eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Czy pielęgniarka może wybrać kartę podatkową jako formę opodatkowania?

Czy pielęgniarka może wybrać kartę podatkową jako formę opodatkowania?

2019-02-05 13:45

Czy pielęgniarka może wybrać kartę podatkową jako formę opodatkowania?

Pielęgniarka na karcie podatkowej? © auremar - Fotolia.com

Narodowy Fundusz Zdrowia to jedynie pośrednik między pacjentami a świadczeniodawcami w procesie zawierania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych i tylko zapewnia środki na ich finansowanie. Środki te gromadzi od pacjentów. W związku z tym pielęgniarka świadcząca usługi w zakresie ochrony zdrowia wyłącznie dla pacjentów indywidualnych, może skorzystać z opodatkowania kartą podatkową – uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 01.02.2019 r. nr 0115-KDIT3.4011.570.2018.1.ES.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług pielęgniarek i położnych (PKD 86.90.C). Usługi są świadczone wyłącznie dla ludności, ale na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Innych umów zainteresowana nie posiada.

Do końca 2018 r. firma wnioskodawczyni była opodatkowana skalą podatkową od 2019 r. chciałaby ona jednak zmienić tę formę opodatkowania na kartę podatkową. Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy wybór karty podatkowej przy umowie podpisanej z NFZ w takiej sytuacji jest możliwe? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 43.), osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa w spadku osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

fot. auremar - Fotolia.com

Pielęgniarka na karcie podatkowej?

Pielęgniarka świadcząca usługi pielęgniarek i położonych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wyłącznie na rzecz ludności, może korzystać z opodatkowania w formie karty podatkowej. Nie przeszkadza temu nawet umowa na świadczenie usług zawarta z NFZ. Ten jest bowiem tutaj tylko pośrednikiem między pacjentami a pielęgniarką.


W myśl art. 23 ust. 1 pkt 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego - w warunkach określonych w części VIII tabeli.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy, użyte w ustawie określenie wolny zawód oznacza – pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną osobiście przez lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, tłumaczy oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny, jeśli działalność ta nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej, z tym że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu.

Stosownie do treści art. 25 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnicy prowadzący działalność, o której mowa w art. 23, podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli:

1. złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie;
2. we wniosku, o którym mowa w pkt 1, zgłoszą prowadzenie działalności wymienionej w jednej z 12 części tabeli;
3. przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne;
4. nie prowadzą, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23, innej pozarolniczej działalności gospodarczej;
5. małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie;
6. nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym;
7. pozarolnicza działalność gospodarcza zgłoszona we wniosku, o którym mowa w pkt 1, nie jest prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jednocześnie art. 29 ust. 1 tej ustawy stanowi, że wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, według ustalonego wzoru, na dany rok podatkowy, podatnik składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna działalność, wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego przed rozpoczęciem działalności. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej, nie złożył oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych albo oświadczenia o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym albo nie zawiadomił w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tej formy opodatkowania, uważa się, że prowadzi nadal działalność opodatkowaną w tej formie; zawiadomienie to podatnik może złożyć na podstawie przepisów ustawy o CEIDG. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa jeden ze wspólników. Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej podatnik może dołączyć do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej składanego na podstawie przepisów ustawy o CEIDG.

Naczelnik urzędu skarbowego, uwzględniając wniosek o zastosowanie karty podatkowej, wydaje decyzję ustalającą wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej, odrębnie na każdy rok podatkowy. Jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki, w decyzji tej wymienia się wszystkich jej wspólników, o czym stanowi art. 30 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.(…)

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawczyni nie świadczy usług pielęgniarsko-położniczych na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Bez znaczenia przy tym – w odniesieniu do ww. formy opodatkowania – jest fakt, że świadczone na rzecz osób fizycznych (pacjentów) usługi finansowane będą na podstawie umowy podpisanej
z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 ze zm.), Narodowy Fundusz Zdrowia, w celu zapewnienia ubezpieczonym świadczeń określonych ustawą gromadzi środki finansowe, zarządza nimi oraz zawiera umowy ze świadczeniodawcami. Ubezpieczeni są obowiązani do wnoszenia składki na ubezpieczenie zdrowotne, w związku z czym tworzą majątek Narodowego Funduszu Zdrowia, z którego są finansowane świadczenia zdrowotne.

Narodowy Fundusz Zdrowia ze względu na szczególny status prawny pełni zatem jedynie rolę pośrednika między osobami fizycznymi (pacjentami) a świadczeniodawcami, w procesie zawierania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych i tylko zapewnia środki na ich finansowanie, które gromadzi z pieniędzy osób fizycznych (pacjentów).

W konsekwencji fakt, że usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego wykonywane na rzecz osób fizycznych finansowane będą na podstawie umowy podpisanej przez pielęgniarkę z Narodowym Funduszem Zdrowia nie wyklucza możliwości skorzystania z opodatkowania w formie karty podatkowej.

Odnosząc treść cytowanych powyżej przepisów do przedstawionych we wniosku informacji stwierdzić należy, że jeżeli w wymaganym ustawowym terminie Wnioskodawczyni złoży wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej – to skorzystanie z możliwości opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej uzależnione jest wyłącznie od spełnienia pozostałych warunków określonych w cytowanym uprzednio art. 25 ust. 1 ustawy.

Wobec powyższego świadczenie usług pielęgniarsko-położniczych dla osób fizycznych – ludności, na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia pozwala wybrać opodatkowanie w formie karty podatkowej, przy zachowaniu pozostałych warunków określonych w art. 25 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.(…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: