eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Zwolnienie z VAT: prowadzenie firmy w wynajmowanym mieszkaniu

Zwolnienie z VAT: prowadzenie firmy w wynajmowanym mieszkaniu

2019-03-06 13:39

Zwolnienie z VAT: prowadzenie firmy w wynajmowanym mieszkaniu

Firma w najmowanym mieszkaniu a podatek VAT © carballo - Fotolia.com

Gdy najemca w wynajmowanym mieszkaniu nie prowadzi działalności tj. nie wykonuje żadnych czynności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, a adres wynajmowanego mieszkania wskazuje jedynie dla celów rejestracyjnych i podatkowych, to usługi wynajmu tego mieszkania korzystają ze zwolnienia z VAT – uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 10.12.2018 r. nr 0115-KDIT1-1.4012.743.2018.1.BS.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. Zajmuje się wynajmem lokali zarówno na cele mieszkaniowe jak i prowadzenia działalności gospodarczej. W umowach najmu wskazane jest oznaczenie, na jakie cele lokal zostaje wynajmowany. W przypadku wynajmu lokali na cele mieszkaniowe, wnioskodawca stosuje do nich zwolnienie z VAT, a przy wynajmie na cele prowadzenia działalności gospodarczej – stawkę podstawową.

Wnioskodawca zadał pytanie, jak rozliczyć VAT w sytuacji, gdy najemca lokalu mieszkalnego w nim mieszka, niemniej zakładając działalność gospodarczą jako siedzibę firmy poda adres wynajmowanego mieszkania? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(...) Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).
Przez towary – w oparciu o art. 2 pkt 6 ustawy – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

fot. carballo - Fotolia.com

Firma w najmowanym mieszkaniu a podatek VAT

Wynajem mieszkań korzysta ze zwolnienia z VAT, ale pod warunkiem, gdy następuje on na cele mieszkaniowe najemcy. Jeżeli mieszkanie będzie inaczej wykorzystywane, np. na potrzeby działalności gospodarczej, jego wynajem będzie obciążony VAT. Fiskus potwierdził jednak, że samo podanie adresu tego mieszkania jako siedziby firmy, gdy fizycznie działalność nie będzie w nim prowadzona, pozwala na stosowanie zwolnienia.


Natomiast przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 – na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy – rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:
1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z tak szeroko sformułowanej definicji wynika, że przez świadczenie usług należy przede wszystkim rozumieć określone zachowanie podatnika na rzecz odrębnego podmiotu, które zasadniczo wynika z dwustronnego stosunku zobowiązaniowego, zakładającego istnienie podmiotu będącego odbiorcą (nabywcą usługi), jak również podmiotu świadczącego usługę.

Należy wskazać, że umowa najmu jest cywilnoprawną umową nakładającą na strony – zarówno wynajmującego, jak i najemcę – określone przepisami obowiązki.

Jak wynika z art. 659 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025, z późn. zm.), przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

Najem jest więc umową dwustronnie zobowiązującą i wzajemną, odpowiednikiem świadczenia wynajmującego, polegającego na oddaniu rzeczy do używania, jest świadczenie najemcy, polegające na płaceniu umówionego czynszu. Z powyższego wynika, że umówiony między stronami czynsz jest wynagrodzeniem za możliwość korzystania z cudzej rzeczy i stanowi świadczenie wzajemne należne za używanie lokalu przez jego najemcę.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział także stawki preferencyjne, przy czym wszelkie preferencje dotyczące wysokości opodatkowania stanowią wyjątek od ogólnej zasady i dlatego zastosowanie niższej niż podstawowa stawka podatku, może być zrealizowane wyłącznie w granicach określonych przepisami ustawy o podatku od towarów i usług i wydanych na podstawie delegacji ustawowej aktów wykonawczych do tej ustawy.

Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy, zwalnia się od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Na mocy art. 43 ust. 20 ustawy, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 36, nie ma zastosowania do usług wymienionych w poz. 163 załącznika nr 3 do ustawy, w którym wymienione zostały usługi związane z zakwaterowaniem, oznaczone symbolem PKWiU 55.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że ze zwolnienia od podatku od towarów i usług korzysta wyłącznie świadczenie usług wynajmu nieruchomości (lub jej części) o charakterze mieszkalnym na cele mieszkaniowe. Zastosowanie zwolnienia jest więc uzależnione od spełnienia przesłanek obiektywnych dotyczących charakteru wynajmowanego lokalu (lokal mieszkalny) oraz subiektywnych dotyczących przeznaczenia wynajmowanego lokalu (cel mieszkaniowy). W związku z tym zwolnieniu nie podlega wynajem nieruchomości o charakterze mieszkalnym na cel inny niż mieszkaniowy. Przy czym przepis nie uzależnia zastosowania zwolnienia od rodzaju czy formy prawnej podmiotu świadczącego usługę, jak i podmiotu nabywającego tę usługę.

Powyższe wskazuje, że przesłanki do zastosowania zwolnienia są następujące:
• świadczenie usługi na własny rachunek,
• charakter mieszkalny nieruchomości,
• mieszkaniowy cel najmu lub dzierżawy.

Zaistnienie wszystkich powyższych przesłanek skutkuje zastosowaniem zwolnienia od podatku. Podatnik będzie mógł zatem skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług ww. usługi, jeśli umowa najmu w swojej treści zawiera między innymi postanowienia, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynika, że dotyczy ona lokalu mieszkalnego i lokal ten może być wykorzystany przez najemcę tylko w celach mieszkaniowych.

Ponadto należy zauważyć, że stosownie do art. 2 pkt 12 ustawy, przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Jak wynika z powyższego, ustawa o podatku od towarów i usług, poprzez podanie klasyfikacji, odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych. W związku z powyższym, dla celów VAT stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316, z późn. zm.), stanowiącego usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych.

Zgodnie z tym rozporządzeniem, w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne. Dział ten obejmuje następujące grupy:
• 111 – budynki mieszkalne jednorodzinne,
• 112 – budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe,
• 113 – budynki zbiorowego zamieszkania.

Przy czym grupa 113 oraz klasa 1130 obejmuje:
• budynki zbiorowego zamieszkania, w tym domy mieszkalne dla ludzi starszych, studentów, dzieci i innych grup społecznych, np. domy opieki społecznej, hotele robotnicze, internaty i bursy szkolne, domy studenckie, domy dziecka, domy dla bezdomnych itp.;
• budynki mieszkalne na terenie koszar, zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych;
• budynki rezydencji prezydenckich i biskupich.

Wnioskodawca wskazał, że jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Jednym z głównych przedmiotów prowadzonej działalności jest najem lokali zarówno na cele mieszkaniowe, jak i na cele prowadzenia działalności gospodarczej (68.20.11.01 68.20.12.0 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2008 oraz pod symbolem 68.20Z Polskiej Klasyfikacji Działalności). W zawieranych umowach Wnioskodawca oznacza, na jakie cele lokal jest wynajmowany. Przy wynajmowaniu lokali na cele mieszkaniowe Wnioskodawca stosuje „zwolnioną stawkę VAT”. Występują sytuacje, że najemca lokalu mieszkalnego otwierając działalność gospodarczą podaje adres wynajmowanego mieszkania jako adres siedziby firmy ze względów praktycznych. W przeważającej większości są to jednoosobowe działalności gospodarcze, gdzie adres wynajmowanego mieszkania służy dla celów rejestracyjnych i podatkowych. Jednocześnie najemca oświadcza Wnioskodawcy, że w miejscu zamieszkania nie będzie prowadził działalności gospodarczej.

W świetle przywołanych przepisów oraz przedstawionych okoliczności należy stwierdzić, że o ile faktycznie najemca w wynajmowanym mieszkaniu nie prowadzi działalności tj. nie wykonuje żadnych czynności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, a adres wynajmowanego mieszkania wskazuje jedynie dla celów rejestracyjnych i podatkowych, to w tym konkretnym przypadku, usługi wynajmu lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem wyłącznie na cele mieszkaniowe korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług. (…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: