• nadają się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania,
• ich przewidywany okres używania jest dłuższy niż rok,
• wykorzystywane są przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania (na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1 ustawy o CIT).

Warto zaznaczyć, że zgodnie z zasadami techniki prawodawczej odwołanie zastosowane w art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o CIT wymaga:
• odniesienia się do całości brzmienia wskazanej normy prawnej, tj. do art. 16b ust. 1 ustawy o CIT,
• a nie tylko do jej wybiórczo wskazanej części, czyli kategorii praw wymienionych w pkt 4-7 tego przepisu.

Przyjęcie odmiennego podejścia w procesie wykładni spowodowałoby, że analizowana norma prawna byłaby zinterpretowana niezgodnie z wolą ustawodawcy.

Zatem odwołanie do całości jednostki redakcyjnej art. 16b ust. 1 ustawy o CIT, w kontekście art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o CIT pozwala stwierdzić, że:
• nie ma możliwości wytworzenia wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu ustawy o CIT (nabycie pierwotne), o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7 ustawy o CIT,
• wartość niematerialna i prawna musi być nabyta od innego podmiotu (nabycie pochodne),
• ażeby zakwalifikować autorskie prawo majątkowe jako przychody z zysków kapitałowych, tego rodzaju prawa majątkowe muszą zostać nabyte pochodnie, a w dalszym etapie odsprzedawane bądź licencjonowane.

W związku z powyższym:
• przeniesienie na inny podmiot autorskich praw majątkowych wytworzonych we własnym zakresie (nabycie pierwotne),
• nie generuje przychodu z zysków kapitałowych,
• ponieważ nie są one objęte przepisem art. 16b ust. 1 ustawy o CIT, do którego odsyła art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o CIT - nie stanowią dla Wnioskodawcy wartości niematerialnych i prawnych.

Powyższe stanowisko potwierdzają wydane w tym zakresie interpretacje indywidualne organów podatkowych, przykładowo:
• interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 17 sierpnia 2018 r., o sygn. 0111-KDIB1-2.4010.269.2018.1.MM – „Przeniesienie stworzonych przez Wnioskodawcę rezultatów usług inżynieryjnych świadczonych na rzecz Podmiotu powiązanego na podstawie Umowy (...) stanowi w istocie zbycie praw wytworzonych we własnym zakresie, niestanowiących wartości niematerialnych i prawnych. Wskazane we wniosku rezultaty usług inżynieryjnych świadczonych zgodnie z Umową na rzecz Podmiotu powiązanego, z uwagi na fakt ich wytworzenia przez Wnioskodawcę, nie mieszczą się w katalogu art. 16b ust. 1 pkt 4-7 ustawy o CIT, w związku z czym przychody z ich zbycia nie stanowią przychodów wymienionych w art. 7b ust. 1 ustawy o CIT”;
• interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 2 lipca 2018 r., o sygn. 0114-KDIP2-2.4010.212.2018.1.AS – „Przeniesienie na klientów praw autorskich do produktów wytwarzanych przez Wnioskodawcę nie będzie skutkowało uzyskaniem przychodu z zysków kapitałowych, bowiem do tej kategorii przychodów nie zalicza się przychodów z praw majątkowych wytworzonych we własnym zakresie, nie stanowiących wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu art. 16b ust. 1 pkt 4-7 updop”;
• interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 21 czerwca 2018 r., o sygn. 0111-KDIB2-1.4010.137.2018.1.MJ – „Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że przeniesienie praw autorskich do utworów stworzonych przez Wnioskodawcę stanowi w istocie zbycie praw wytworzonych we własnym zakresie, niestanowiących wartości niematerialnych i prawnych. Wskazane we wniosku prawa autorskie, z uwagi na fakt ich wytworzenia przez Wnioskodawcę, nie mieszczą się w katalogu art. 16b ust. 1 pkt 4-7 updop, w związku z czym przychody z ich zbycia nie stanowią przychodów wymienionych w art. 7b ust. 1 updop. Ww. operacja nie będzie zatem skutkowała powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu z zysków kapitałowych, o którym mowa w powołanej regulacji. Otrzymane z tego tytułu przychody winny zostać rozpoznane jako przychody z innych źródeł”.

W stanie faktycznym (zdarzeniu przyszłym), elementy utworu tworzone przez:
• kontraktorów,
• pracowników i kontraktorów,
łączone są w utwór, a następnie autorskie prawa majątkowe do tak powstałego utworu, przenoszone są na Klienta.

Zatem zdaniem Spółki, w opisanym stanie faktycznym (zdarzeniu przyszłym), po jej stronie nie powstanie przychód z zysków kapitałowych z uwagi na fakt, że:
• kontraktorzy oraz pracownicy i kontraktorzy tworzą jedynie poszczególne elementy utworu, które co prawda mogą stanowić przedmiot prawa autorskiego, jednakże
• samodzielnie nie nadają się one do gospodarczego wykorzystania,
• dopiero połączenie poszczególnych elementów w utwór, sprawia, że zyskują one zdatność gospodarczego wykorzystania,
• w związku z czym Spółka nie nabędzie autorskich praw majątkowych do utworu od innego podmiotu,
• wystąpi w tym przypadku nabycie pierwotne (wytworzenie), z którym ustawodawca nie łączy uznania danego prawa za wartość niematerialną i prawną - w przepisie art. 16b ust. 1 ustawy o CIT wprost zostało wskazane, że za wartości niematerialne i prawne uznaje się wskazane aktywa nabyte od innego podmiotu.

Podsumowując, w przypadku gdy Spółka przenosi na Klienta autorskie prawa majątkowe do utworów wytwarzanych zgodnie z:
• wariantem II – kontraktorzy tworzą poszczególne elementy utworu, które następnie są łączone w utwór końcowy,
• wariantem IV – w wyniku współpracy pracowników i kontraktorów powstają poszczególne elementy utworu, które następnie są łączone w utwór,
po stronie Spółki nie powstanie przychód z zysków kapitałowych, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT. (…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: