eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Opłaty geodezyjne pobierane przez starostę a VAT

Opłaty geodezyjne pobierane przez starostę a VAT

2007-06-30 14:01

Starostwo wykonując zadania z zakresu administracji rządowej - nie jest podatnikiem podatku VAT, a w konsekwencji nie ma prawa wystawiać faktur VAT dokumentujących czynności, które zakresowi podmiotowemu ustawy o podatku od towarów i usług nie podlegają. Stanowisko takie zajął Urząd Skarbowy w Jaśle w postanowieniu z dnia 08.05.2007 r. nr PP/443-8/07.
Jakie wątpliwości wyjaśnił urząd skarbowy?

W skierowanym do organu podatkowego zapytaniu wyjaśniono, że starosta na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne jest odpowiedzialny za gromadzenia i prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kontrolę opracowań przyjmowanych do zasobu oraz udostępnianie tego zasobu zainteresowanym jednostkom oraz osobom prawnym i fizycznym w zakresie zasobów powiatowych. Opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz za udzielania informacji, wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego są przychodami Państwowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, którego środkami w części powiatowej dysponuje starosta. W związku z powyższym wystąpiono z zapytaniem, czy pobieranie opłat za te czynności jest zwolnione z podatku VAT czy też jemu nie podlega? W przedmiotowej sprawie urząd skarbowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), powiat jako osoba prawna wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Z regulacji art. 4 ust. 1 pkt 9 tej ustawy wynika, że powiat wykonuje także określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, w tym m.in. w zakresie geodezji, kartografii i katastru. Jednocześnie w art. 4 ust. 4 wskazano, iż ustawy mogą określać niektóre sprawy należące do zakresu działania powiatu jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat. Stosownie do przepisu art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, Służbę Geodezyjną i Kartograficzną stanowią m.in. organy administracji geodezyjnej i kartograficznej, w tym: starosta wykonujący zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego. Zadania tegoż organu wykonywane są jako zadania z zakresu administracji rządowej (art. 6a ust. 3 ww. ustawy).

Zatem wykonywane przez Starostwo czynności związane z udostępnianiem danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, udzielanie informacji, a także wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, należą do kategorii spraw z zakresu administracji publicznej. Do czynności wykonywanych w ramach zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, w tym zadań z zakresu administracji rządowej, a więc nie wykonywanych w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność - zastosowanie znajdzie art. 15 ust. 6 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), stanowiący, iż nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W związku z tym, Starostwo wykonując zadania z zakresu administracji rządowej (a więc nie wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność) - nie jest podatnikiem podatku VAT, w konsekwencji nie ma prawa wystawiać faktury VAT dokumentujące czynności, które zakresowi podmiotowemu ustawy o podatku od towarów i usług nie podlegają.

Na żądanie usługobiorcy, Strona zobligowana jest wykonanie usługi potwierdzać rachunkiem, wystawionym zgodnie z przepisami art. 87-90 ustawy z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa oraz § 14 rozporządzenia Ministra Finansów z 22.08.2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U. Nr 165, poz. 1373). Zatem na podstawie powołanych przepisów brak jest podstaw do dokumentowania przez Starostwo Powiatowe czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług fakturami VAT. (…)”


Pełną treść postanowienia/decyzji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.