eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Stypendium szkoleniowe a zwolnienie z podatku

Stypendium szkoleniowe a zwolnienie z podatku

2008-11-28 08:55

Wypłacane osobom fizycznym stypendium szkoleniowe za udział w szkoleniu należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 13.11.2008 r. nr IPPB1/415-972/08-2/ES.
Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

We wniosku podatnik wskazał, że realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki. W ramach projektu wypłacane będą stypendia szkoleniowe osobom fizycznym biorącym udział w szkoleniu w wysokości 260 zł. Zadał pytanie, czy od tego stypendium należy potrącić podatek dochodowy? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Stosownie do postanowień art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych (w naturze) finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów.

Dlatego też świadczenia o charakterze niepieniężnym otrzymane przez osoby fizyczne, m.in. w postaci szkoleń, kursów, usług doradczych, praktycznej nauki zawodu, informacji zawodowej, pośrednictwa pracy czy stypendiów rzeczowych, korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu ustawy.

Natomiast wypłacone przez Wnioskodawcę stypendium jest świadczeniem o charakterze pieniężnym i nie podlegającym zwolnieniu na mocy art. 21 ust. 1 pkt 114.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do postanowień art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy do źródeł przychodów zalicza się przychody z innych źródeł przy czym pojęcie innych źródeł nie zostało wprost zdefiniowane w powołanym przepisie.

Stosownie do art. 20 ust. 1 ww. ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, z wyjątkiem alimentów na rzecz dzieci, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nie należące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Z przedstawionego we wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską -Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki będzie wypłacał stypendia szkoleniowe osobom fizycznym biorącym udział w szkoleniu.

W zakresie opodatkowania wypłacanego stypendium wskazać należy, że nie mieści się ono w katalogu zwolnień przedmiotowych jak również nie jest dochodem, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, w związku z czym podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z „innych źródeł”.

W myśl art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Zgodnie z powyższym, Wnioskodawca będzie obowiązany kwotę wypłaconego stypendium podlegającą opodatkowaniu ująć w PIT-8C wystawionym osobie biorącej udział w szkoleniu. Jednocześnie Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, a wykazana w PIT-8C kwota będzie stanowiła dla podatnika przychód z innych źródeł, który należy wykazać w zeznaniu rocznym za rok podatkowy w którym stypendium zostało wypłacone.(…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.