eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Podatek od nagród a sprzedaż premiowa

Podatek od nagród a sprzedaż premiowa

2006-11-05 00:41

Pan Piotr prowadzi działalność handlową - hurtownię (rozlicza się na zasadach ogólnych, jest vatowcem). Od grudnia zamierza przekazywać pracownikom swoich stałych kontrahentów prezenty o znacznej wartości za zwiększenie sprzedaży swoich produktów. Czy w związku z powyższym musi płacić za nich podatek od nagród, czy może dać im PIT-8C, w wyniku którego sami zapłacą podatek w ramach rozliczenia rocznego?
Jeżeli podmiotem otrzymującym nagrodę związaną ze sprzedażą premiową jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, to organizator przed wypłaceniem nagrody pobiera podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 10% wartości nagrody. Otrzymanie nagrody jest jednak zwolnione od podatku wtedy, gdy jej jednorazowa wartość nie przekracza 760 zł.

Jeżeli natomiast nagrody te uzyskał przedsiębiorca w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą – nie są one opodatkowane 10% ryczałtem, lecz stanowią przychód z tej działalności (a więc są opodatkowane na zasadach ogólnych).

Wydatki sprzedawcy poniesione na zakup nagród związanych ze sprzedażą premiową stanowią koszt uzyskania przychodów.

Wyjaśnienie: Punktem wyjścia do oceny skutków podatkowych przedstawionej sytuacji jest właściwe zakwalifikowanie planowanych działań hurtowni. Nagradzanie pracowników kontrahenta ma być powiązane z wynikami sprzedaży produktów hurtowni. O otrzymaniu nagrody decyduje bowiem fakt zakupienia towaru, związanego z pewnego rodzaju premią (stąd nazwa: sprzedaż premiowa).

Sprzedaż premiowa jest działaniem marketingowym stosowanym w działalności gospodarczej, w celu uatrakcyjnienia oferty oraz lepszej promocji własnych towarów lub usług. Otrzymanie nagrody w ramach sprzedaży premiowej jest opodatkowane w zróżnicowany sposób w zależności od tego, kto jest beneficjentem.

Jeżeli odbiorcą nagrody nie jest przedsiębiorca zastosowanie mają następujące zasady:
  • od uzyskanych na terytorium Polski dochodów (przychodów) z tytułu m.in. nagród związanych ze sprzedażą premiową pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% nagrody (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej: updof);
  • jeżeli przedmiotem wspomnianych nagród nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej lub świadczenia (art. 41 ust. 7 updof).

Pamiętaj!
To podatnik pokrywa koszty podatku, płatnik jest w tym wypadku jedynie „pośrednikiem” między organem podatkowym a podatnikiem.

Płatnik nie wystawia wówczas PIT-8C. Płatnicy wręczający wyżej wymienione nagrody przekazują kwoty zryczałtowanego podatku, w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, przesyłając równocześnie deklaracje PIT-8A.

Przekazując nagrody pracownikom innej firmy, należy jednocześnie pamiętać o zwolnieniu od podatku, które obejmuje m.in. wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę, za grudzień roku poprzedzającego rok podatkowy (760 zł).

Zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Jeżeli natomiast nagrody związane ze sprzedażą premiową wręczane są przedsiębiorcom, ich wartość powiększa przychód z działalności gospodarczej i jest opodatkowana na takich samych zasadach co inne przychody przedsiębiorcy. Nie można także zastosować zwolnienia od podatku.

Warto także pamiętać, że wydatki (na nagrody rzeczowe i pieniężne) ponoszone przez hurtownię na rzecz pracowników innych firm dokonujących sprzedaży jej wyrobów stanowią zachętę do podnoszenia efektywności sprzedaży i mają bezpośredni wpływ na wielkość przychodów ze sprzedaży tych towarów przez hurtownię. Ma to znaczenie dla rozliczenia tych wydatków, ponieważ nie należy ich traktować jak wydatków na reklamę. Oznacza to, że można je w całości zaliczyć do kosztów podatkowych.

Podstawa prawna
• Art. 21 ust. pkt 68, art. 30 ust. 1 pkt 2, art. 41 ust. 7 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).


„Wskazówki Księgowe” - praktyczne rozwiązania problemów związanych z podatkami, rachunkowością, ubezpieczeniami społecznymi i prawem pracy.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: