eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Leasing samochodu: cesja umowy a odliczenie VAT

Leasing samochodu: cesja umowy a odliczenie VAT

2008-04-14 13:53

Przy cesji umowy leasingu operacyjnego na samochód osobowy, przejmujący umowę leasingu ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur za ponoszone opłaty w wysokości 60% podatku naliczonego z tych faktur, nie więcej niż 6 tys. zł, o ile przedmiot leasingu będzie wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 21.03.2008 r. nr IBPP2/443-367/07/RSz/KAN-3049/12/07/KAN-2963/03/08.
Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

W zapytaniu wyjaśniona, że współwłaściciele spółki cywilnej zawarli umowę o przejęcie długu i cesję umowy leasingu operacyjnego samochodu osobowego. Cedent odliczał podatek VAT od leasingu samochodu. Cesjonariusz wykonuje tylko czynności opodatkowane, przedmiot leasingu jest wykorzystywany dla celów prowadzonej działalności gospodarczej. Przedmiotem leasingu jest samochód o dopuszczalnej masie nieprzekraczającej 3,5 t, który nie posiada badania potwierdzającego spełnienie wymagań określonych w art. 86 ust. 4 pkt 1-4 ustawy o VAT. Umowa leasingu została zawarta na 36 miesięcy. Pomiędzy stronami cesji nie istnieją powiązania kapitałowe ani organizacyjne. W związku z powyższym zadano pytanie, czy wnioskodawcy (spółce) przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę 60% podatku naliczonego od dokonanych przez niego płatności wynikających z umowy leasingu udokumentowanych fakturą, nie więcej niż o kwotę 6 000 zł w okresie użytkowania przez niego samochodu? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z zapisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy o VAT, w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca – nie więcej jednak niż 6.000 zł.

Zgodnie z art. 86 ust. 7 ustawy o VAT, w przypadku usługobiorców użytkujących samochody osobowe oraz inne pojazdy samochodowe, o których mowa w ust. 3, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodów i pojazdów, o których mowa w zdaniu pierwszym, dotycząca jednego samochodu lub pojazdu, nie może jednak przekroczyć kwoty 6.000 zł. Z powyższego wynika zatem, że zgodnie z ogólną regułą określoną w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, nabywający samochód osobowy lub samochód, którego dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony, może dokonać odliczenia 60% kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy, od której podatnikiem jest nabywca, nie więcej jednak niż 6.000 zł. Natomiast w przypadku użytkowania samochodu osobowego lub innego pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia 60% kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub inny płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą, z tym że suma kwot w całym okresie użytkowania tych samochodów i pojazdów dotycząca jednego samochodu lub pojazdu, nie może przekroczyć kwoty 6.000 zł.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej zawarły umowę o przejęcie długu i cesję praw z umowy leasingu operacyjnego samochodu osobowego. Przedmiot leasingu wykorzystywany jest dla celów prowadzonej działalności gospodarczej. Wnioskodawca odlicza 60% wykazanego w otrzymywanych fakturach VAT podatku naliczonego (suma odpisów nie wyższa niż 6.000 zł). Samochód osobowy będący przedmiotem leasingu operacyjnego jest pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t (samochód nie posiada badania technicznego potwierdzającego spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w art. 86 ust. 4 pkt 1-4 ustawy o podatku VAT). Umowa leasingu została zawarta w lutym 2007 roku, ostatnia rata płatna będzie w lutym 2010 roku (umowa na okres zamknięty 36 miesięcy). W czasie trwania umowy nie dokonano spłaty wartości początkowej przedmioty leasingu. Umowa o przejęcie długu i cesję praw została zawarta w listopadzie 2007 roku. Pomiędzy stronami cesji nie istnieją powiązania kapitałowe ani organizacyjne. Cedent podjął decyzję o zaniechaniu wykorzystywania przedmiotu leasingu ze względu na fakt, iż stał się on zbędny dla prowadzonej przez niego działalności i szukał podmiotu, który przejąłby umowę leasingu.

Zatem należy uznać, iż w sytuacji cesji samochodu będącego przedmiotem umowy leasingu operacyjnego Wnioskodawca przejmując umowę leasingu operacyjnego ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur za ponoszone opłaty leasingowe, tylko wówczas gdy przedmiot leasingu będzie wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych. W związku z powyższym (przy spełnieniu warunków wynikających z art. 86 i 88 ustawy o VAT), Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia 60% kwoty podatku naliczonego wynikającej z faktury dokumentującej zakup przedmiotowego samochodu (nie więcej niż 6.000 zł).(…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.