eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Wykup mieszkania ze spółdzielni w uldze mieszkaniowej PIT

Wykup mieszkania ze spółdzielni w uldze mieszkaniowej PIT

2019-02-08 13:35


Warunkiem przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w prawo własności jest pokrycie w całości kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na ten lokal. Przeniesienie własności lokalu uzależnione zostało więc od spełnienia przez członka spółdzielni określonych warunków finansowych, tj. został on zobowiązany do spłaty przypadającej na ten lokal części zobowiązań związanych z budową lokalu mieszkalnego, w tym spłaty odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami. Natomiast w sytuacji, gdy spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, członek spółdzielni zobowiązany jest również do spłaty przypadającej na ten lokal części umorzenia kredytu w kwocie podlegającej odprowadzeniu przez spółdzielnię do budżetu państwa.

Należy także zauważyć, że zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, warunkiem przekształcenia lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego jest spłata zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 tej ustawy.

Zgodnie z przepisem art. 4 ust. 1 ww. ustawy, członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu. Jednakże fakt, że najemca reguluje takie zadłużenie wobec spółdzielni nie oznacza jeszcze, że wydatki te stanowią koszt nabycia ww. lokalu mieszkalnego. Ponoszenie kosztów związanych z eksploatacją mieszkania (np. opłaty za czynsz, opłaty licznikowe oraz za gaz, wywóz śmieci itp.) nie stanowią udokumentowanych kosztów nabycia ani też udokumentowanych nakładów, które zwiększyły wartość lokalu. Wydatki ponoszone w celu spłaty z tego tytułu długu wobec spółdzielni, nie wynikają z faktu związanego z nabyciem lokalu, lecz z faktu nieterminowego uiszczania opłat, którymi obciążane było spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego zajmowane przez najemcę. Dlatego też wszelkie wydatki związane z zadłużeniem najemcy wobec spółdzielni mieszkaniowej wynikłe z eksploatacji lokalu mieszkalnego i utrzymania nieruchomości nie stanowią kosztu nabycia lokalu.

Należy zauważyć, że wyżej cytowany przepis art. 21 ust. 25 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za wydatki poniesione na cele mieszkaniowe, o których mowa w ust. 1 pkt 131 tego artykułu, uważa m.in. wydatki poniesione na nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu. Przedmiotowy przepis nie ogranicza sposobu nabycia, poza tym, że przedmiotowe nabycie musi mieć charakter odpłatny. Powyższe oznacza, że przedmiotowe „wydatki na nabycie” dotyczą nabycia nie tylko w drodze zawarcia umowy sprzedaży, ale także nabycia w innej formie, jeżeli tylko dochodzi do nabycia lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność, a przedmiotowe nabycie ma charakter odpłatny, tj. kiedy związane jest z koniecznością poniesienia określonych wpłat czy też następuje w zamian za określoną kwotę, czy też prawo o określonej wartości, w tym także w przypadku, gdy nabycie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego następuje w drodze przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności a nabywca jest zobowiązany do poniesienia określonych wydatków związanych z nabyciem tego prawa zgodnie z przepisami prawa o spółdzielniach mieszkaniowych.

W związku z tym, że prawo własności lokalu mieszkalnego Wnioskodawca nabył wraz z małżonką w ramach wspólności majątkowej małżeńskiej należy odnieść się do regulacji ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, zawartej w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Zgodnie z art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 682 ze zm.) – z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Ustrój wspólności ustawowej obejmujący dorobek obojga małżonków, ukształtowany został przez ustawodawcę jako wspólność łączna, bezudziałowa. Wspólność ta charakteryzuje się tym, że w czasie jej trwania małżonkowie nie mają określonych udziałów w majątku wspólnym, nie mogą zatem rozporządzać udziałami, a także nie mogą żądać podziału majątku objętego wspólnością – art. 35 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Stosownie natomiast do art. 43 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Do majątku osobistego należą również – zgodnie z art. 33 pkt 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił.

W świetle powyższego wydatkowanie przez Wnioskodawcę przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w mieszkaniu stanowiącego majątek odrębny Wnioskodawcy, w związku z wykupieniem na własność do majątku wspólnego Wnioskodawcy i małżonki mieszkania, w stosunku do którego przysługiwało Wnioskodawcy spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, na spłatę przypadającej na lokal części zobowiązań spółdzielni wynikających z art. 12 ust. 1 powołanej wyżej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, spowoduje że Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z faktem, że mieszkanie zostało nabyte do majątku wspólnego małżonków, Wnioskodawca ma prawo do uwzględnienia całej wydatkowanej kwoty.

Odnosząc się zaś do wydatków związanych z nabyciem towarów na remont lokalu mieszkalnego, w stosunku do którego w momencie poniesienia wydatków Wnioskodawcy przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wskazać należy, że jak wynika z cytowanego wcześniej art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d za wydatki poniesione na cele, o których mowa w powołanym wyżej ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego.

Wyjaśnić należy, że stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zobowiązuje się oddać osobie, na rzecz której ustanowione jest prawo, lokal mieszkalny do używania, a osoba ta zobowiązuje się wnieść wkład mieszkaniowy oraz uiszczać opłaty określone w ustawie i w statucie spółdzielni. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione na rzecz członka spółdzielni albo członka spółdzielni i jego małżonka.

W przypadku spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu właścicielem i zarządzającym mieszkaniem jest spółdzielnia mieszkaniowa. Osoby zamieszkujące w takich mieszkaniach jedynie je użytkują; nie posiadają do nich tytułu własności. Mogą używać mieszkanie, ale nie są jego właścicielami.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca środki uzyskane ze sprzedaży udziału w mieszkaniu wydatkował na remont lokalu mieszkalnego, którego – w momencie poniesienia wydatków - nie był właścicielem, lecz zajmował je na podstawie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Jednakże z uwagi na fakt, że w okresie dwóch lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiła sprzedaż udziału w mieszkaniu, Wnioskodawca wykupił przedmiotowe mieszkanie na własność, w ramach wspólności majątkowej małżeńskiej, wydatki poniesione na jego remont będą uprawniały Zainteresowanego do skorzystania ze zwolnienia.

Reasumując stwierdzić należy, że wydatkowanie przychodu ze sprzedaży udziału w mieszkaniu na remont lokalu mieszkalnego, w odniesieniu do którego w momencie poniesienia wydatków Zainteresowany posiadał spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, lecz w terminie określonym w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca uzyskał prawo własności tego mieszkania, będzie uprawniało Wnioskodawcę do skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d wyżej cyt. ustawy. Ponadto ze względu na fakt, że mieszkanie to zostało nabyte do majątku wspólnego małżonków, Wnioskodawca ma prawo do uwzględnienia całej kwoty wydatkowanej na remont mieszkania. (…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

poprzednia  

1 2

Oceń

0 1

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: