eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Opłata reprograficzna bez podatku VAT

Opłata reprograficzna bez podatku VAT

2018-12-28 13:32

Opłata reprograficzna bez podatku VAT

Opłata reprograficzna - fiskus niesłusznie naliczał VAT © tatomm - Fotolia.com

Od daniny pobieranej przez organizacje zbiorowego zarządzania od importerów i producentów urządzeń kopiujących nie należy pobierać podatku od towarów i usług. Nie można jej bowiem traktować jako wynagrodzenia za usługę. Wyjaśnił to minister finansów w interpretacji ogólnej, w której odwołał się do stanowiska zaprezentowanego w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 18 stycznia 2017 r., sygn. akt C-37/16.
Dyskusja dotycząca charakteru opłaty reprograficznej trwa od 2011 r. Organy podatkowe stanęły wówczas na stanowisku, iż reprezentujące artystów i twórców organizacje zbiorowego zarządzania powinny wpłacać do urzędu skarbowego podatek od towarów i usług od opłat pobieranych od importerów i producentów czystych nośników, zgodnie z art. 20 oraz 201 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.) (ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
Resort finansów w licznych interpretacjach uzasadniał, że danina reprograficzna stanowi wynagrodzenie za świadczenie usługi przez twórcę w postaci udzielenia prawa do korzystania z utworu, a tym samym podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Odmienny pogląd prezentowały natomiast organizacje zbiorowego zarządzania, które wskazywały, że w żadnym wypadku przedmiotowej opłaty nie można kwalifikować w kategoriach usługi, gdyż jest ona formą rekompensaty dla twórców, czy wydawców za potencjalne kopiowanie utworów na użytek osobisty. Ponadto, w zamian za uiszczaną opłatę podmioty zobowiązane, czy też organizacje nie otrzymują jakiegokolwiek świadczenia ze strony wydawcy. W świetle powyższego, opłaty reprograficzne nie stanowią dla organizacji zbiorowego zarządzania wynagrodzenia za świadczone usługi, wobec czego powinny pozostać poza zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym, zagadnienie to trafiało wielokrotnie na wokandę Naczelnego Sądu Administracyjnego. W kolejnej już sprawie, która miała zostać rozstrzygnięta uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sąd ten zdecydował o skierowaniu pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w przedmiocie opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłat reprograficznych.
W konsekwencji, dnia 18 stycznia 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-37/16 wydał przełomowy wyrok, w którym orzekł, że w świetle art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1 i ust. 2a oraz art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) opłaty pobierane przez organizacje zbiorowego zarządzania w rozumieniu art. 104 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, od producentów i importerów magnetofonów, magnetowidów i innych podobnych urządzeń oraz czystych nośników nie stanowią wynagrodzenia za świadczone usługi i tym samym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

fot. tatomm - Fotolia.com

Opłata reprograficzna - fiskus niesłusznie naliczał VAT

Opłata reprograficzna stanowi swego rodzaje odszkodowanie dla twórców za kopiowanie utworów chronionych prawem autorskim. Nie jest zatem wynagrodzeniem za usługę, a w związku z czym nie może podlegać podatkowi VAT. Organizacje zbiorowego zarządzania obecnie nie doliczają już do tej opłaty podatku, a wcześniejsze rozliczenia mogą skorygować


Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził powyższe stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku wydanym w poszerzonym składzie siedmiu sędziów w dniu 26 czerwca 2017 r. (sygn. akt I FSK 1718/13).

Pomimo, jednoznacznego przesądzenia wątpliwości dotyczących kwalifikacji opłat reprograficznej na gruncie podatku od towarów i usług, organy podatkowe zdawały się podtrzymywać swoje dotychczasowe stanowisko.

Interpretacja Ogólna Ministra Finansów


Ostatecznie Minister Finansów uwzględnił stanowisko TSUE 12 października 2018 r. Interpretacji Ogólnej Nr PT3.8101.2.2018 (Dz.Urz.MF z 2018 r. poz. 101).

Jednocześnie, Ministerstwo przedstawiło skutki ww. wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie dotychczas rozliczonego podatku należnego i naliczonego przez organizacje zbiorowego zarządzania, podmioty zobowiązane i podmioty uprawnione.

Opierając się na zasadzie zaufania obywateli do państwa (art. 2 Konstytucji RP) i zasadzie równego traktowania (art. 32 Konstytucji RP) oraz biorąc pod uwagę dotychczasową praktykę interpretacyjną, Minister wskazał, że w przypadkach, gdy organizacja zbiorowego zarządzania spełnia określone warunki dla dokonania stosownej korekty rozliczenia może, lecz nie ma obowiązku jej dokonania.
Jeżeli jednak organizacja zbiorowego zarządzania lub podmiot uprawniony zdecyduje się na korektę wystawionych przez siebie faktur i obniżenie podatku naliczonego, wówczas taka korekta wymusi zarówno na sprzedawcy jak i nabywcy odpowiednią korektę podatku naliczonego związanego z korygowanymi fakturami.

Komentarz ekspertów z AXELO Prawo i Podatki dla Biznesu


Jednoznaczne zajęcie przez Ministra Finansów wprost w formie Interpretacji Ogólnej stanowiska potwierdzającego wnioski TSUE należy oceniać pozytywnie. Wydaje się, że z wydaniem Interpretacji Ogólnej wątpliwości w obszarze kwalifikowania opłat reprograficznych na gruncie podatku od towarów i usług zostały ostatecznie rozwiane.
Opłata reprograficzna z samej swej zasady ma na celu zapewnienie twórcom oraz uprawnionym z praw pokrewnych rekompensatę z tytułu kopiowania utworów chronionych prawem autorskim przez producentów i importerów urządzeń i nośników (np. kopiarek, skanerów, nagrywarek, smartfonów, czystych płyt CD/DVD, itp.), jak również właścicieli punktów ksero. W świetle powyższego, odszkodowawcza natura opłat reprograficznych świadczy za uznaniem, iż nie mogą one jednocześnie stanowić wynagrodzenia za usługę.

W konsekwencji organizacje zbiorowego zarządzania uzyskały potwierdzenie prezentowanego przez nie dotychczas stanowiska. Poza rozstrzygnięciem wątpliwości na poziomie merytorycznym, organizacje zbiorowego zarządzania oraz importer czy producenci będą musieli zmierzyć się z decyzją jak rozliczyć już uiszczony przez organizacje oraz odliczony przez importerów czy producentów podatek.

Organizacje mogą skorygować rozliczenia i odzyskać ewentualną nadpłatę. Wówczas podmioty opłacające należność reprograficzną będą jednak musiały odpowiednio skorygować podatek naliczony. Co istotne, jak wskazał Minister Finansów, korygowanie rozliczeń stanowi dla organizacji zbiorowego zarządzania prawo, a nie obowiązek. Tym samym, w zakresie w jakim organizacje nie skorzystają z prawa dokonania korekt, bezzasadnie wpłacony podatek pozostanie w budżecie, a importerzy i producenci urządzeń nie będą musieli zwracać odliczonego podatku naliczonego.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: