eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Kasy fiskalne: zwolnienie gdy ponowne otwarcie firmy

Kasy fiskalne: zwolnienie gdy ponowne otwarcie firmy

2019-01-17 13:30

Kasy fiskalne: zwolnienie gdy ponowne otwarcie firmy

Zwolnienie z kasy fiskalnej przy pomnownym otwarciu działalności © nao5970 - Fotolia.com

Podatnik, który zamknął firmę po czym ją ponownie otworzył (nawet w innym roku) jest traktowany jako kontynuujący działalność gospodarczą, a nie podmiot rozpoczynający wykonywanie działalności gospodarczej. Przysługuje mu zatem limit zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej w wysokości 20.000 bez proporcji – uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 15.01.2019 r. nr 0115-KDIT1-3.4012.810.2018.1.MS.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


W latach 2012-2015 wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą, w ramach której dokonywał sprzedaży na rzecz osób prywatnych. Wartość tej sprzedaży mieściła się w limicie zwolnienia z kasy fiskalnej z uwagi na wysokość obrotów. Urządzenia tego zatem nie miał obowiązku stosować i go nie posiadał.

W dniu 16 lipca 2018 r. wnioskodawca ponownie otworzył firmę z tym samym NIP czy REGON. Również obecnie prowadzi sprzedaż dla osób prywatnych. Zainteresowany zadał pytanie, czy jest uprawniony do korzystania ze zwolnienia od obowiązku stosowania kasy fiskalnej oraz jaka wartość limitu mu przysługuje? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy.

W myśl art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.) o podatku od towarów i usług, zwanej dalej ustawą o VAT podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem podstawowym kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Kwestie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących do końca 2018 r. reguluje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2017 r., poz. 2454, z póź. zm.).

fot. nao5970 - Fotolia.com

Zwolnienie z kasy fiskalnej przy pomnownym otwarciu działalności

Przedsiębiorca, który we wcześniejszych latach zamknął firmie, po czym w bieżącym roku ją otworzył, na gruncie VAT nie jest nowym przedsiębiorcą, a kontynuującym działalność gospodarczą. W pierwszym roku nowej firmy ma on w związku z tym wyższy limit zwolnienia dla kasy fiskalnej, o ile tej nie musiał stosować już wcześniej.


Regulacje zawarte w powołanym rozporządzeniu przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na wysokość obrotu – do określonej tym przepisem wysokości obrotów (zwolnienie podmiotowe) oraz zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (zwolnienie przedmiotowe).

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących określone zostało w § 2 i § 3 rozporządzenia.

Stosownie do zapisu § 2 ust. 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Natomiast według § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r. podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

Powyższe zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej ma charakter podmiotowy, tj. dotyczy podmiotu.

Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się do podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym byli obowiązani do ewidencjonowania lub przestali spełniać warunki do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania (§ 3 ust. 2 rozporządzenia).

W tym miejscu należy jednak zauważyć, że wykonywanie przez podatnika czynności wymienionych w § 4 rozporządzenia wyklucza możliwość zastosowania przez niego zwolnień określonych w § 2 i § 3 rozporządzenia.

Zatem bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących, niezależnie od przysługującego podatnikowi zwolnienia od tego obowiązku na podstawie § 2 i § 3 powołanego rozporządzenia, podlegają czynności wymienione w § 4 rozporządzenia, dokonywane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. (…)

Odnosząc się do zawartego we wniosku opisu stanu faktycznego, w kwestii określenia limitu do utraty zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej w przypadku ponownego podjęcia działalności gospodarczej, istotnym staje się ustalenie bytu prawnopodatkowego Wnioskodawcy. Tym samym należy rozstrzygnąć kwestię, czy Wnioskodawca może być, w świetle przepisów prawa, uznany za podatnika rozpoczynającego działalność gospodarczą, czy też jest, z racji wcześniej prowadzonej działalności gospodarczej, podatnikiem podatku od towarów i usług kontynuującym sprzedaż.

W tym miejscu należy podkreślić, że zaprzestanie wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wyniku zawieszenia lub likwidacji działalności przez osobę fizyczną, a następnie ponowne rozpoczęcie ich wykonywania, bez względu na to, czy o tym samym profilu czy innym, powoduje, że mamy do czynienia z tym samym podatnikiem posługującym się tym samym Numerem Identyfikacji Podatkowej (NIP).

Wznowienie działalności w rozumieniu odrębnych przepisów, nie ma wpływu na byt osoby fizycznej jako podatnika podatku od towarów i usług. Ustanie bytu prawnopodatkowego w zakresie podatku od towarów i usług powoduje bowiem zmiana formy prawnej prowadzonej działalności, np. zlikwidowanie działalności prowadzonej jednoosobowo jako osoba fizyczna i podjęcie w formie spółki cywilnej lub odwrotnie, a nie zaniechanie na pewien czas wykonywania czynności opodatkowanych.

Z uwagi na przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, podejmując ponownie działalność gospodarczą w niezmienionej formie prawnej (jako osoba fizyczna), Wnioskodawca uczyni to jako podmiot kontynuujący działalność gospodarczą, a nie jako podmiot rozpoczynający wykonywanie działalności gospodarczej.

Należy zatem stwierdzić, że w zakresie określenia limitu do utraty zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej, w związku ze wznowieniem prowadzenia działalności gospodarczej w przedmiotowej sprawie, do dnia 31 grudnia 2018 r. miały zastosowanie powołane przepisy § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, określające limit obrotu uprawniający do korzystania ze zwolnienia z przedmiotowego obowiązku w wysokości 20.000 zł.

Uwzględniając fakt, że Wnioskodawca w przedmiotowej sprawie jest podmiotem kontynuującym działalność gospodarczą, a nie podmiotem rozpoczynającym wykonywanie działalności gospodarczej, to Wnioskodawcy przysługuje cała kwota limitu w wysokości 20.000 zł, która nie ulega zmniejszeniu w proporcji do okresu wykonania działalności gospodarczej. Bowiem należy wskazać, że wyliczenie obrotu 20.000 zł w proporcji do okresu wykonywania dostawy towarów lub świadczenia usług, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia, będzie miało zastosowanie do tych podatników, którzy rozpoczynają dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w okresie od 2018 r. W przypadku Wnioskodawcy natomiast mamy do czynienia z działalnością gospodarczą prowadzoną od 2012 r.

Biorąc pod uwagę opis stanu faktycznego oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że dla ustalenia prawa do skorzystania w 2018 r. ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kasy rejestrującej Wnioskodawcy przysługiwała cała kwota limitu 20.000 zł, która nie ulega zmniejszeniu w proporcji do okresu wykonywania działalności gospodarczej.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy, w myśl którego jako podatnika kontynuującego, a nie rozpoczynającego prowadzenie działalności powinien obowiązywać limit do obowiązku stosowania kasy fiskalnej w wysokości 20.000 zł jest prawidłowe.

Końcowo należy zauważyć, że stosownie do zadanego pytania wyznaczającego zakres rozpatrzenia wniosku przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest wyłącznie kwestia obowiązującego Wnioskodawcę limitu do stosowania kasy fiskalnej. (…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: