eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Odliczanie składek na ubezpieczenie zdrowotne w PIT za 2018 r.

Odliczanie składek na ubezpieczenie zdrowotne w PIT za 2018 r.

2019-01-24 13:40

Odliczanie składek na ubezpieczenie zdrowotne w PIT za 2018 r.

Składki zdrowotne w rocznym PIT © serq - Fotolia.com

Płacisz składki na Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego? Pamiętaj, że ich zdecydowana większość pomniejsza podatek dochodowy należny fiskusowi. Odliczyć można dwa rodzaje składek: płacone samodzielnie bądź potrącane przez płatnika.

Polskie i zagraniczne składki zdrowotne


Tytułów ubezpieczeń objętych składką zdrowotną jest bardzo dużo. Jak przykłady można tutaj wymienić umowę o pracę, umowę agencyjną, umowę zlecenie, własną działalność gospodarczą oraz współpracę przy jej prowadzeniu, stypendia, renty, emerytury, zasiłki i tak dalej.
Od wynagrodzeń z powyższych trzeba oddać część na tę właśnie daninę. Często liczy się je od faktycznie uzyskanego wynagrodzenia, niekiedy zaś podstawa naliczenia składki jest ustalana ryczałtowo (w przypadku prowadzenia firmy).
Prowadzenie działalności gospodarczej w kilku różnych formach prawnych (czyli na własne nazwisko i w formie różnych spółek osobowych) czy uzyskiwanie przychodów z kilku umów o pracę bądź zlecenie – wiąże się z odprowadzaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne z każdego z tych tytułów.

Kwota składki zdrowotnej, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

fot. serq - Fotolia.com

Składki zdrowotne w rocznym PIT

Działalność gospodarcza, umowa o pracę, zlecenie, renta, emerytura itp. – wszystkie powyższe wiążą się z koniecznością opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Do ZUS z tego tytułu trzeba przekazać 9% podstawy naliczenia składki (którą jest rzeczywiście otrzymane świadczenie, bądź podstawa określona w sposób zryczałtowany). Składkę tę można jednak na ogół odliczyć od podatku.


Ustawa o PIT pozwala na odliczanie składek opłacanych samodzielnie jak i tych, które z wynagrodzenia należnego podatnikowi potrąca płatnik (np. zakład pracy, organ rentowy itd.) – ale tylko w danym roku podatkowym. Jest to pierwsze odliczenie od podatku. Oznacza to, że odliczone składki zmniejszają zobowiązanie podatkowe w stosunku 1:1. Warto też wiedzieć, iż sytuacji, gdy przedsiębiorca opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne nie tylko za siebie, ale też za osoby współpracujące, to on jest uprawnionych do ich odliczenia.
Obniżenie nie dotyczy „polskich składek”, których:
  • podstawę wymiaru stanowi dochód wolny od podatku na podstawie ustawy,
  • podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Oprócz polskich składek zdrowotnych w PIT można odliczyć także składki zapłacone w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne podatnika lub osób z nim współpracujących zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego obowiązującymi w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej (tzw. "składki zagraniczne").
Również tutaj odliczenie nie będzie możliwe za każdym razem. Obniżenie nie obejmuje bowiem składek zagranicznych:
  • których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska;
  • zapłaconych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej, które zostały odliczone od dochodu (przychodu) lub podatku w tym państwie albo zostały odliczone od dochodu (przychodu) w Polsce (jako tzw. "zagraniczne składki” społeczne);
  • gdy nie istnieje podstawa prawna wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym podatnik opłacał składki na obowiązkowe ubezpieczenia zdrowotne.

Ile można odliczyć? Jakie są ograniczenia?


Do ZUS w Polsce podatnicy przekazują składkę zdrowotną w wysokości 9% podstawy jej wymiaru. Od podatku odliczyć można natomiast maksymalnie 7,75% podstawy jej wymiaru. To pierwsze ograniczenie o którym należy pamiętać.

Po drugie – wartość odliczenia w rocznym PIT nie może przekroczyć wysokości samego podatku.

Po trzecie – odliczeniu podlegają jedynie te składki, które zostały faktycznie w ciągu roku zapłacone. Nie ujmuje się tutaj składek należnych, które faktycznie zapłacone nie zostały.
Wysokość wydatków z tytułu składek zdrowotnych ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Dowodem potwierdzającym zapłatę składek może być każdy dokument stwierdzający poniesienie wydatku, np. dowód wpłaty, przelewu, wyciąg bankowy czy też stosowne zaświadczenie wydane przez uprawniony organ o kwocie zapłaconych składek.

Wartość samego odliczenia podatnicy opłacający składkę samodzielnie muszą określić sami. Jeżeli natomiast składkę potrąca płatnik, jej wysokość będzie wynikać z otrzymanej od tego płatnika informacji (PIT-11, PIT-11A) czy zeznania rocznego (PIT-40A)

Dla kogo odliczenie?


Z odliczenia mogą skorzystać zarówno podatnicy opodatkowani na zasadach ogólnych (podatek według skali podatkowej), podatnicy opodatkowani podatkiem liniowym, podatnicy opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jak również podatnicy opłacający podatek dochodowy w formie karty podatkowej. Składki te można zatem ująć w zeznaniach: PIT-37,PIT-36, PIT-36L, PIT-28 czy deklaracji PIT-16A bądź PIT-19A.

Przy kilku PIT-ach należy jednak pamiętać, że uwzględnionych składek w jednym z nich uniemożliwia odliczenie tych samych składek na innym formularzu. Z drugiej strony nieodliczoną część składki w jednym PIT z powodzeniem można wykorzystać w innym zeznaniu podatkowym.

Warto wiedzieć


Podatnik prowadzący zarówno działalność rolniczą, jak i pozarolniczą działalność gospodarczą i opłacający składki zdrowotne do KRUS, których podstawą wymiaru była działalność rolnicza, nie może ich odliczyć od podatku z działalności gospodarczej. Działalność rolnicza nie podlega bowiem regulacjom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast podatnik prowadzący działy specjalne produkcji rolnej, który opłacał składki zdrowotne z tego tytułu do KRUS, ma prawo do odliczenia ich od podatku.

Odliczeniu od podatku podlegają składki faktycznie uiszczone w danym roku podatkowym, a zatem również składki dotyczące minionych lat podatkowych, ale bieżąco opłacone.

Jeżeli płatnik dokonuje wypłaty świadczenia z tytułu działalności wykonywanej osobiście opodatkowanego w sposób zryczałtowanych w wysokości 18% (a nie zaliczkę na zasadach ogólnych) i jednocześnie od tego świadczenia pobiera składkę zdrowotną, nie może jej uwzględnić przy obliczaniu zryczałtowanego podatku.

Składka ta jednak może być odliczona przez podatnika w jego zeznaniu rocznym pod warunkiem, że:
  • podatnik wykaże w zeznaniu inny podatek, od którego możliwe jest odliczenie pobranej przez płatnika składki zdrowotnej (np. uzyskuje dodatkowo dochody (przychody) z najmu, działalności gospodarczej, umowy cywilnoprawnej, umowy o pracę czy emerytury/renty);
  • podatnik, mimo braku innych dochodów, skorzysta z możliwości rozliczenia się wspólnie z małżonkiem wykazującym dochody opodatkowane skalą podatkową (tutaj bowiem najpierw jest liczony podatek na imię obojga małżonków, a dopiero w następnym kroku odejmowane są od niego odliczenia, w tym składki na ubezpieczenie zdrowotne).

Zwrot zapłaconych składek


Jeżeli podatnik otrzyma zwrot uprzednio zapłaconych składek, a te nie zostały odliczone od podatku – nie wpłyną na wysokość zobowiązania podatkowego w roku ich zwrotu. Jeżeli natomiast zwrócone składki podatnik uprzednio odliczył od podatku, w rozliczeniu za rok podatkowy, w którym miał miejsce ich zwrot, należy je doliczyć do podatku w wysokości kwoty uprzednio odliczonej.

Oceń

0 11

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: